Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Bitirme Tezi Şabonu
www.arsivbelge.com
Bitirme Tezi Şabonu dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Bitirme Tezi Şabonu başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği - Bitirme Tezi Şabonu

İÇİNDEKİLER

Sayfa

SİMGE LİSTESİ....................................................................................................................... iv

KISALTMA LİSTESİ............................................................................................................... iv

ŞEKİL LİSTESİ........................................................................................................................ iv

ÇİZELGE LİSTESİ.................................................................................................................. iv

ÖNSÖZ...................................................................................................................................... iv

ÖZET......................................................................................................................................... iv

ABSTRACT.............................................................................................................................. iv

1                 GİRİŞ...................................................................................................................... 4

1.1              Dış Kapak................................................................................................................ 4

1.2              İç Kapak Sayfası...................................................................................................... 4

1.3              Ön Sayfalar.............................................................................................................. 4

1.4              Tez Metni................................................................................................................. 4

1.5              Son Sayfalar............................................................................................................. 4

2                 TEZ YAZIM KURALLARI................................................................................... 4

2.1              Genel........................................................................................................................ 4

2.2              Şekiller..................................................................................................................... 4

2.3              Çizelgeler................................................................................................................. 4

2.4              Denklemler (Eşitlikler, Bağıntılar)........................................................................... 4

2.5              Dipnotlar.................................................................................................................. 4

KAYNAKLAR.......................................................................................................................... 4

EKLER....................................................................................................................................... 4

Ek 1            Microsoft Office 97 Word belgesi için bu kılavuzda kullanılan sitil tanımlamaları ve kullanımları    4

Ek 2            Tezin yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken diğer önemli bilgiler................................................................................................................................. 4

Ek 3            Kontrol cetveli......................................................................................................... 4

ÖZGEÇMİŞ............................................................................................................................... 4

Not: İçindekiler kısmı otomatik bir alandır. İmleç yukarıdaki satırlardan herhangi birine bırakıldığında alanın renginin değiştiği görülecektir. İçeriğin el ile düzenlenmesine gerek yoktur. İçindekiler tablosu hazır ise değişen sayfa numaraları ve başlıklar için sadece alan güncellemesi yapmak yeterlidir. Bunun için alan üzerinde sağ tuşa basıldığında alanı güncelleştir seçeneği ile bu kısım yeniden düzenlenebilir. İÇİNDEKİLER ya da ŞEKİL ve ÇİZELGE listeleri mevcut değilken bunların hazırlanması gerekiyorsa, imleç listenin hazırlanacağı satırda iken Menu’den Ekle*Dizin ve Tablolar seçeneği kullanılır.

 

SİMGE LİSTESİ

Ai                Trenin bulunduğu ya da varacağı buluşma noktası

c                 Nitelik indeksi

C                Nitelik seti

CR              Kritik oran

fc(.)              c niteliğine ilişkin kısmi yarar fonksiyonu

Hs               Zaman aralığının başlangıcı

L                 Giden trenlerin seti

DH              Zaman aralığının uzunluğu

Y                Yeteri kadar büyük bir pozitif sayı

 

Not: Tezinizde kullandığınız simgeler varsa Liste Metni sitilini kullanarak bu listeyi oluşturabilirsiniz.

 

KISALTMA LİSTESİ

CIBSE       The Chartered Institution of Building Services Engineers

CIE            Commission Internationale de L’éclairage

IEEE          Institute of Electrical and Electronics Engineers

IES             The Illuminating Engineering Society of North America

İBŞB          İstanbul Büyük Şehir Belediyesi

LiTG          Lichttechnische Gesellschaft e.V. (Bundesrepublik Deutschland)

LTAG        Österreichhische Lichttechnische Arbeits gemeinschaft

VTYS         Veri Tabanı Yönetim Sistemi

 

Not: Tezinizde kullandığınız kısaltmalar varsa Liste Metni sitilini kullanarak bu listeyi oluşturabilirsiniz.

 

ŞEKİL LİSTESİ

Şekil 2.1 GPS ve nivelman ortometrik yükseklikleri farkı.......................................................... 4

 

 

Not: Şekil Listesi de otomatik bir alandır. Güncelleştirme içindekiler listesindeki gibidir. Bu alanın sitili Şekiller Tablosu referansı [FBE1] da Şekil Yazısı sitilidir.

