Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Helsinki Nihai Senedi
www.arsivbelge.com
Helsinki Nihai Senedi dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Helsinki Nihai Senedi başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

Helsinki Nihai Senedi

3 Temmuz 1973 tarihinde, Helsinki’de açılan ve 18 Eylül 1973’ten 21 Temmuz 1975’e kadar Cenevre’de çalışmalarını sürdüren Avrupa’da Güvenlik ve İşbirliği Konferansı, Helsinki’de 1 Ağustos 1975 gününde Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Kıbrıs, Çekoslovakya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Demokratik Alman Cumhuriyeti, Federal Almanya Cumhuriyeti, Yunanistan, Vatikan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Monako, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, İngiltere, San Marino, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Yugoslavya Yüksek Temsilcilerince sonuçlandırılmıştır.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, onur konuğu olarak Konferansın açılış ve kapanış dönemlerinde katılanlara bir konuşma yapmıştır. UNESCO Genel Müdürü ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Yürütme Sekreteri Konferansın ikinci döneminde konuşmuşlardır.

Keza, Konferansın ikinci dönemi toplantıları sırasında, Konferansa katılmayan aşağıdaki Akdeniz Devletleri de gündemin çeşitli maddeleri üzerinde konuşmalarda bulunmuşlar ve görüşlerini açıklamışlardır: Cezayir Demokratik ve Halk Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Fas Krallığı, Suriye Arap Cumhuriyeti, Tunus.
Halklar yararına, ilişkilerini iyileştirme ve yoğunlaştırma ve Avrupa’da barışa, güvenliğe, adalete ve işbirliğine gerek kendi aralarında gerek dünyanın diğer Devletleri ile yakınlaşmaya katkıda bulunmaya yönelmiş siyasal iradeden güç alarak,
Bunun sonucu olarak, Konferans sonuçlarını etkin kılmak ve kendi Devletleri arasında ve Avrupa’da bu sonuçlardan doğacak yararları sağlamak ve böylece yumuşama sürecini genişletmek, derinleştirmek ve sürekli ve kalıcı kılmak kararlılığı içinde,
Katılan - Devletlerin Yüksek Temsilcileri, aşağıdaki hususları resmen kabul etmişlerdir:

AVRUPA’DA GÜVENLİĞE İLİŞKİN SORUNLAR
Avrupa’da Güvenlik ve İşbirliği Konferansına katılan Devletler,
Kendi aralarında karşılıklı daha iyi ilişkiler oluşturmak ve halklarına, güvenliklerine yöneltilmiş her türlü tehdit veya kasıtlı girişimden korunmuş olarak, gerçek ve kalıcı barış düzeni içinde yaşam koşulları sağlamak amacını yeniden açıklayarak;
Yumuşamayı hem sürekli hem de giderek artan bir canlılık içinde tutarak ve geniş kapsamlı, aynı zamanda da evrensel bir süreç yapmak için çaba gösterme gereğine ve Avrupa’da Güvenlik ve İşbirliği Konferansı sonuçlarının uygulanmasının bu sürece büyük bir katkısı olacağına inanarak;
Halklar arasındaki dayanışmanın ve katılan - Devletlerin, Avrupa’da Güvenlik ve İşbirliği Konferansınca saptanan amaçların gerçekleşmesinde ortak ereğin kendi aralarında bütün alanlarda daha iyi ve daha sıkı ilişkilerin gelişmene ve böylece geçmiş ilişkilerin niteliğinden doğan çatışıcı tutumun üstesinden gelmeye ve karşılıklı daha iyi anlayışa yol açacağını göz önünde tutarak;
Ortak tarihlerinin bilinci içinde,enekleri ve değerlerinde var olan ortak unsurların ilişkilerini geliştirebileceğini kabul ederek, güvensizliği ortadan kaldırmak, güveni arttırmak amacıyla çabalarını birleştirme, onları ayırıcı sorunları çözümleme ve insanlık hizmetinde işbirliği olanaklarını, tutum ve görüşlerin çeşitliliği ve özgürlüğünü bütünüyle gözönünde tutarak araştırma isteği ile:
Avrupa’da güvenliğin bölünmezliği ile birlikte, Avrupa’nın tümünde işbirliğinin geliştirilmesindeki ortak çıkarı kabul ederek,amaçla çabaların sürdürülmesi niyetlerini belirterek;
Avrupa’da ve bütün dünyada, barış ve güvenlik arasındaki sıkı bağın varlığını kabul ederek,dünya barış ve güvenliğinin güçlendirilmesine, bütün halklar için, temel hakların, ekonomik ve sosyal ilerlemenin ve gönencin oluşturulmasında, katılan - Devletlerden her birinin yardımcı olması gerektiği bilinci ile,
Aşağıdaki hususları kabul etmişlerdir:

