Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Nakit Akım Tablosu
www.arsivbelge.com
Nakit Akım Tablosu dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Nakit Akım Tablosu başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

NAKİT AKIM TABLOSU [1]

 

Doç. Dr. Recep PEKDEMİR

M.Ü. İşletme Fakültesi

        

Nakit akım tablosu (NAT), işletmenin belirli bir dönemdeki nakit akışlarını; nakit kaynak ve kullanım yerlerini gösteren bir tablodur. NAT, bilanço esasına göre defter tutan ve aktif toplamı 5 milyar lira ile ticari faaliyet hacmi 10 milyar lirayı arka arkaya iki yıl aşmayan; ferdi işletmeler, adi ortaklıklar, kollektif şirketler ve adi komandit şirketlerin dışında, Muhasebe Sistemi  Uygulama  Genel  Tebliğinin[2]  kapsamına  giren  tüm işletmelerce  1.1.1994  tarihinden  itibaren  düzenlenmek zorunda  olan  mali  tablolardan  biridir.  NAT,  ülkemizde,  son yıllarda   Sermaye   Piyasası   Kurulu (SPK) kapsamındaki işletmelerce düzenlenmekte olan NAT formatına uygundur[3]. Bu  nedenle, NAT' nun  düzenlenmesinde  SPK  kapsamındaki işletmeler için fazla bir değişiklik söz konusu olmayacak; NAT, Kamu  İktisadi Teşebbüsleri (KİT' ler)  ile düzenlemenin kapsamına giren diğer işletmeler için ilk olarak 1994 mali yıl için düzenlenecektir.                            

Bundan önce açıklanan Fon Akım Tablosu (FAT), Tebliğe göre net yönteme göre düzenlenecek ve düzenlenmeye Gelir Tablosunun Olağan Kar tutarından başlanacaktır. NAT ise, Brüt yönteme göre düzenlenecek ve Gelir Tablosundaki Net Satışlar tutarından  hareket edilecektir. FAT,  Uluslararası  Muhasebe Standartları ile ilgili çevrelerde ve gelişmiş ülkelerdeki muhasebe  standartları  çevrelerinde  son  yıllarda  önemini  yitirmiştir. Bunun yerine tüm dikkatler NAT üzerinde yoğunlaşmaktadır. FAT, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk olarak, "Finansal Durumda Değişmeler Tablosu" şeklinde zorunlu olarak düzenlenmesi ve yıllık faaliyet raporlarında yer alması 1971 yılına rastlamaktadır[4]. 1987 yılının sonuna doğru bu uygulamaya son verilerek, yerine NAT’ nun düzenlenmesi bir standart  haline  gelmiştir[5].  Ancak  bu  düzenlemeye  rağmen, ABD'de halen FAT' nu NAT ile birlikte yıllık faaliyet raporlarında görmek mümkündür. Benzer şekilde uluslararası platformda, FAT, Finansal Durumda Değişmeler Tablosu şeklinde 1.1.1979 tarihinden itibaren 9 no.lu Uluslararası Muhasebe Standardı ile uygulamaya girmiştir[6] . Ancak Ekim 1992'de alınan ve Aralık 1992'de  yayınlanan bir karar ile yürürlükteki 9 no.lu standart revize edilmiş ve 1.1.1994 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Nakit Akım Tablosuna dönüştürülmüştür.

       FASB Statement 95'e göre, NAT' nun düzenlenmesinde nakit kaynak  kullanım yerleri üç grupta ele alınmıştır: İşletme Faaliyetleri, Yatırım  Faaliyetleri ve Finanslama  Faaliyetleri, işletme faaliyetleri ile ilgili nakit kaynak ve kullanımlarının hesaplanmasında iki yöntemden yararlanılmaktadır[7]: Direkt ve Endirekt Yöntem.

       Direkt Yönteme  göre  işletme  faaliyetleri  ile  ilgili  nakit akışlarının  hesaplanmasında  başlangıç  noktası  satışlar  ve alışlardır. Direkt Yöntem basit olanıdır ve FASB Statement

95'de işletmelerin bu yöntemi kullanmaları tavsiye edilmiştir. Ayrıca  işletme  faaliyetleri  ile  ilgili  nakit  akışlarının  yorumlanmasında daha yararlı olan bu yöntemdir[8].