 

ÇİZELGE LİSTESİ

Çizelge 3.1 Ürün ve kodları........................................................................................................ 4

 

 

Not: Şekil Listesi de otomatik bir alandır. Güncelleştirme içindekiler listesindeki gibidir. Bu alanın sitili Şekiller Tablosu referansı [FBE2] da Çizelge Metni sitilidir.

 

ÖNSÖZ

Bu kılavuz Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı anabilim dallarında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin içeriğini düzenlemede, biçim ve yazımında belirli bir standardı sağlamak amacıyla YTÜ Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği’nin 12. ve 24. Maddeleri gereğince hazırlanmış ve Enstitü Kurulu’nun 1 Temmuz 1997 gün ve 44/3 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Tezlerin hazırlanmasında bu kılavuzda belirtilen kurallara uyulması zorunludur.

Bu belge Microsoft Office 97’nin bir bileşeni olan Word kelime işlemcisi için yukarıda sözü edilen yazım kılavuzuna bağlı kalınarak oluşturulmuş bir belge şablonudur. Hazırlayacağınız tezde bu belgeden nasıl yararlanacağınızı açıklayan bilgilere bu belgenin ekler kısmında yer verilmiştir. Bir bütün olarak ele alındığında bu belge, yazılacak tezin içerik olarak küçültülmüş bir örneğidir. Konu içerikleri tez yazımında dikkat edilmesi gereken hususlar olarak 1999 yılı YTÜ Tez Yazım Kılavuzundan seçilmiştir.

Bölümler altında üzeri sarı renklerle çizili yazılar o bölümü ilgilendiren açıklamaları içermektedir. Açıklamalarda özellikle o bölümle ilgili sitil isimlerine yer verilmiştir.

Bu belgenin kullanılmadan önce bir yazıcıdan orijinal haliyle çıktısının alınması ve açıklamaların dikkatlice okunması tezin hazırlanmasını kolaylaştıracaktır.

 

ÖZET

Marmara Denizi kıyıları, özellikle son 30 yıldır endüstriyel ve kanalizasyon atıkları, deniz kazaları gibi sebeplerle meydana gelen kirlilik problemi ile karşı karşıya kalmıştır. Bu kirliliğin insan sağlığını tehdit edici boyutlara ulaşması nedeni ile denize girilmesi yasaklanmıştır. Deniz ve hava kirliliği ile doğal dengenin bozulması İstanbul halkının nefes alabileceği yeni mekanların oluşturulmasını gerekli kılmıştır. Marmara kıyılarının yer yer doldurulmasındaki amaç da; metropolitenleşme sürecinde kaybedilen rekreasyon alanlarına yeni alternatifler sunmaktır.

 

Bu çalışmada; İstanbul Anadolu Yakası’nda, Marmara Denizi kıyısında uzanan Kadıköy – Kartal sahil yolu ve bu yol güzergahında yer alan rekreasyon alanları ile yerleşim bölgeleri incelenmektedir. Araştırma içerisinde; kıyı kullanım türleri, kıyı yönetimi ilkeleri, Türkiye ve dünyadan kıyı kanunları ile doğru ve yanlış yönleri ile kıyı düzenleme örnekleri yer almaktadır. İncelemeler sonucunda, bölgenin zaman içerisinde yaşadığı fiziksel ve sosyal değişimler ile bu değişimlerin olumlu-olumsuz yönleri, yapılan düzenlemelerin yeterliliği ve gerekliliği irdelenmektedir. Araştırmada, incelenen örnekten yola çıkarak; ülkemizde hali hazırda uygulanan ciddi bir kıyı alanları yönetimi organizasyonunun bulunmadığı ve yapılan uygulamaların genellikle  kamu yararı gözetilmeden, bilinçsiz, bilim dışı kararlar ve politik çıkarlar doğrultusunda gerçekleştirildiği anlatılmak istenmektedir.

 

Anahtar kelimeler: Marmara Denizi kıyısı, kıyı alanları yönetimi, kıyı yasaları, Kadıköy-Kartal sahil yolu.

 

Bu bölümün yazım sitili Daraltılmış Metin’dir.

 

 

ABSTRACT

The Marmara Coast, especially for the last 30 years has been faced with the pollution problem caused by the industrial and canalisation(disposal) wastes or the sea accidents. Because of the reason that this pollution problem raised up to a level to treathen the health of the citizens, it is forbidden to swim in the Marmara Sea.  It became necessary to build new recreational areas for the citizens of İstanbul by the beggining of  loosing the natural balance by means of sea and air pollution. The main goal for the filling areas in the Marmara Sea is to gain alternative recreational areas for the ones that has been lost during the period of metropolization.