1.
(a) KATILAN - DEVLETLERİN KARŞILIKLI İLİŞKİLERİNE
YOL GÖSTERECEK İLKELER BİLDİRİSİ:
Katılan - Devletler,
Barışa, güvenliğe ve adalet ile dostça ilişkiler ve işbirliğinin sürekli gelişmesine bağlılıklarını yeniden açıklayarak;
Halkların çıkar ve özlemlerini yansıtan bu bağlılığın her katılan - Devlet için, geçmişteki denemelerin ışığı altında, bugünkü ve gelecekteki sorumluluğunu oluşturduğunu kabul ederek;
Birleşmiş Milletlere üye oluşlarına uygun olarak ve Birleşmiş Milletlerin amaç ve ilkeleri uyarınca, uluslararası barış, güvenlik ve adaletin güçlenmesinde ve uluslararası sorunların çözülmesi ile Devletler arasında dostluk ilişkilerinin ve işbirliğinin geliştirilmesinde Birleşmiş Milletlerin ve bu örgütün rolünün ve etkinliğinin arttırılmasında tam ve canlı desteklerini yeniden açıklayarak;
Aşağıda yer alan ve Birleşmiş Milletler Anlaşmasına uygun olan ilkelere hep birlikte katıldıklarını ve bu ilkelerin uygulanmasında Birleşmiş Milletler Anlaşmasının amaç ve ilkeleri uyarınca davranma yolundaki ortak iradelerini belirterek;
Ekonomik, politik ve sosyal sistemleri ile boyutları, coğrafya konuşları ve ekonomik gelişme düzeyleri ne olursa olsun, öteki katılan - Devletlerle ilişkilerinde hepsi de büyük önem taşıyan ve karşılıklı ilişkilerine yol gösterecek aşağıdaki ilkelere saygı göstermek ve bunları uygulamaya koymak konusunda kararlı bulunduklarını açıklarlar:

I. EGEMEN EŞİTLİK, EGEMENLİĞİN ÖZÜNDEKİ HAKLARA SAYGI
Katılan - Devletler, özellikle, her Devletin hukuk eşitliği, toprak bütünlüğü ve özgürlük ile siyasal bağımsızlığı da kapsamak üzere, karşılıklı olarak birbirinin egemen eşitlik ve kişiliği ile birlikte egemenliğin kavradığı ve bu kavramın özünde bulunan tüm haklara saygı gösterirler. Bunun gibi, birbirinin siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel sistemlerini özgürce seçme ve geliştirme hakkına olduğu kadar, yasa ve tüzüklerini saptama hakkına da saygı gösterirler.
Devletler Hukuku çerçevesinde, tüm katılan - Devletlerin eşit hakları ve görevleri vardır. Katılan - Devletler, her bir Devletin, öteki Devletlerle ilişkilerini Devletler Hukukuna ve işbu Bildiri’nin anlayışına uygun olarak, istediği gibi tanımlamak ve yürütmek hakkına saygı gösterirler. Sınırlarının Devletler Hukuku uyarınca, barışçı yollarla ve anlaşma ile değiştirilebileceğini gözönünde tutarlar. Bunun gibi, uluslararası örgütlere girme veya girmeme, ittifak anlaşmalarına taraf olma veya olmama hakkını da kapsamak üzere, ikili veya çok taraflı anlaşmalara taraf olma veya olmama haklarına sahiptirler; ayrıca, tarafsızlığa da hakları vardır.