       Basitliğine rağmen direkt yöntemin  kullanılması, ABD'de fazla rağbet görmemiştir.  Daha fazla tercih edilen endirekt yöntemin başlangıç noktası "Net Kar" rakamıdır ve işletmelerin bu  yöntemi  tercih  etmelerinin  nedeni,  "kar" ile "nakit" arasında bir ilişkinin  kurulması  konusundaki  eğilim  olarak kabul edilmektedir[9].

      Tebliğde öngörülen  NAT  unsurları  temel olarak işletme, yatırım ve finanslama faaliyetleri şeklinde sınıflandırılmamış, bunun da tersinde daha da detaylandırılmıştır. Faaliyetlerle ilgili nakit kaynak ve kullanım unsurlarının hesaplanmasında ise direkt   yönteme   benzerliklerin   olduğunu söylemek mümkündür.

         Tebliğde, NAT açısından nakit, kasa mevcudu ve bankadaki mevduatlar kapsamına almaktadır. Ancak, herhangi bir vade taşımayan ve ibraz edildiklerinde tahsili mümkün olan çekler de nakit kapsamına dahil edilmiştir.

       Belirli bir dönem itibariyle düzenlenen NAT' nda temel olarak iki taraf söz konusudur:  Nakit kaynaklan ve nakit kullanımları. Tebliğ' de  nakit  kaynaklan  sekiz  ana  grupta  toplanmış, nakit kullanımları ise on bir ana grupta yer almıştır.

 

NAKİT KAYNAKLARI                             NAKİT KULLANIMLARI

1. Satışlardan Elde Edilen                             1. Maliyetlerden Kaynaklanan

2. Diğer Faaliyetlerden Olağan                     2. Faaliyet Giderlerine İlişkin

    Gelir ve Karlardan Sağlanan                     3. Diğer Faaliyetlerden Olağan

3. Olağandışı Gelir ve Karlardan                    Gider ve Zararlara İlişkin

    Sağlanan                                                    4. Finansman Giderlerine İlişkin

4. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki         5.Olağandışı Gider ve Zararlara         

Artışlardan sağlanan                                      6. Duran Varlık Yatırımlarına

5. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki       7. Kısa Vadeli Yabancı Kaynak

Artışlardan Sağlanan                                     Ödemelerine ilişkin

6. Sermaye Artırımından                                           8. Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemelerine

Sağlanan                                                        İlişkin

7. Hisse Senedi İhraç Primlerinden               9. Vergi ve Benzeri ödemeler

Sağlanan                                                        10. Temettü ödemeleri

8. Diğer Nakit Girişleri                                  11. Diğer Nakit Çıkışları       

 

          Yukarıda yer alan nakit kaynak ve kullanım unsurlarına ait tutarların hesaplanmasında. ilk etapta, işletmenin ilgili döneme ait gelir tablosu ile dönem başı ve dönem sonu bilançoları  gerekli olmaktadır. Bunlarla birlikte, NAT'nun düzenlenebilmesi için  aşağıda belirtilen bazı  ek bilgilerin  de  muhasebe  sisteminden sağlanması gerekli olabilir.

1.Dönem  başında  ve  dönem  sonunda,  Alınan  Çekler Hesabında yer alan çeklerin ne kadar vadesiz ve ne kadar vadelidir? NAT'nun düzenlenebilmesi için dönem başı ve dönem sonu nakit mevcudunun hesaplanmasında bu sorunun yanıtı gereklidir.

 2. Tebliğde. "Satışlardan Elde Edilen Nakit Tutarının hasılatına satışlardan doğan alacaklardaki bulunmasında, net satışlar eklenir, artışlar ise indirim şeklinde bir açıklama getirilmiştir. Bu ifadede "satışlardan do an alacaklar" dendiğinde  ticari alacaklar anlaşılmaktadır. Ticari alacaklar grubun yer alan hesapların dönem başı ve dönem sonu  bakiyelerinin işlemlere dahil edilmesinde, bu grupta yer alan hesaplardan  yapılan  ekleme  veya  indirimlerin  dikkate hukuk alınmasında yarar vardır.            