 

In this work, the recreational and settlement areas along the Kadıköy –Kartal Coastal Road and the road itself  which is located along the Asian coast of Marmara Sea has been observed. In the research, types of coast uses, coast management principles, coastal law of Turkiye and the rest of the world and the coast plans and designs applicated with their right and wrong sides are examined. By the research, social and pysical changes witnessed due to time; and the negative-positive effects of these changes has been observed. As a result the necessity and sufficiency of the caostal applications in the region has been analysed. In this research, by using the sample examined in the research, it has been tried to explain that a serious coastal area management organization is missing and the applications have been brought to life on political  beneficial purposes instead of  the idea of public use.

 

Keywords: Coast of Marmara Sea, coastal area management, coastal law, Kadıköy-Kartal coastal road, recreation.

 

Bu bölümün yazım sitili Daraltılmış Metin’dir.

 

 

1.         GİRİŞ (Sitil : Başlık 1, birinci düzey)

Tez aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:

 • Dış Kapak (Sitil : Liste Madde İmi, birinci düzey)
 • İç kapak sayfası
 • Ön sayfalar
 • İçindekiler(Sitil : Liste Madde İmi 2, ikinci düzey)
 • Simge listesi
 • Kısaltma listesi
 • Şekil listesi
 • Çizelge listesi
 • Önsöz
 • Özet
 • Abstract
 • Tez metni
 • Giriş
 • Ana metin (Gelişme)
 • Sonuçlar
 • Son sayfalar
 • Kaynaklar
 • Ekler
 • Özgeçmiş

1.1          Dış Kapak (Sitil : Başlık 2, ikinci düzey)

Dış kapak beyaz kuşe karton ile ciltlenmelidir.

Dış kapakta aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:

 • Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Tezin adı
 • Tezi yapan öğrencinin ünvanı, adı, soyadı
 • Fen Bilimleri Enstitüsü anabilim dalı adı, varsa program adı (Bkz. YTÜ Tez Yazım Kılavuzu Ek 1)
 • Tezin türü (Yüksek Lisans/Doktora)
 • Varsa 2. Tez danışmanının ünvanı adı soyadı
 • Tez savunma tarihi (yalnız doktorada ve tez sınavından sonra)
 • Juri üyeleri (yalnız doktorada ve tez sınavından sonra)
 • İstanbul, yıl.
 •  

1.2          İç Kapak Sayfası

İçeriği ve düzeni dış kapağın aynısı olmalıdır (Tez sınavında başarılı olan öğrenciler, kabul edilen (düzeltilmiş) tezlerini Enstitüce istenen sayıda çoğaltılmış örneklerinin bu sayfalarını jüri üyelerine imzalatarak tezlerini onaylatmalıdırlar).

1.3          Ön Sayfalar

İçindekiler

İÇİNDEKİLER başlığı altında ön sayfaların başlıkları, tez metninin bölüm ve altbölüm başlıkları ile son sayfaların başlıkları sayfa numaraları ile birlikte verilir. Bu bölüm sayfa numarası gösterilmeyen İç Kapak Sayfası’ndan sonra gelir ve ii ile başlayarak numaralandırılır (sayfa numaraları sayfanın altında ve ortada).

Simge Listesi

Ana metinde geçen simgeler varsa, SİMGE LİSTESİ başlığı altında alfabetik sırada hazırlanır.

Kısaltma Listesi

Ana metinde geçen kısalmalar varsa KISALTMA LİSTESİ başlığı altında alfabetik sırada hazırlanır.

Şekil Listesi

ŞEKİL LİSTESİ başlığı altında sayfa numarası verilerek hazırlanır.

Çizelge Listesi

ÇİELGE LİSTESİ başlığı altında sayfa numarası verilerek hazırlanır.

Önsöz

Tez hakkında açıklamalar ve teşekkür bulunur.

Özet

ÖZET başlığı altında bir sayfadan fazla olmamak üzere tezin Türkçe özeti (en fazla 250 kelime) yer almalı ve sonunda anahtar kelimeler bulunmalıdır. Anahtar sözcük olarak konuyu tanımlayan sözcükler seçilmelidir.

Abstract

Türkçe özetin yabancı dilde tercümesidir.