II. TEHDİDE VEYA KUVVET KULLANMAYA BAŞVURMAMA
Katılan - Devletler, genel olarak uluslararası ilişkilerinde olduğu gibi, karşılıklı ilişkilerinde de başka bir Devletin toprak bütünlüğüne ve siyasal bağımsızlığına karşı ya da Birleşmiş Milletler amaçlarıyla ve işbu Bildiri ile hiçbir biçimde bağdaşmayan bir biçimde, tehdit veya kuvvet kullanmaya başvurmaktan kaçınacaklardır. Bu ilkeye aykırı düşecek hiçbir düşünce, tehdide veya kuvvete başvurmayı haklı göstermek üzere ileri sürülemez.
Buna göre, Katılan - Devletler, diğer bir Katılan - Devlete karşı kuvvet tehdidi veya doğruca veya dolaylı kuvvet kullanma sayılabilecek davranışlardan kaçınırlar. Bunun gibi bir başka Katılan - Devletin, egemenlik haklarını bütünüyle kullanmadan vazgeçmeye götürücü herhangi bir kuvvet gösterisinden kaçınırlar. Bunun gibi, karşılıklı ilişkilerinde kuvvete dayanan herhangi bir zararla karşılık hareketinden kaçınırlar.
Böyle hiçbir tehdit ve kuvvet kullanma anlaşmazlıkların çözüm yolu olarak veya aralarındaki anlaşmazlıkların doğurabileceği sorunların çözümü yolu olarak kullanılmayacaktır.

III. SINIRLARIN DOKUNULMAZLIĞI
Katılan - Devletler, karşılıklı olarak, birbirinin sınırlarını ve Avrupa’daki bütün Devletlerin sınırlarını dokunulmaz sayarlar ve bunun sonucu olarak, bugün olduğu gibi gelecekte de bu sınırlara saldırıda bulunmaktan kaçınırlar.
Buna göre, herhangi bir katılan - Devletin ülkesinin tümüne veya bir parçasına el koyma isteminde bulunmaktan veya el koymaktan da kaçınırlar.

IV. DEVLETLERİN ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜ
Katılan - Devletler, her bir katılan - Devletin ülke bütünlüğüne saygı gösterirler.
Buna göre, herhangi bir katılan - Devletin ülke bütünlüğüne, siyasal bağımsızlığına ve birliğine karşı, Birleşmiş Milletler Anlaşmasının amaç ve ilkeleri ile bağdaşmayan, herhangi bir davranıştan, özellikle tehdit veya kuvvet kullanma sayılabilecek herhangi bir eylemden kaçınırlar.
Bunun gibi katılan - Devletler, Devletler Hukukuna aykırı olarak, birbirlerinin ülkelerini, askeri işgal veya doğruca veya dolaylı kuvvet önlemleri konusu yapmaktan ya da bu gibi önlemleri veya bunları tehdit olarak kullanarak, edinim konusu yapmaktan kaçınırlar. Bu nitelikteki hiçbir işgal veya edinim hukuka uygun sayılmayacaktır.

V. ANLAŞMAZLIKLARIN BARIŞÇI YOLLARLA ÇÖZÜMÜ
Katılan - Devletler, aralarındaki anlaşmazlıkları, uluslararası barış ve güvenliği ve adaleti tehlikeye düşürmeyecek biçimde, barışçı yollarla çözerler.
Katılan - Devletler, iyi niyetle ve işbirliği anlayışı ile Devletler Hukukuna dayanan, çabuk ve hakkaniyete uygun bir çözüm bulmaya çaba göstereceklerdir.
Bu amaçla, taraf bulundukları anlaşmazlıklara, daha önceden, kabul ettikleri herhangi bir çözüm yöntemini de kapsamak üzere, görüşme, soruşturma, arabuluculuk, uzlaştırma, hakemlik, yargısal çözüm veya seçecekleri başka barışçı yollara başvururlar.
Yukarıda anılan barışçı yollardan herhangi biri ile çözüme varılamaması durumunda, bir anlaşmazlığa taraf olanlar, anlaşmazlığı barışçı yolla çözmek için karşılıklı olarak saptayacakları bir yol bulmak çabalarını sürdürürler.
Katılan - Devletler, bunlar arasında bir anlaşmazlığa taraf olanlar ve öteki katılan - Devletler, uluslararası barış ve güvenliğin sürdürülmesini tehlikeye düşürecek biçimde durumu ağırlaştırabilecek ve böylece anlaşmazlığın barışçı yolla çözümünü daha güçleştirecek herhangi bir davranıştan kaçınırlar.