3.  Diğer  Faaliyetlerden  Olağan  Gelir Olağandışı  Gelir ve  Karlardan sağlanan  nakit  tutarının  belirlenmesinde bu unsurlara ilişkin dönem başı ve dönem sonunda devreden miktarların detaylı olarak bilinmesi gerekli olabilir. Ayrıca bu unsurlar arasında nakit girişi sağlamayan kalemler olabilir. Bu unsurlarında detaylı olarak bilinmesi gerekli olabilir.             

4. NAT nun düzenlenmesinde  ortaya çıkabilecek önemli güçlüklerden biri bize göre maliyetlerden sağlanan nakit çıkışları tutarının hesaplanmasıdır. Tebliğe göre bu tutarın  hesaplanmasında  başlangıç noktası satışlar maliyetidir. Bununla ilgili olarak  tebliğde belirtilen  şöyle formüle edilebilir.

             

 

   Satışlar Maliyeti                                          xxx

            +Stoklardaki Artış                                         xx

            +Alımlardan Doğan  Borçlardaki azalış       xx

            -Amortisman vb.                                          (xx)

            -Alımlardan Doğan Borçlardaki Artış           (xx)         

            -Stoklardaki Azalış                                        (xx)

              Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları   xxx

             Yukarıda yer alan  formülün uygulanması bize göre mümkündür ama pratik   görünmemektedir. Bunun daha kolay bir şekilde  başarılabilmesi için  aşağıdaki konularda açıklık getirilmesinde fayda vardır.        

*Satışlar maliyetinin alt ayırımları nelerdir. Satışlar maliyeti sadece satılan ticari malın maliyetinden oluşuyorsa formülün uygulanmasında fazla güçlük olmaya bilir. Fakat satılan mamul maliyeti veya satılan hizmet maliyeti söz konusu olursa  bu unsurların  bünyesine giren kalemlerin  dönem başı ve dönem sonu bilançolarındaki  kalıntılar oldukça önemli olabilecektir.

*Yukarıdaki formülde yer alan  alımlardan doğan borçlar ifadesi  ile ticari borçlar anlaşılmaktadır. Oysa  satılan mamul veya hizmet  maliyeti söz konusu olduğunda bazı maliyet unsurlarına ilişkin kalıntılar dönem başı ve dönem sonu bilançolarında  ticari borçlar grubunun dışındaki gruplara da tam olabilir.

5.Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları diğer  faaliyetlerden  olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları finansman  giderlerinden dolayı nakit çıkışları ve olağan dışı gider ve zararlardan  dolayı nakit çıkışlarına ilişkin tutarların hesaplanmasında etkili olan;

-          Nakit çıkışı gerektirmeyen unsurların bilinmesi ve

-          Dönem başı ve dönem sonu bilançolarındaki kalıntıların bilinmesi gerekli olabilecektir.

              Yukarıda belirtilen NAT nun düzenlenmesinde  ortaya çıkabilecek güçlüklerden bazılarıdır. Uygulamada bunların da  ötesinde çeşitli sorunlarla karşılaşmak  her zaman mümkün olabilecektir.

Sonuç olarak işletmenin belirli bir dönemdeki nakit kaynakları ile nakit kullanımlarını içeren Nat  nun düzenlenmesinde sadece gelir tablosu ile dönem  başı ve dönem sonu bilançolarına bağlı kalmak  yeterli olmayabilir. Bunları destekleyecek ek bilgilerin de derlenmesi ve  göz önünde bulundurulması gereklidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖRNEK:

A İŞLETMESİ 1.1.1992 – 31.12.1992 BİLANÇOLARI

(Milyon TL)

 AKTİF (VARLIKLAR)                            31.12.1991

                                                           31.12.1992

 

1. Dönen Varlıklar

    A . Hazır Değerler

        1. Kasa                                                   400                  1.250

        2. Alınan Çekler                                    300                     200

        3. Bankalar                                            450                  2.600

   B. Menkul Kıymetler

        1. Hisse Senetleri                                   900                  1.100

  C. Ticari Alacaklar

       1. Alıcılar                                              1.800                2.600

       2. Alacak Senetleri                                2.600                3.400

       3. Alacak Senetleri Reeskontu              (150)                 (250)

       5.Şüpheli Ticari Alacaklar                       200                 (220)