1.4          Tez Metni

Giriş Bölümü

GİRİŞ başlığı altında tez konusu ile ilgili önceki çalışmalar, araştırmanın amacı ve kapsamı ve kullanılan yöntem açıkça belirtilmelidir. Gerekli durumlarda önceki çalışmalar, ana metin içinde verilebilir.

Ana Metin

Tezin GİRİŞ ve SONUÇLAR bölümleri arasında kalan kısımdır. Konunun niteliğine, kullanılan materyal ve yönteme, bulgulara ve çalışmanın ayrıntısına göre bölüm ve altbölümlerden oluşur.

Sonuçlar

Sonuçlar başlığı altında tez çalışmalarından elde edilen sonuçlar, olabildiğince öz ve açık olarak yazılmalıdır. Ulaşılan sonuçların önceki çalışmalar ve sonuçlar ile karşılaştırılması ve tartışılması gerekiyorsa bu, SONUÇLAR ve TARTIŞMA başlığı altında yazılmalıdır. Çalışmayı yapanın ilgililere iletmek istediği öneriler varsa, SONUÇLAR ve ÖNERİLER başlığı öngerülmelidir.

1.5          Son Sayfalar

Kaynaklar

Tez metninde değinilen (atıfta bulunulan) kaynaklar, yazar soyadına göre alfabetik sırayla KAYNAKLAR başlığı altında verilmelidir.

Ekler

Metin içerisinde yer alması gerekli görülmeyen bilgiler, normal sayfadan büyük olan ve küçültülmesi istenmeyen ya da olanaksız olan proje vb. metinden ayrı olarak EKLER başlığı altında verilmelidir.

Özgeçmiş

Kronolojik sıraya göre eğitim ve öğretimine ve varsa çalıştığı yerlere ilişkin bilgileri içermelidir.

 

 

2.         TEZ YAZIM KURALLARI

2.1          Genel

Bu belge (Word şablonu) YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu bilgilerine göre düzenlenmiş olup, yazı tipi, paragraf, satır, sayfa düzeni ve numaralandırma ayarları aynen geçerlidir.

Aşağıda şekiller, denklem, çizelgeler, dipnotlar birer alt bölüm olarak örnekleriyle birlikte verilmektedir.

2.2          Şekiller

Metin içerisinde şekiller şu esaslara göre düzenlenirler

 • Şekil numarası ve açıklama şeklin altına yazılmalıdır. Şekil ile açıklaması arasındaki ayarlama bu belge için otomatiktir.
 • Şekiller her ana bölümde “1” den başlayarak ve ilk sayı bölüm numarası olmak üzere ardışık numaralandırılmalıdır. Örneğin 3. bölümün 9. şekli “Şekil 3.9” biçiminde yazılmalıdır.
 • Şekil açıklaması numaradan sonra bir karakter boşluk bırakılarak, yalnızca baştaki sözcüğün ilk harfi büyük, öteki sözcükler küçük harflerle yazılmalıdır.
 • Şekiller ve başlıkları metin içerisinde ortalanmalıdır.
 • Bir başka yayından aynen alınan şekillerde şekil adı sonunda kaynak gösterilmelidir.

 

Şekil 2.1 GPS ve nivelman ortometrik yükseklikleri farkı. (Sitil: Şekil Yazısı)

2.3          Çizelgeler

Çizelge 3.1 Ürün ve kodları (Sitil: Çizelge Metni)

Ürün Kodu

Ürün

101.010

Compaq Deskpro EP

001.005

Pentium II 400 512C

004.003

64 MB 168 Pin SDRAM

003.003

4.3 GB HDD

008.004

40x CDROM

007.003

4 MB Ekran kartı AGP

005.006

14” Digital Monitör

 