VI. İÇİŞLERİNE KARIŞMAMA
Katılan - Devletler, karşılıklı ilişkileri nasıl olursa olsun, doğruca veya dolaylı, tek başlarına veya topluca bir biçimde, bir başka katılan - Devletin ulusal yetkisi çerçevesine giren veya dış işlerine karışmaktan kaçınırlar.
Buna göre, katılan - Devletler, bir başka katılan - Devlete, her türlü silahlı karışmadan (müdahaleden) ya da böyle bir karışma tehdidinden kaçınırlar.
Bunun gibi, katılan - Devletler, her türlü durumda, bir başka katılan - Devletçe bir katılan - Devletin egemenliği özündeki haklarını kullanmasını kendi çıkarına bağlı kılmayı gözetecek yolda, başka herhangi bir askeri veya siyasal, ekonomik veya başkaca herhangi zorlamalardan ve böylece kendisine herhangi bir yarar sağlamayı güden davranıştan kaçınırlar.
Buna göre, katılan - Devletler, tedhiş eylemlerine veya yıkıcı eylemlere ya da başka bir katılan - Devletin rejiminin yıkılmasına yöneltilmiş başka eylemlere, doğrudan veya dolaylı yardımdan kaçınırlar.

VII. DÜŞÜNCE, VİCDAN, DİN VE İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİNİ DE KAPSAMAK ÜZERE, İNSAN HAKLARINA VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERE SAYGI
Katılan - Devletler, ırk, cinsiyet, dil ve din ayırımı gözetmeksizin, herkes için düşünce, vicdan, din veya inanç özgürlüklerini de kapsamak üzere, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı gösterirler.
Katılan - Devletler, insan kişiliğinin özündeki onurdan doğan ve kişinin özgür ve tam gelişmesi için zorunlu bulunan, yurttaşlık hak ve özgürlükleriyle, siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel ve başka hakların ve özgürlüklerin etkin biçimde kullanılmasını geliştirir ve desteklerler.
Bu çerçeve içinde, katılan - Devletler kendi vicdanının buyruğu uyarınca, tek başına ya da topluca bir din veya inanca inanmak ve onun gereklerini yerine getirmek özgürlüğünü kişiye tanırlar.
Ülkelerinde ulusal azınlıklar bulunan katılan - Devletler, bu azınlıklardan olan kişilere, yasa önünde eşitlik hakkını tanırlar; bu kişilere, insan haklarından ve temel özgürlüklerden etkin olarak tümüyle yararlanma olanağını sağlarlar ve bu biçimde, bu alandaki yasal haklarını korurlar.
Katılan - Devletler, bütün Devletler arasında olduğu gibi kendi aralarında da dostluk ilişkilerini ve işbirliğini geliştirmeyi sağlamak için zorunlu bir etken olan barışın, adaletin ve gönencin, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı göstermenin evrensel önemini kabul ederler.
Katılan - Devletler, karşılıklı ilişkilerinde bu haklara ve özgürlüklere sürekli saygı gösterirler ve Birleşmiş Milletlerle işbirliğini de kapsamak üzere, topluca ve tek başlarına bu haklara ve özgürlüklere evrensel ve etkin saygıyı gerçekleştirmeye çaba gösterirler.
Katılan - Devletler, bu alanda kişinin bu haklarını ve görevlerini bilme ve bunlar uyarınca davranma hakkını doğrularlar.
İnsan Hakları ve temel özgürlükler alanında katılan - Devletler Birleşmiş Milletler Anlaşması amaçlarına ve ilkelerine ve İnsan Hakları Evrensel Bildirisine uygun olarak davranırlar. Bağlı olabilecekleri İnsan Haklarına İlişkin Uluslararası Sözleşmeleri de kapsamak üzere, bu alanda uluslararası bildiriler ve sözleşmelerdeki kayıtlı yükümlülüklerini de yerine getirirler.