 D. Diğer Alacaklar

      1. Ortaklardan Alacaklar                         450                    350

 E. Stoklar

      4. Ticari Mallar                                        850                  1.350

      6. Şüpheli Ticari Alacaklar Karş.           (200)                 (220)

 D. Diğer Alacaklar

      1.Ortaklardan Alacaklar                          450                  350

 E. Stoklar

      4. Ticari Mallar                                        850                  1.350

      6. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı          (50)                (60)

      7. Verilen Avanslar                                  200                 300

  F. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir

     Tahakkukları

       1. Gelecek Aylara Ait Giderler              150                 250

       2. Gelir Tahakkukları                                 50                    -

 G. Diğer Dönen Varlıklar

       1. Devreden KDV                                  100

Dönen Varlıklar Toplamı                             8.050                13.090

 

II. Duran Varlıklar

C. Mali Duran Varlıklar

     1. Bağlı Menkul Kıymetler                         50                        50

D. Maddi Duran Varlıklar

     1. Arazi ve Arsalar                                    400                     400

     2. Tesis, Makine ve Cihazlar                  2.000                 3.230

     5.Taşıtlar                                                1.600                 2.261

     8. Birikmiş Amortismanlar                   (1.400)                (3.553)

 E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar

     5. Özel Maliyetler                                   100                     100

     7. Birikmiş Amortismanlar                      (80)                  (100)

 H. Diğer Duran Varlıklar

     1. Duran Varlık KDV                               80                          -

 Duran Varlık Toplamı                               2.750                  2.388

AKTİF TOPLAMI                                  10.800                 15.478

PASİF (KAYNAKLAR)

  1. Kısa Vadeli Yabanı Kaynaklar

  1. Mali Borçlar

1. Banka Kredileri                                   400                         -

2. Kredi ve Tahvil Faizleri                         90                    900

  1. Ticari Borçlar

    1. Satıcılar                                               3.000                 487

   2. Borç Senetleri                                      2.500                4.500

   3.Borç Senetleri Reeskontu                                 (140)                (350)

 C. Diğer Borçlar                   

  5. Personele Borçlar                                     80                  130

E. Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler

  1. Ödenecek Vergi ve Fonlar                       40                    60

  2. Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri           30                   50

 

6. Dönem içinde, 8.900 TL tutarında alacak ve 3700 TL tutarında alacak senedi tahsil edilmiştir.

7. Dönem içinde, 2.000 TL tutarında borç senedi ve 12.219 TL tutarında borç ödenmiştir.

8. Dönem içinde, daha önce karşılık ayrılmış olan 200 TL. tutarında alacak kayıtlarından silinmiştir.

9. Yeniden değerleme oranı % 61.5 tur.

10 KDV işlemleri peşin kabul edilmiştir. Dönem içinde 2.270 TL KDV tahsil edilmiştir.

11. Dönem sonunda 1.393 TL amortisman ayrılmıştır.

12. Bilançolardaki “Personele Borçlar” hesabında yer alan tutarlar Aralık 1992 net ücretleri göstermektedir.

13. Ödenecek Vergi ve Fonlar ücretler ile ilgilidir.  

A İŞLETMESİ 1992 YILI NAKİT AKIM TABLOSUNUN

HAZIRLANMASI

(Milyon TL)

 

1. Satışlardan Elde Edilen Nakit

Net Satışlar                              18.920 TL

Ticari Alacaklardaki Artışlar    1.820        17. 100 TL.  İşletmenin üç adet ticari alacak unsuru söz konusudur. Bunlardan Alıcılar 800 TL.  Alacak Senetleri 800 TL artmıştır Diğer unsur ise Şüpheli Ticari Alacaklardır ve dönem başı bakiyesi 200 TL ve dönem sonu bakiyesi 220 TL'dir. Ek bilgiler belirtildiği gibi dönem içinde 200 TL  tutarında şüpheli alacak kayıtlardan silinmiştir. Dönem sonunda 220 TL tutarında alacak önce şüpheli duruma getirilmiş, diğer bir ifade ile 2.820 TL olan Alıcılar Hesabının bakiyesini 2.600 TL' na indirmiş ve Gelir Tablosunda da görüldüğü gibi 220 TL tutarında karşılık ayrılmıştır. Böylece ticari alacaklardaki artış 1.820 TL olarak hesaplanmıştır.