 • Çizelge numarası ve açıklaması çizelgenin üstüne yazılmalıdır. Açıklama yazımında bir (1) satır aralığı kullanılmalıdır.
 • Çizelgeler her ana bölümde “1” den başlayarak ve ilk sayı bölüm numarası olmak üzere ardışık numaralandırılmalıdır. Örneğin 4. bölümün 7. çizelgesi “Çizelge 4.7” biçiminde yazılmalıdır.
 • Çizelge açıklaması numaradan sonra bir karakter boşluk bırakılarak, yalnızca baştaki sözcüğün ilk harfi büyük, öteki harfler ve sözcükler küçük harflerle yazılmalıdır.
 • Çizelge açıklaması ile çizelge arasında ki bir (1) satırlık boşluk otomatiktir.
 • Çizelgeler ve başlıkları metin içerisinde ortalanmalıdır.
 • Bir başka yayından aynen alınan çizelgelerde çizelge adı sonunda kaynak gösterilmelidir.
 • Denklemlerin yazımına sayfanın sol kenarından başlanmalıdır.
 • Denklemler her ana bölümde “1” den başlayarak ve ilk sayı bölüm numarası olmak üzere ardışık numaralandırılmalı ve bu parantez içinde satır sonuna yazılmalıdır (bunun için bu belgede denklemi yazdıktan sonra tab tuşuna basmak suretiyle satır sonuna gidilebilir). Örneğin 2. bölümün 14. denklemi (2.14) biçiminde yazılmalıdır.
 • Metin ile denklem arasında 1.5 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır (1 satır sonu vuruşu).

2.4          Denklemler (Eşitlikler, Bağıntılar)

Örnek denklem:

                                                                              (2.1)

Denklem sola dayalı olarak yazıldıktan sonra ve imlecin konumu denklemin bulunduğu satırda iken (denklemin hemen arkasında) tab tuşuna basarak imleç sağa dayanır ve denklem numarası yazılır.

2.5          Dipnotlar

 • Geçtikleri sayfa içinde sırasıyla (*), (**) ..... biçiminde belirtilmelidir.
 • Sayfa içinde bir çizgi ile ana metinden ayrılmalıdır.
 • Sayfa kenar boşluklarına taşmamalıdır.
 • Yazımda bir satır aralığı kullanılmalıdır (bu belgede otomatik).
 • Harf büyüklüğü 10 punto olmalıdır.

 

 • Örnek dipnot*

 

 

KAYNAKLAR (Sitil : Başlık 5 ).

Alkış A., (1993) “Landinformationssystem in Türkei am Beispiel der Staadt Istanbul”, Proceedings 0f 16th Urban Data Management Symposium, 6-10 Sept. 1993, Wien, 159-167.

Antenucci, J.C., Brown, K., L.P., Kevany, J.M. ve Archer, H. (1991), “Geographic Information Systems”, Van Nostrand Reinhold, New York.

Aysu, E., (1990a), “Şehir Planlamada Yoğunluk”, Yıldız Üniversitesi Yayınları, 215, İstanbul.

Aysu, E., (1990b), “İstanbul Anakent Alanında Devingenlik Örüntüsü”, Yıldız Üniversitesi Yayınları, 215, İstanbul.

Geilsdorf, L. ve Gründig, L., (1997), “Conformal Mapping of Local Coordinate Systems into a Global Reference Frame”, 185-194, Second Turkish-German Joint Geodetic Days, O. Altan ve L. Gründig (Derl.) Papers Presented to the conference, 27-29 May 1997, Berlin/Germany.

İBŞB, (1991) “Şehir Planlama Müdürlüğü Sistem Analizi Raporu”, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı.

Sarbanoğlu, H., (1988), “Yazılım Krizi ve SSADM, Harita Dergisi”, 109:70-93

 

Bu bölümün yazım sitili Daraltılmış Metin’dir

 

INTERNET KAYNAKLARI

[1]www.fbe.yildiz.edu.tr

[2]www.sciencedirect.com

 

 

EKLER (Sitil : Başlık 5 ).

Ek 1            Microsoft Office 97 Word belgesi için bu kılavuzda kullanılan sitil tanımlamaları ve kullanımları

Ek 2            Tezin yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken diğer önemli bilgiler

Ek 3            Kontrol cetveli

 

Bu bölümün yazım sitili Liste Metin’idir.

 

 

Ek 1 Microsoft Office 97 Word belgesi için bu kılavuzda kullanılan sitil tanımlamaları ve kullanımları (Sitil : Başlık 6).

Yayımlanmış yazılı bir metine dikkat edildiğinde metin içerisinde ana metnin yazım özelliğinden farklı başlık, şekil, resim, çizelge yazıları, indisler vb. gibi değişik karakterler dizisi görürüz. Word kelime işlemcisinde bunların sınıflandırılabilir. Bu şekilde sınıflandırılmış birbirinden farklı yazı tipi, punto, paragraf vb. Özellikleriyle bir bütün olarak tanımlanan yazım türlerine bu andan itibaren sitil (Türkçe yazılımda Biçem) adını vereceğiz.