VIII. HALKLARIN HAKLARININ EŞİTLİĞİ VE KADERLERİNİ KENDİLERİNİN SAPTAMALARI HAKKI
Katılan - Devletler, halkların haklarının eşitliğine ve kaderlerini kendilerinin saptamaları haklarına, her zaman Birleşmiş Milletler Anlaşmasının amaçları ve ilkelerine ve Devletler Hukukunun, Devletlerin ülke bütünlüklerine ilişkin kurallarını da kapsamak üzere, ilgili kuralları uyarınca saygı gösterirler.
Halkların haklarının eşitliği ve kaderlerini kendilerinin saptamaları hakları ilkesi uyarınca, bütün halklar, dışardan bir karışma olmaksızın, istedikleri zaman ve istedikleri biçimde, iç ve dış siyasal statülerini özgür olarak saptama ve siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerini diledikleri gibi sürdürme hakkına her zaman sahiptirler.
Katılan - Devletler, gerek kendi aralarında gerek bütün Devletlerle dostluk ilişkilerinin gelişmesi için, halkların haklarının eşitliği ve kendi kaderlerini kendilerinin saptamaları ilkesine evrensel saygının ve bu ilkeyi etkin bir biçimde kullanmalarının önemini bir kez daha doğrularlar; katılan - Devletler, bu ilkeye, herhangi bir biçimde olursa olsun, aykırı davranışların ortadan kaldırılmasının önemini anımsatırlar.

IX. DEVLETLER ARASINDA İŞBİRLİĞİ
Katılan - Devletler, Birleşmiş Milletler Anlaşmasının amaç ve ilkeleri uyarınca, karşılıklı olarak ve bütün Devletlerle her alanda işbirliğini geliştirirler. İşbirliğini geliştirirken, katılan - Devletler, Avrupa’da Güvenlik ve İşbirliği Konferansı çerçevesi içine girdikleri kabul edilmiş alanlara, her biri tam eşit koşullar içinde katkıda bulunarak, özel bir önem verirler.
Katılan - Devletler, eşitlik düzeyinde işbirliğini geliştirirken, karşılıklı anlayış ve güveni, aralarında dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerini, uluslararası barışı, güvenlik ve adaleti ilerletmeye çaba gösterirler. İşbirliğini geliştirirken, aynı zamanda, halkların gönencini gerçekleştirmeye ve ayrıca ekonomik, bilimsel, teknolojik, sosyal, kültürel ve insancıl alanlarda birbirlerine ilişkin olarak giderek artan bilgi edinmenin, ilerlemenin ve gerçekleştirmelerin ortaya çıkardığı yararlar aracılığı ile, özlemlerinin karşılanmasına yardımcı olmaya çaba gösterirler. Bu yararların herkese sağlanması için gerekli koşulların oluşturulmasına elverişli önlemler alırlar; ekonomik düzeyler arasındaki ayrılıkların azaltılmasında herkesin, özellikle bütün dünyada gelişme yolundaki ülkelerin çıkarları bulunduğunu gözönünde tutarlar.
Katılan - Devletler, aralarındaki bu işbirliği amaçlarının ger-çekleştirilmesinde, hükümetlerin, kurumların, örgütlerin ve kişilerin katkıda bulunarak oynayacakları kendilerine özgü ve olumlu bir rolleri olduğunu doğrularlar.
Yukarıda belirlenen yönde işbirliğini arttırırken, katılan - Devletler, kendi aralarında, halkların yararına iyileştirilmiş ve daha sürekli bir temel üzerine oturtulmuş daha sıkı ilişkileri geliştirme çabası gösterirler.