 

2. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit

Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar                                                1.300 TL

Gelir Tahakkuklarındaki Azalış                                                                    50

Gelecek Aylara Ait Gelirlerde Artış                                                             250

Reeskont Faiz Geliri                                                                                     (500)                                                                                                                                         1.100 TL.

           Gelir Tablosunda Diğer  Faaliyetlerden Olağan Gelir  ve Karlar grubunun toplamı 1.300 TL'dir. Bu grupla ilgili olarak Diğer Dönen Varlıklardan  Gelir Tahakkuklarında  50 TL'lık azalış, Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardan Gelecek Aylara Ait Gelirlerde  250  TL'lık  artış söz konusudur. Dolayısıyla   ilgili dönemde bu  tutarlar kadar nakit girişi sağlanmıştır. 1.300 TL' nın içinde 500 TL tutarında nakit girişi sağlamayan Reeskont Faiz Gelirleri söz konusudur. Sonuç olarak bu grupta 1.100 TL tutarında nakit girişi sağlanmıştır.

3. Katma Değer Vergisinden Sağlanan Nakit Girişi

NAT' nun  düzenlenmesinde. bize göre, net satışlar ile ticari alacaklar arasında. benzer şeklide, ticari borçlar ile mal ve hizmet alışları arasında bir ilişki kurulurken KDV  işlemleri ihmal edilmiş gibidir. Bu nedenle ve basit olmasını sağlamak amacıyla bu örnekte her türlü KDV hareketlerinin peşin olduğu varsayılmıştır. Sonuç olarak, Aktifte yer alan KDV hesaplarında 180 TL tutarında azalış, Pasifte yer alan KDV hesaplarında 429 TL  tutarında  artış  görülmüştür. Bunların  sonucunda  ilgili dönemde KDV  hareketlerinden 609 TL tutarında net nakit girişi sağlanmıştır.

4. Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları

Satılan Malın Maliyeti                      13.206 TL

Stoklardaki Artışlar                                600

Ticari Borçlardaki Azalış                       513

Satıcılardaki Azalış                2.513

Borç Senetlerdeki Artış        (2.000)                                                 

                                                             14.319 TL

5. Faaliyet Giderlerinden Nakit Çıkışları

Faaliyet Giderleri                                           4.673 TL

Amortisman Giderleri                                    (1.393)

Faaliyet Giderleri Tahakkuku Artışı                 (90)

Gelecek Aylara Ait Giderlerde Artış                 100

                                                                       3.290 TL

                                                                      

 

 

 

 

 

6. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve

Zararlardan Kaynaklanan Nakit Çıkışları

 

Diğer Faaliyetlerden Olağan

Gider ve Zararlar                                                       620 TL

Reeskont Faiz Gideri                                                (390)

 Karşılık Giderleri                                                      (230)

                                                                                    -0-

7. Finansman Giderlerinden Nakit Çıkışları

Dönemin Finansman Giderleri                                  990 TL

Finansman Gider Tahakkukları Artışı

                                                                                  (810)

                                                                                   180 TL

8. Vergi ödemelerinden Nakit Çıkışları  İlgili döneme ilişkin 360 TL vergi tahakkuk etmiştir.

Bunun 90 TL’ lık kısmı dönem içinde peşin ödenmiştir. Dönem başı bilançodaki bilgilere göre ödenmesi gereken vergi ise 180 TL’dır. Dosyasıyla dönem içinde toplam 270 TL tutarında vergi ödemelerinden nakit çıkışı söz konusudur.

