Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Ahmedi Divanı
www.arsivbelge.com
Ahmedi Divanı dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Ahmedi Divanı başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

Ahmedi Divanı

Yaşar AKDOĞAN tarafından hazırlanan Ahmedi Divanından bir bölüm alt kısımda verilmiştir.

Dokümanın tamamı için tıklayın…

 

ZEYİLLER

1

Her nireye kim ider-isem nazar (Z1/1)

Sen görünürsin zihî nûr-ı basar

Senden artuh seni görür gözüm (Z1/2)

Bes neyi görsün dahı ehl-i nazar

Evvel âhir zâhir ü bâtın ol an (Z1/3)

Gayr olmadugına hüccet yiter

Dahı yirde ger ola-y-ıdı vücûd (Z1/4)

Küntü ve semcan ola-y-ıdı haber

Nûr ayruh cayn-ı şems ayruh diyen (Z1/5)

Kör-durur yoh anda görmekden eser

Gözgüdeki sûret-i nâzır hemîn (Z1/6)

Bir-durur iki görür anı beşer

Şahs sâye iki degül bir-durur (Z1/7)

Gökdekidür suda görinen kamer

Bir yüzi yüz gösterür yüz âyine (Z1/8)

Zâti birdür lîki çoh görür suver

Gör hayâl oynayanuñ lucbetlerin (Z1/9)

Dürlü dürlü nicesi gelür gider

Cümlesinüñ varlıgı ol aradan (Z1/10)

Ki_anda vahdetdür bilâ-şek mucteber

Ahmedî keşf itdi vahdet sırrını (Z1/11)

Gayb nûrın gören olur dîde-ver

2 Ünv.

Bahâr irdi yine ferhunde-demdür (Z2/1)

Çemen bülbül üninden pür-nagamdur

Sun iy sâkî mey-i kevser-mizâcı (Z2/2)

Bu demde kim cihân Bâg-ı İremdür

Meyüñ bil hürmetin câmı ögüt tut (Z2/3)

Ki bu hâk-i Key ü ol hûn-ı Cemdür

Bu dürlü yazular berg-i hazânda (Z2/4)

Ohursañ kamu tevhîde beyândur

Yazın yaprahda ayruhdur bu hattı (Z2/5)

Sen anı sanma kim bâd-ı hazândur

Ayâg al ele bu gün yarını ko (Z2/6)

Cihânı çün bilürsin ne cihândur

Bu gün vir Ahmedî dadını cömrüñ (Z2/7)

Ki yarın hâl n’olısar gümândur

Cihân bir dürr-i gevherdür gözüñden (Z2/8)

cAceb tabcuñ ne bahr-ı bî-kerândur

3 B.U

İçümde âteş ü gözümde nem var (Z3/1)

Cihânda huşk u terden dahı nem var

Vücûdum varlıgum kamusı sensin (Z3/2)

Çü sen varsın baña dahı ne hem-var

Baña- hûn-ı ciger hwân-ı ferahdur (Z3/3)

Nice ki_elüñde sinüñ câm-ı Cem var

Baña n’iderse itsün gözlerüñ kim (Z3/4)

Belâ var-ısa bende sabrı hem var

Irah senden oluram derd-ile zâr (Z3/5)

Lebüñde gerçi kim her derde em var

Emel çün saña bagladı cihânda (Z3/6)

Eyit dahı Ahmedîye ne elem var

4 B.U

Bu resme var mı bir mahbûb-hub u nâzük ü dil-ber (Z4/1)

Gözi ala yüzi lâle saçı reyhan boyı carcar

Degül alnuñ-ıla zülfüñ lebüñ ü yañaguñ misli (Z4/2)

Meh-i bedr ü şeb-i kadr ü mey-i sâfî gül-i ahmer

Melekler hûr u ins ü cin ruh u zülf ü leb ü gamzeñ (Z4/3)

Görüben oldılar hayrân u zâr u vâlih ü muztar

Bu ne macnî bu ne sûret bu ne âyet bu ne sûre (Z4/4)