Bu belge FBE Tez Yazım Kılavuzu (2000) göz önüne alınarak düzenlenmiştir. Bir Word belgesi hazırlanırken kullanılan en önemli araç düğmelerinden biri aşağıda görülen ve siyah çerçeve içine alınmış sitil penceresidir. Bir paragrafın hangi sitilde yazıldığını öğrenmek için imleci paragrafın herhangi bir yerine bırakmak yeterli olacaktır. Bu durumda paragrafın sitili genellikle araç çubuğunun sol köşesinde bulunan penceren öğrenilebilir (Şekil Ek 1.1). Bununla birlikte bir paragrafın hangi sitilde olması isteniyorsa, sitil penceresinden uygun sitil seçilir. Bunun için imleç değişikliğin yapılacağı ilgili paragrafta olmalıdır.

 

Şekil Ek 1.1 Sitil penceresi

Bu belge şablonunda kullanılan sitil isimleri ve kullanıldığı yerler aşağıda listelenmiştir. Ek 2’deki açıklamaları da okuduktan sonra düzenleyeceğiniz belgede bu yazım sitillerini kullanınız.

 

Sitil adı

Kullanılacağı yer

Normal

Giriş bölümünden itibaren normal metin bu sitilde yazılır. Tezde en çok kullanılacak yazı sitilidir.

1. Başlık 1

Tezin numaralı tüm bölüm başlıkları bu yazı sitilinde yazılır ve bu sitilin bulunduğu yer yeni bir sayfanın ilk satırıdır (birinci düzey).

1.1 Başlık 2

İkinci düzey başlıklarda kullanılır.

1.1.1 Başlık 3

Üçüncü düzey başlıklarda kullanılır.

1.1.1.1 Başlık 4

Dördüncü düzey başlıklarda kullanılır.

Başlık 5

Yeni bir sayfadan başlaması gerekli SİMGE, KISALTMA, ÇİZELGE listeleri ile ÖNSÖZ, ÖZET, ABSTRACT, KAYNAKLAR ve EKLER isimli başlıklarda kullanılır.

Konu Başlığı

Sadece İÇİNDEKİLER’de kullanılır

Başlık 6

Varsa “Ek” başlıklarında kullanılır.

Çizelge Metni

Çizelge açıklamalarında kullanılır.

Daraltılmış Metin

Satır aralığı bir (1) olması gereken GİRİŞ’ten önceki ÖNSÖZ, ÖZET, ABSTRACT, KAYNAKLAR ve ÖZGEÇMİŞ’te kullanılır

Liste Metni

SİMGE, KISALTMA ve EKLER bölümlerinin metin kısımları için kullanılır

Şekil Yazısı

Ana Metin içerisinde kullanılan şekillerin açıklamalarının yazılmasında kullanılır.

 • Liste Madde İmi

Listelenecek imli paragraflarda kullanılır. Bu sitilde im sol marja dayalıdır (birinci düzey im).

Sitil adı

Kullanılacağı yer

 • Liste Madde İmi 3

Üçüncü düzey Liste Madde İmi

Dipnot Metni

Dipnot metinlerinde kullanılır

İÇT 1

İÇİNDEKİLER LİSTESİ’nde birinci düzey başlıklara karşılık gelen yazım sitilidir.

İÇT 2

İÇİNDEKİLER LİSTESİ’nde ikinci düzey başlıklara karşılık gelen yazım sitilidir.

İÇT 3

İÇİNDEKİLER LİSTESİ’nde üçüncü düzey başlıklara karşılık gelen yazım sitilidir.

İÇT 4

İÇİNDEKİLER LİSTESİ’nde dördüncü düzey başlıklara karşılık gelen yazım sitilidir.

İÇT 5

İÇİNDEKİLER LİSTESİ’nde Başlık 5 (SİMGE LİSTESİ, ÖNSÖZ, ABSTRACT vb.) sitiline karşılık gelen yazım sitilidir.

Sayfa Numarası

Altbilgi ya da Üstbilgi’de sayfa numaralarının kullanıldığı yazım sitilidir.

Şekiller Tablosu

Ana metinde kullanılan şekillerin ve çizelgelerin ŞEKİL ve ÇİZELGE listelerinin hazırlanmasında kullanılır.

Liste Numarası

Numaralı olarak düzenlenmesi istenilen paragraflarda kullanılır.