 

A İŞLETMESİ 1992 YILI NAKİT AKIM TABLOSUB

(Milyar TL)

 

  1. A.    Dönem Başı Nakit Mevcudu                            1.150
  2. B.      B. Dönem Nakit Girişleri
  1. Satışlardan Elde Edilen Nakit                  17.100

                 a) Net Satışlar                                18.920

     b) Ticari Alacaklardaki Artış                       (1.820)

  1. Diğer Faaliyetlerden Olağan

      Gelir ve Karlar                                           1.100                           

a) Diğer Faaliyetlerden Olağan

Gelir ve Karlar                                   1.300  

 b) Gelir Tahakkuklarındaki

Azalış                                                      50

c) Gelecek Aylara Ait

Gelirlerdeki Artış                                  250

d) Reeskont Faiz Geliri                        (500)

  1. Uzun Vadeli Yabancı

Kaynaklardan Sağlanan Nakit                        1.500

  1. Sermaye Artırımından

Sağlanan Nakit                                                  1.000

 

8. Diğer Nakit Girişleri                                            859

a) Ortaklardan Alacaklar                   100

b) KDV                                              609

c) Duran Varlık Satışından                150                  -           21.559

NAKİT KAYNAKLARI TOPLAMI                                  22.709

 

 

 

 

C.  Dönem Nakit Çıkışları

1. Maliyetlerden Kaynaklanan

Nakit Çıkışları                                  14.319

 a) Satışlar Maliyeti                            13.206

 b) Stoklardaki Artış                600

c) Ticari Borçlardaki Azalış   513

2. Faaliyet Giderlerinden

Nakit Çıkışları                                    3.290

a) Faaliyet Giderleri           4.673

b) Amortisman vb.          ( 1 .393)

c) Gider Tahakkukları Artışı              (90)

d) Gelecek Aylara Ait

Giderlerdeki Artış              100

3. Diğer Faaliyetlerden Olağan

Gider ve Zararlardan Nakit Çıkışları   -0-

a) Diğer Faaliyetlerden Olağan

Gider ve Zararlar               620

b) Reeskont Faiz Gideri   (390)

c) Karşılık Giderleri

                                         (230)

4. Finansman Giderlerinden

Nakit Çıkışları                                     180

a) Dönemin Finansman

Giderleri                              990

b) F. Gider Tahakkukları

Artışı                                  (810)

7. Kısa Vadeli Yabancı

Kaynak Ödemesi                                 400

9. Ödenen Vergi                                  270        

 11. Diğer Nakit Çıkışları                    200

a) Hisse Senedindeki Artış                  200                18.659

D. Dönem Sonu Nakit

Mevcudu                                                                   4.050

NAKİT KULLANIMLARI TOPLAMI                    22.709[1] MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ, TÜRMOB EĞİTİM PROGRAMI, 4-6 ağustos 1993, Pamukkale

 

[2] Çalışmada kısaca Tebliğ denilmiştir. 26 Aralık 1992 tarih ve Mükerrer 21447 sayılı Resmi Gazete

 

[3] Nalan Akdoğan, “Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinin Türkiye’deki Mali Tablo Düzenleme Uygulamalarına Etkileri”, Türkiye XIII. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 20-22 Mayıs 1993 Çeşme-İzmir .

 

[4] Accounting Principles Board (APB) Opinion 19.

 

[5] “Statement of Cash Flows” Financial Accounting Standards Board (FASB) Statement No 95

 

[6] Bu standarda göre, Finansal Durumda Değişmeler Tablosunun Çalışma Sermayesinde Değişmeler Tablosu veya Nakit Akım Tablosu şeklinde düzenlenmesi öngörülmüştür. Bkz. Muhasebe Enstitüsü  Dergisi, Yıl 5, Sayı 18

 

[7] Robert F. Meigs, Walter B. Meigs, Accounting: The Basis for Business , Mc Graw – Hill Book Co. 1990 s. 746.

 

[8] Göksel Yücel, “Nakit Akış Tablosu” (Muhasebe Dergisi , Yıl 35, Sayı 32, Eylül- Ekim 1992) s. 21.

[9] Robert N. Anthony, James S. Reece, Accounting: Text and Cases, Irwin Inc., 1991, s. 371.


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
Belirtke Tablosu(5478)

Alternatif Akım Devreleri(5475)

Ampermetre(5473)

Çarpım Tablosu(5471)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!