Teni fecr ü saçı leyl ü yüzi şems ü lebi kevser

Yañaguñla cebînüñde dahı zülf ü gözüñde_olmış (Z4/5)

¥iyâ rûşen safâ zâhir cefâmut gam canâ muzmer

Letâfetde leb ü dendân u hatt u hâlüñ olmışdur (Z4/6)

Biri lacl ü biri lü’l biri müşg ü biri canber

Yañaguñ agzuñ u dişüñ tutaguñ vasfı-la olur (Z4/7)

Beyân rengîn ü söz şîrîn cibâret hûb u macnâ ter

Hevân u mihrüñ ü cışkuñ vefâñ olmış-durur baña (Z4/8)

Ten ü cân u reg ü kan u dil ü dîn-ile cakl u ser

Diyem cevr ü cefâ vü derdi ü kahruña ki sabr-ıla (Z4/9)

Ola kan müşg ü katre dür taşı yâkût u yâ şekker

Firâkuñda tenüm cânum kanum u yüregüm olmış (Z4/10)

Biri hâk ü biri bâd u biri âb u biri âzer

Gözüñ gamzeñ saçuñ zülfüñ belâsı-y-ıla olmışdur (Z4/11)

Göñül mahzûn ciger pür-hûn gözüm Ceyhûn kadüm çenber

N’ola hicrüñde ger yanam eriyem göyinem söynem (Z4/12)

Ki ten cûd oldı cân şemc ü ciger kânûn yüzüñ micmer

Lebüñüñ fikr ü zikri dahı şavkı Ahmedînüñ uş (Z4/13)

Revân itdi sözin pâk latîf ü hûb u cân-perver

Sözi zülfüñ lebüñ yüzüñ dişüñ oldugı-çun toldı (Z4/14)

Meşâm uş müşg agzında basar nûr u kulah gevher

Degül ayruh bigi_evvel nazm u nesr ü lafz u macnîde (Z4/15)

Beyân kâsır zebân fâtir cibâret künd dehen ebter

5 B.U

Egerçi Yûsuf-ı Mısrî kamu güzelden aclâdur (Z5/1)

Senüñ hüsnüñ bu gün andan hezârân dürlü evlâdur

Yañaguñ alını gör kim ne âl itmiş-durur Hâlik (Z5/2)

Döker birbirinüñ kanın işigüñ katı gavgadur

Namâz-durur u tesbîh baña cışkuñ-durur iy şâhum (Z5/3)

Kaşun mihrâbına tapmah bu gün zühd-ile takvâdur

Hatâdur dir-ise zâhid benüm efgânuma gelsün (Z5/4)

Ohusın hattı yüzüñde yazılmış aña fetvâdur

Vefâ ummag-ıla cömrüm geçiser zâyic iy dil-ber (Z5/5)

Visâlüñden baña hâsıl hemân rûz-ı temennâdur

Cefâyı başdan aşurma senüñ-ıçun rahm it (Z5/6)

Egerçi kim vefâ kılmah cemâl ıssına kaydadur

Olurdı Ahmedî cânâ seni avlaya halvetde (Z5/7)

Göñül eydür aña dek dur saña bu sad-ı cankâdur

6 B.U

İy sanem sevdâ-yı cışkuñ göñlümi gam-gîn ider (Z6/1)

Bagruma zahm urmaga tîr-i hadengüñ kîn ider

Şâh öñinde ger piyâde olur-ısam gam degül (Z6/2)

Kim piyâle başa varsa şeh anı ferzîn ider

cÂlemi baştan başa pür-şûr u şer fitne kılur (Z6/3)

Her kaçan kim sihr-ile fettân kaşını çîn ider

Lâle bigi bagruma ben nice tag urmayayım (Z6/4)

Kraşumuzda müddecîler sohbetin tezyîn ider

Nideyim kılmaz terahhum baña ol gonca-leb (Z6/5)

Ebr-i nîsân bigi uşda gözlerüm nem-gîn ider

Bilmezem nedür günâhum şol kara gözüñe kim (Z6/6)