X. DEVLETLER HUKUKU UYARINCA ALINMIŞ YÜKÜMLÜLÜKLERİN İYİ NİYETLE YERİNE GETİRİLMESİ
Katılan - Devletler, gerek Devletler Hukukunun genellikle tanınmış ilkelerinden ve kurallarından, gerek, Devletler Hukukuna uygun olarak, taraf oldukları anlaşmalardan ve başka sözleşmelerden doğmuş olsun, Devletler Hukuku gereğince kendilerine düşen yükümlülükleri iyi niyetle yerine getirme zorundadırlar.
Katılan - Devletler, yasalarını ve tüzüklerini saptama hakkını da kapsamak üzere, egemen haklarını kullanırken, Devletler Hukukundaki hukuksal yükümlülüklerine uyarlar; bundan başka, Avrupa’daki Güvenlik ve İşbirliği Konferansının Son Senedindeki hükümleri gereğince gözönünde tutarlar ve bunları uygularlar.
Katılan - Devletler, Birleşmiş Milletler Anlaşması uyarınca Birleşmiş Milletler üyeliğinden doğan yükümlülüklerle bir anlaşma veya uluslararası bir sözleşmeden doğan yükümlülükler arasında bir çatışma durumunda, Birleşmiş Milletler Anlaşmasının 103. maddesi uyarınca Birleşmiş Milletler Anlaşmasından doğan yükümlülüklerin üstün tutulacağını doğrularlar.
Yukarıda belirtilen bütün ilkeler temel bir önem taşırlar ve bunun sonucu olarak, bu ilkelerden her biri, öteki ilkeler gözönünde tutularak yorumlanmak suretiyle, eşit değerde ve çekincesiz uygulanır.
Katılan - Devletler, bu ilkelerin herkes tarafından uygulanmasından doğan yararları her katılan Devlete sağlamak üzere, işbu Bildiri’de yer alan bu ilkelere, her bakımdan eksiksiz saygı göstermek ve bunları tam olarak uygulamak yolundaki kararlılıklarını belirtirler.
Katılan - Devletler, yukarıdaki ilkeleri ve özellikle onuncu ilkede yer alan birinci cümleyi - «Devletler Hukuku gereğince kendilerine düşen yükümlülüklerin iyi niyetle yerine getirilmesi» - gerektiği gibi gözönünde tutarak, işbu Bildiri’nin, haklarını ve yükümlülüklerini ya da bunlara ilişkin anlaşmaları ve başka sözleşmeleri ve düzenlemeleri etkilemediğini saptarlar.
Katılan - Devletler, bu ilkelere saygının, alışılagelen ve dostça ilişkilerin gelişmesi ile, bütün alanlarda aralarındaki işbirliğinin ilerletilmesini olumlu etkileyeceği yolundaki inançlarını belirtirler. Bu ilkelere saygının aralarında siyasal temasların gelişmesini de oluşturacağını, bunun da, tutumlarının ve görüşlerinin karşılıklı olarak daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacağı yolundaki inançlarını da belirtirler.
Katılan - Devletler, işbu Bildiri’de yer alan ilkelerden bütün öteki Devletlerle ilişkilerinde de esinleneceklerini açıklarlar.