 

Ek 2 Tezin yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken diğer önemli bilgiler

Bu şablon belgesinin kullanılmasında ve tezin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda sıralanmıştır:

1)      YTÜ Tez Yazım Kılavuzu.dot isimli bu şablon belgesini tezi hazırlayacağınız bilgisayardaki Templates klasörü içine kopyalayınız.

2)      Word97/2000’yi çalıştırınız. Menu’den Dosya*Yeni’yi işaretleyerek karşınıza açılan yeni penceresinden YTÜ Tez Yazım Kılavuzu’nu seçiniz ve bu pencerede sağ alt köşede belge seçim kutucuğunun işaretli olmasına dikkat ediniz (Şekil Ek 2.1).

 

Şekil Ek 2.1 YTÜ Tez Yazım Kılavuzu şablonunun belge olarak açılması

 

3)      Açılan Belge2 başlıklı Word belgesini Dosya*Farklı Kaydet seçeneğinin işaretleyerek kaydediniz. Artık bu andan itibaren sadece bu dosya kullanılacaktır. Yukarıdaki ilk iki madde bundan sonra uygulanmayacaktır.

4)      Tezin daha kolay yazılabilmesi için bu belge orijinal haliyle bir çıktı olarak elinizde bulunmasının yararı olacaktır. Yazıcıdan bir çıktı alın ve üzerindeki açıklamaları dikkatlice okuyun.

5)      İsterseniz bu belge içinde gözüken metni tümüyle silebilir ve önceki bölümde açıklanan sitilleri kullanarak belgeyi oluşturulabilirsiniz. Bunun dışında belge içindeki bilgilerin tümünü silmeden imlecin bulunduğu satırlardaki gereken bilgileri yazarak ve sitil kullanımına dikkat ederek tez tümüyle düzenlenebilir.

6)      Dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan biri her ana bölümün (tek numaralı başlıklar) yeni bir sayfadan başlatılmasıdır. Bu belgede sitil Başlık 1 seçilirse yeni bölüm otomatik olarak yeni sayfadan başlayacaktır.

7)      Ancak zaman zaman çeşitli nedenlerle (sayfanın döndürülmesi ya da sayfa numaralarında değişiklikler yapılması gibi) yeni sayfadan başlatma gerekbilir. Enter tuşuna basmak suretiyle yeni sayfaya geçmek en çok yapılan yanlışlardan biridir (gerekmedikçe Spacebar ve Enter tuşlarına birden daha fazla basılmamalıdır). Bunun yerine imleç son satırda iken Menu’den Ekle*Kesme seçeneği ve açılan pencerede Sonraki sayfa onay kutucuğu işaretlenerek yeni bir sayfaya geçilir. İmleç artık yeni sayfadadır.

 

Şekil Ek 2.2 Bir önceki bölüme bölüm sonu işaretinin konulması ve yeni bir sayfaya geçilmesi işlemi

8)      Bir Word belgesi hazırlanmasında kullanımı önemli diğer araç düğmelerinden biri de  gizle/göster düğmesidir. Düğme göster konumunda iken belge içerisindeki basılmayan karakterler (boşluklar, bölüm sonları ve satır sonları) görünür. Dolayısıyla gereksiz boşluklar temizlenebilir.

9)      Sembol, denklem düzenleyicisi, üstsimge ve altsimge araç düğmelerinin ( ) araç çubuğunda yer almasına özen gösteriniz. Genellikle bu düğmeler Office ilk kurulduğunda araç çubuğu üzerinde gözükmezler bunun için Menu’den Araçlar*Özelleştir işaretlenerek bu düğmeler araç çubuğu üzerine yerleştirilebilir.

10)  İÇİNDEKİLER, ŞEKİL LİSTESİ ve ÇİZELGE LİSTESİ tanımlamaları yapılmış sitiller sayesinde kolaylıkla düzenlenebilir. Bu belgenin içeriğini ilk başta tümüyle silmeden ana metinde gerekli bölümler yazılır ve belge düzenlenir. Bu alanlar için sadece güncelleştirme yapmak yeterlidir.

Tüm konulardaki ayrıntılı bilgiye Word97/2000’nin yardım sayfasından ya da yazılım üzerine yayımlanmış çeşitli Word97/2000 kitaplarından ulaşabilirsiniz.

 

 

Ek 3 Kontrol cetveli

Tez yazıldıktan  ve tüm düzenlemeler tamamlandıktan sonra (baskıya girmeden önce) yaygın olarak yapılan hatalara dikkat çekmek ve bunları düzeltmek amacıyla bu bölüm hazırlanmıştır.