Cânumı aldı göñülden uşda kasd-ı dîn ider

Tutaguñdan dökilün kand-ı mükerrer dil-ber (Z6/7)

Her kaçan kim leblerüñüñ Ahmedî şerhîn ider

7 B.U

Senden banâ ne gelse dil-ârâm hoş gelür (Z7/1)

Ger cevr ger tekellüf ü ikrâm hoş gelür

Agyâr elinden Âb-ı Hayât agudur baña (Z7/2)

Yârum sunarsa zehr tolu câm hoş gelür

Nâmûs u neng ü cârı kamu bir yaña kodum (Z7/3)

Bildüm saña ki câşık-ı bed-nâm hoş gelür

Mecmûc-ı hüsnüñi zihi virmiş Çalab saña (Z7/4)

Her lahza bahdugumca ki baham hoş gelür

cIşkuñ rümûzı çünki yazıla bu göñüle (Z7/5)

Evrâk-ı defteri oda yaham hoş gelür

Bî-çâre Ahmedî tudagundan zekât umar (Z7/6)

Zîrâ hemîşe kullara incâm hoş gelür

8 Ünv.

Yine sevdâyı göñül bir zülfe itmişdür heves (Z8/1)

Kim hevâsında olur bâd-ı sabâ müşgîn-nefes

Ben mi laclüñde vü yâhûd mahl-bendi hüsnüñüñ (Z8/2)

Şekkerîn-hurmâya düzmiş müşg ü canberdür meges

Hüsn-i Şîrîn gül-şen-i cân-bahş-iken takdîri gör (Z8/3)

Anda Husrev gül-durur Ferhâd-ı miskîn hâr ü has

Âh kim bir kebkebe saldum göñül şeh-bâzını (Z8/4)

Bulımazam gerçi nâlemden dahupdur dem ceres

Müddecîlerden sahınsam şicrümi cayb itme kîm (Z8/5)

Şerbetüñ olmaz safâsı üstine üşse meges

Nâye didüm yâr elinden halka feryâd eyleme (Z8/6)

Diñmesüñ zârılıgı anuñ ki tutmadı nefes

Ol ki tañ yili şeb-i zülfinde olur müşg-bîz (Z8/7)

Tañ mı ben anuñ hevâ-yı kaddine itsem heves

Ahmedî şîrîn gözüñdür düşüren hicrnuña (Z8/8)

Tûtiyi güftârıdur iden giriftâr-ı kafes

9 B.U

Banâ hışm eyleyüben agladur ol yâr dirîg (Z9/1)

Agladugum görüben şâd olur agyâr dirîg

Kirpügüñ birle gözüñ yenge bir oldugı sebeb (Z9/2)

Bu ki cân kasdın ider ol ki cayyâr dirîg

Dâm-ı zülf-i siyehüñ hâlüñle gördügi-y-içün (Z9/3)

Mürg-i dil düşdi anuñ bendine kim aglar dirîg

Yine cân bülbülinüñ eyledügi nâle vü âh (Z9/4)

Bu ki kurb oldı anuñ güllerine hâr dirîg

Eyledi Ahmediyi künc-i melâmetde esîr (Z9/5)

Gelmedüñ görmege iy şûh-ı sitem-kâr dirîg

10 B.U

Şâhâ müselsel zülfüñüñ cışkında mecnûn olmışam (Z10/1)

Göñlümi bir sevdâ-y-ıçun dâm-ı belâya salmışam

Cânum seni kılur heves sensüz olımaz bir nefes (Z10/2)

Ben bu cihânuñ dahı pes bir râhatına kalmışam

Bir sâcatinde gicenüñ ârâm yohdur bende çün (Z10/3)

Zülfi kohusın dil-berüñ bâd-ı seherden almışam

İy hulkı hoş hüsni hasen sürme tapuñdan beni sen (Z10/4)

Zîrâ ki kullıguña ben yüz ragbet-ile gelmişem

Dirler baña kim Ahmedî bed-nâm u bî-câr olmagıl (Z10/5)