(b) YUKARIDA BELİRTİLEN İLKELERDEN BAZILARININ UYGULANMASINA
İLİŞKİN SORUNLAR
( i ) Katılan - Devletler,
Tehdide veya kuvvet kullanmaya başvurmaktan kaçınmaya saygı göstereceklerini ve bunu etkin kılacaklarını açıklayarak ve bunu uluslararası yaşamın etkili bir kuralı yapmak gereği inancı ile,
Katılan-Devletler Arasındaki İlişkilere Yol Gösterecek İlkeler Bildirisine uygun olan, diğerlerine ilaveten, aşağıdaki hükümlere karşılıklı ilişkilerinde saygı göstermeye ve bunları uygulamaya kararlı bulunduklarını bildirirler:
— Uygun gördükleri bütün yol ve biçimlerle, birbirleri ile olan ilişkilerinde tehdide ve kuvvet kullanmaya başvurmaktan kaçınma görevlerini etkili ve anlamlı kılmak.
— Bir başka katılan - Devlete karşı, Birleşmiş Milletler Anlaşması amaçları ve ilkeleri ve Katılan - Devletler Arasındaki İlişkilere Yol Gösterecek İlkeler Bildirisinin hükümleri ile bağdaşmayacak biçimde silahlı kuvvetlerin her türlü kullanılmasından, özellikle, bir başka katılan - Devletin ülkesine karşı işgal veya saldırı eylemlerinden kaçınmak.
— Bir başka katılan - Devletin egemenlik haklarını tümü ile kullanmaktan vazgeçirtmeye yönelmiş herhangi bir kuvvet gösterisinden kaçınmak.
— Bir başka katılan - Devletin egemenliğinin özündeki haklarını kullanmasını kendi çıkarına uydurmayı güden ve böylece, ne çeşit olursa olsun, kendine çıkar sağlamayı amaçlayan herhangi bir ekonomik baskı eyleminden kaçınmak.
— Uluslararası kesin ve etkili denetim altında, genel ve tam silahsızlanmanın tümüyle gerçekleşmesinde aşamalar oluşturan, kapsamları ve nitelikleri bakımından etkili önlemler almak.
— Birleşmiş Milletler amaçları ve Katılan - Devletler Arasındaki İlişkilere Yol Gösterecek İlkeler Bildirisi ile bağdaşmayacak biçimde bir başka katılan - Devlete karşı saldırı savaşlarına veya tehdide veya kuvvet kullanmaya yönelmiş propagandadan kaçınma görevleri çerçevesinde, her birinin uygun gördüğü yollarla, halklar arasında güven ve saygı ortamını geliştirmek.
— Uzayıp gitmesi, Avrupa’da uluslararası barış ve güvenliğin sürdürülmesini tehlikeye düşürebilecek nitelikte, aralarındaki herhangi bir anlaşmazlığın yalnız barışçı yollarla çözülmesi ve her şeyden önce Birleşmiş Milletler Anlaşmasının 33. maddesinde yer alan barışçı yollarla bir çözüm aranması için her türlü çabayı göstermek.
Katılan - Devletler arasındaki anlaşmazlıkların barışçı yolla çözümünü köstekleyebilecek herhangi bir davranıştan kaçınmak.

( ii ) Katılan - Devletler,
Anlaşmazlıkların Barışçı Yolla Çözümü ilkesinde belirtildiği üzere, anlaşmazlıkları çözmek konusunda kararlılıklarını açıklayarak;
Anlaşmazlıkların barışçı yolla çözülmesinin tehditten veya kuvvet kullanmadan kaçınmanın tamamlayıcısı olduğu ve her ikisinin de, barış ve güvenliğin sürdürülmesi ve güçlendirilmesi için, tek olmamakla birlikte, temel etkenlerden birini oluşturduğu inancı ile;
Anlaşmazlıkların barışçı yolla çözülmesi için ellerindeki yöntemleri güçlendirmek ve iyileştirmek isteği ile;
1. Anlaşmazlıkların barışçı yolla çözülmesi için varolan yöntemlerin tamamlanmasına yönelmiş, herkesçe kabul edilebilir bir yöntemin incelenmesi ve hazırlanmasını sürdürmek ve bu amaçla Avrupa’da Güvenlik ve İşbirliği Konferansının İkinci döneminde İsviçre’nin sunmuş olduğu «Anlaşmazlıkların Barışçı Yolla Çözülmesi İçin Bir Avrupa Sistemi Konusunda Sözleşme Tasarısı» ile buna ilişkin ve böyle bir yöntemin hazırlanmasına yönelik başka öneriler üzerinde de çalışmaları sürdürmeye kararlı bulunmaktadırlar.
2. İsviçre’nin önerisi üzerine «Konferansın Sürdürülmesi» bölümünde yer alan konferans sürdürülmesi yöntemlerine uygun olarak ve bu çerçeve içinde, yukarıdaki birinci paragrafta anılan görevi yerine getirmek üzere, bütün katılan - Devletlerin uzmanlarından kurulu bir toplantı yapılmasına karar vermişlerdir.
3. Bu uzmanlar toplantısı, 1977 yılında «Konferansın Sürdürülmesi» bölümünde öngörülen, katılan - Devletlerin Dışişleri Bakanlarınca atanan Temsilciler toplantısından sonra yapılacaktır.