Bunun için lütfen aşağıdaki sorulara cevaplarınızı işaretleyerek tezin Tez Yazım Kılavuzuna uygun olup olmadığını kontrol ediniz. Bu kontrolde bir yazıcıdan tüm metnin deneme çıktısının alınması ve kontrolün bu çıktı üzerinden yapılması daha uygun olur.

 

Sorular

Evet

Hayır

Dış kapak Tez Yazım Kılavuzu marjlarına uygun olarak hazırlanmış mı?

Doktora tezinde Tez savunma tarihi ve jüri üyeleri yer almakta mı? (Yüksek Lisans tezlerinde bu bilgiler olmamalıdır)

Hazırlanan tez kapağında Anabilim Dalı’nın alt programı varsa program adı da belirtildi mi?

Numarasız iç kapak hazırlandı mı?

İÇİNDEKİLER’e sayfanın altında ve ortasında küçük Romen rakamı ile ii’ den başlanarak numara verildi mi?

İÇİNDEKİLER’de konu başlık numaraları ve başlıkları aynı düşey hizada mı?

İÇİNDEKİLER’de konu başlıklarından sonra noktalama var mı? ve sayfa numaraları sağ marja dayalı mı?

ŞEKİL ve ÇİZELGE listelerinde açıklamalardan sonra noktalama var mı? sayfa numaraları sağ marja dayalı mı?

Çalışmada simge ve kısaltma kullanıldı ise bunların listeleri alfabetik sıraya göre hazırlandı mı?

Ön sayfaların yazı sitilinde bir satır aralığı kullanılmış mı?

Bölümler yeni bir sayfadan ve ilk satırdan mı başlıyor (tüm harfler büyük?)

GİRİŞ bir bölüm başlığı olarak kullanılmış mı (1. GİRİŞ)?

Ana metin başlıklarında BÖLÜM kelimesi yer alıyor mu (başlık BÖLÜM kelimesini içermemeli) ?

Normal metinde paragraf girintisi kullanılmamalı.

Normal metin iki yana dayalı olarak hizalanmış mı?

Şekil, çizelge ve açıklamaları ortalanmış mı?

Şekil ve çizelge numaralandırmada bölüm numarası ve sıra numarası düzenine uyulmuş mu?

Şekil ve çizelgelerde açıklamalara ve gerekiyorsa kaynağına yer verilmiş mi?

Denklem numaraları sağa dayalı mı?

Ana metin içinde Tez Yazım Kılavuzu’na (1999) uygun atıflar yapılmış mı?

 

 

 

Sorular

Evet

Hayır

KAYNAKLAR bölümü SONUÇLAR bölümünden sonra geliyor mu?

Kaynaklar alfabetik sırada mı (numarasız olarak), gösterim kurala uygun mu? (En sık yapılan yanlışlıklardır. Atıflarla birlikte özen gösterilmelidir).

Ekler’e içindekiler sayfasında yer verilmiş mi (numaralandırılmış mı)?

Özgeçmiş tezin en sonunda mı yer alıyor?

 

ÖZGEÇMİŞ

Doğum tarihi            14.12.1965

 

Doğum yeri              İstanbul

 

Lise                          1977-1985                Özel Notre Dame De Sion Fransız Kız Lisesi

 

Lisans                       1985-1989                Yıldız Üniversitesi Mühendislik Fak.

                                                                  Makine Mühendisliği Bölümü

 

Yüksek Lisans          1989-1991                Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

                                                                  Makine Müh. Anabilim Dalı, Isı Proses Programı

 

Doktora                    1991-1997                Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

                                                                  Makine Müh. Anabilim Dalı, Isı Proses Programı

 

Çalıştığı kurum(lar)

 

                                 1989-1991                Ak-Çağ Mühendislik Ltd Şti.

                                 1991-Devam deiyor YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Araştırma Görevlisi* Bu belgede ifade edilmeyen diğer tüm yazım kuralları için FBE’nün Tez Yazım Kılavuzu (1999)’na bakınız.


 [FBE1] Ana metinde şekil yazısı için kullanılan sitil adı

 [FBE2] Ana metinde şekil yazısı için kullanılan sitil adı


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
Çok Gezen Bilir Tez Savunması örneği(5694)

Çok Gezen mi – Çok Okuyan mı Bilir Tez Savunmaları(5640)

Para Her Kapıyı Açar Münazara Savunması(5631)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!