Ben nâm u nengüñ şîşesin çohdan ki taşa çalmışam

11

Şol gümüş barmahlaruñdan sun berü câm içelüm (Z11/1)

Çünkü âhır ölürüz bârî ser-encâm içelüm

Niceler içmez bu gün dünyâ anı bir gün içer (Z11/2)

Çün cömür bir sâcat-imiş bâri eyyâm içelüm

Niceler hasret geçiser macşukına irmez eli (Z11/3)

Hele ben yârum ile hoş şâd u hoş kâm içelüm

Sûfinüñ zühdine bahma fâsikuñ fıskına hem (Z11/4)

Allahuñ adı Kerîmdür gel dil-ârâm içelüm

Ahmedînüñ maksûdı çün yâr-idi girdi ele (Z11/5)

Turmayalum bir sacât her subh ahşam içelüm

12 B.U

Kaçan cîş eylesem sensüz olur nûşum dem-â-dem dem (Z12/1)

Anuñ-çun oldı gözümden revân hicrüñde her dem dem

Nite kim şemc-i hicrüñde erirem yanuban oda (Z12/2)

Ne dirlik ol kişiye kim aña oldı mukassem sem

Yañaguñ laclüñ üstinde añaram derleri dürrin (Z12/3)

Seherde çün görem düşmiş gülüñ üstine şeb-nem nem

Muzâcaf olalı cevri bu nergis gözüñüñ cânâ (Z12/4)

Müşeyyed surh bigi uş içümde oldı müdgam gam

Saçuñ reyhânına cândan olupdur cân u dil hayrân (Z12/5)

cAceb mi ola bu gamden benefşe bigi erham ham

Kaşuñ mihrâbına cândan kıluram secde k’olmışdur (Z12/6)

Kapuñ Kacbe yüzüñ Kıble saçuñ macşer lebü zemzem

Benüm bu derdüme dermân ola mı çeşme-i hayvân (Z12/7)

Şifâ bu ki eydesin aña tudagum-durur uş em em

Bu hicrüñ derdine dârû bulınmadı vü hem efsûn (Z12/8)

Bu gamzen zahmına dermân bulınmadı vü merhem

Ko yarına bu gün iç sen k’açılmışdur gül ü lâle (Z12/9)

İnanma çarha kim degül anuñ bünyâdı muhkem kem

Saña bu çarh dem virdi inanma sun berü câmı (Z12/10)

Ki fırsat var-iken hoş hoş sürelüm bu iki dem dem

Visâlüñ bahrına gavvâs olupdur Ahmedî talup (Z12/11)

cAceb mi kim ider-ise gözini ol mukayyen yemm

13 B.U

Câna yitdi zulme (sen) dâd eyle kurbân oldugum (Z13/1)

Hâtırı şimden girü şâd eyle kurbân oldugum

Çeşm-i mestüñ zulmı-y-ıla mülk-i dil vîrânedür (Z13/2)

cAdlüñ-ile anı âbâd eyle kurbân oldugum

Bendeñem biñ cân-ıla ölince lîkin bir nefes (Z13/3)

Bend-i gamdan cânı âzâd eyle kurbân oldugum

Cân ilini cevrüñ-ile nicesi kılduñ harâb (Z13/4)

Vaktidür ihsâna bünyâd eyle kurbân oldugum

Kaşlaruñ meyline kurbân itmege meyl idicek (Z13/5)

Ahmedîyi lütf idüp yâd eyle kurbân oldugum

14 B.U

Müşgîn saçuñı dir koma kim ol cemâle düşmesün (Z14/1)

Yacnî kamer tolunuban güneş zevâle düşmesün

cAkl ol ki sözde kıl yarar kıl dir-ise ger bilüñe (Z14/2)

Anca nazar kılmış kişi anuñla kâle düşmesün

Vasluñ senüñ sîmürg-ile hem kîmiyâdur bî-gümân (Z14/3)

Bulmayısardur vâsluñı fikr-i muhâle düşmesün

Ger meyli düşse dem-be-dem laclüñe cânumuñ ne tañ (Z14/4)

Siñek mükerrer nicesi kand-ıla bala düşmesün

Gül vakti geldi uş geçürgil hoş geçer dem şöyle kim (Z14/5)

Bu devr içinde lâle-veş elden piyâle düşmesün

Saçuñ kimesne eline girmez meger kim şânenüñ (Z14/6)

Sevdâ-yı hâm-ebdâna diñ uzun hayâle düşmesün

Dehhâni laclüñ vasfına dür dökdi gelsün Ahmedî (Z14/7)

Alsun cevâbın şicrinüñ ayruh hayâle düşmesün

15 Ünv.

Eger hicri kalursa bir karâra (Z15/1)

İçüm lâle bigi yana karar

Karâr itmeye ol göñül ki anda (Z15/2)

Firâkun odı düşüben karara

Gözüñ kim başuma tûfân saldı (Z15/3)

Dahı nide baña ol bahtı kara

Niçe döysün ciger kim şemc bigi (Z15/4)

Erir âhum odından seng-i hara

Yürege yara urdı gamzeñ ohı (Z15/5)

Ne vakt oñılısar Yâ-Rab bu yara

Gözümüñ yaşı gül yüzüñden ayru (Z15/6)

Cihânı beñzedüpdür lâle-zâra

Bu derde sabr eyle Ahmedî kim (Z15/7)

Müdârâdur hemân takdîre çâre

16 Ünv.

Şu kim Yûsuf bigi çekdi belâ-yı câme Kencâne (Z16/1)

Yiridür ola ol Mısruñ cAzîzi belki sultânı

Zihî câşık ki macşukuñ yolında mûr olam diyü (Z16/2)

Hevâ yolına virmişdür nice mühr-i Süleymânı

Nigârâ tâze laclüñi Hudâ lutfı-y-ıla ter tutsun (Z16/3)

Revân olduhça câlemde şehîddür gamzeñüñ kanı

Uşanmaz tîg-i gamzeñden göñül agzuña cânum dir (Z16/4)

Gör ol miskîni havf itmez meger kim yoh-durur cânı

Hemîşe nakşını göñülde mîmüñ Ahmedî hıfz it (Z16/5)

Meger beñzetdi bu bî-dil dehan-ı dil-bere anı

17 B.U

Olalıdan bu göñül kişverine şâhcAlî (Z17/1)

Zulm ider cadli koyup kullarına vâh cAlî

Gül yüzüñ câşıkuña pîç idüben eyleme dûr (Z17/2)

Ki ider bülbül-i dil hasret-ile âh cAlî

Agladugum bu-durur hüzn-ile Yackûb bigi (Z17/3)

Ki_itdi dil Yûsufına gabgabını çâh cAlî

Yüzüñ üzre sanemâ zülfüñi tagıtmayı gör (Z17/4)

Ki sehâb ugrayıcah tutılısar mâh cAlİ

Câm-ı laclüñ ele al sun berü toldur tâ-müdâm (Z17/5)

Ahmedîye çü nasîb eyledi Allâh cAlî

18 B.U

Böyle şîrîn tutaguñ iy cacebâ cân ola mı (Z18/1)

Yâ leb-i kevser ü yâ çeşme-i hayvân ola mı

Derd-mend itdi beni fitne gözüñ cişveleri (Z18/2)

Tutaguñdan cacebâ derdüme dermân ola mı

Gözlerüñden diler-imiş ki emân bula göñül (Z18/3)

Kimseye rahm itdügi zâlimler imkân ola mı

.................................................................. (Z18/4)

Bu beyit metinde yazılmamıştır.

..................................................................

Şol müselsel saçunuñ bendine düşenlerden (Z18/5)

Ahmedî bigi caceb kimse perîşân ola mı

 

Dokümanın tamamı için tıklayın…


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
Divan-ı Lügati't-Türk(5414)

Divan-ı Hikmet(5413)

Divan Şairi Ahmedi(5410)

Gülşehri Hakkında(5405)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!