2.
GÜVEN GETİRİCİ ÖNLEMLER VE GÜVENLİK VE SİLAHSIZLANMANIN
BAZI YÖNLERİ HAKKINDA BELGE
Katılan - Devletler,
Aralarında varolabilecek gerginlik nedenlerini gidermek ve böylece dünyada barış ve güvenliğin güçlenmesine katkıda bulunmak isteği ile;
Aralarında güveni güçlendirmek ve böylece Avrupa’da durulma (istikrar) ve güvenliği arttırmağa katkıda bulunmak kararlılığı ile;
Ayrıca, karşılıklı ilişkilerinde olduğu gibi genellikle uluslararası ilişkilerinde de herhangi bir Devletin ülke bütünlüğüne ve siyasal bağımsızlığına karşı veya başka herhangi bir yoldan Birleşmiş Milletler amaçları ve işbu Son Senette kabul edilen Katılan-Devletler Arasındaki İlişkilere Yol Gösterecek İlkeler Bildirisi ile bağdaşmayacak biçimde, tehdide veya kuvvet kullanmaya başvurmaktan kaçınma kararlılığı ile;
Silahlı çatışmadan ve özellikle, katılan - Devletlerin, zamanında ve doğru bilgi alamayacak durumda oldukları, kaygı doğurabilir silahlı hareketlerin yanlış anlaşılmasından veya yanlış hesaplanmasından ortaya çıkabilecek tehlikeleri azaltmaya katkıda bulunmak gereğinin bilinci içinde;
Gerginliğin azaltılmasına ve silahsızlanmanın gerçekleştirilmesine yönelmiş çabalara ilişkin düşünceleri göz önünde tutarak,
Askeri manevralara çağrı yoluyla, gözlemci değişiminin temasları ve karşılıklı oluşturmaya yardımcı olacağını kabul ederek,
Güven getirici önlemler çerçevesi içinde, büyük çapta askeri kuvvet kaydırmalarının önceden duyuru konusu yapılması sorununu inceledikten sonra,
Her Devletin ortak amaçlara daha büyük ölçüde katkıda bulunabileceği başka yolların da olduğunu kabul ederek;
Büyük çapta askeri manevraların önceden duyuru konusu yapılmasının, karşılıklı anlayışı oluşturmadaki ve güveni, durulmayı ve güvenliği güçlendirmedeki siyasal önemine inanarak;
Bu amaçlara varmak ve bu amaçların gerçekleşmesinin temel gerekleri olarak kabul edilmiş ölçütler ve yöntemler uyarınca, bu önlemi uygulamanın her biri için sorumluluk olduğunu kabul ederek;
Siyasal karardan doğan bu önlemin gönüllülük temeli üzerine dayanmış olduğu bilinci ile;
Aşağıdaki hususları kabul etmişlerdir:

I
BÜYÜK ÇAPTAKİ MANEVRALARIN ÖNCEDEN DUYURU KONUSU
YAPILMASI
Katılan - Devletler, bütün öteki katılan - Devletlere, aşağıdaki hükümler uyarınca, büyük çaptaki askeri manevraları diplomatik yolla duyururlar:
Kapsamı, kara kuvvetlerince tek başına ya da içinde olabilecek hava veya deniz kuvvetleri unsurları ile ortaklaşa yapıldığında 25.000 askeri aşan büyük çaptaki askeri manevralar (bu çerçeve içinde «asker» deyimi anfibik ve havadan indirme askerlerini de kapsar) duyuru konusu yapılacaktır. Anfibik veya havadan indirme askerlerinin tek başına manevra yaptıkları veya ortaklaşa manevraların bunları da kapsamsı durumunda, bu askerler de bu toplama katılacaktır. Öte yandan, kara kuvvetlerini kapsayan ve bunların yanı sıra büyükçe sayıda anfibik ve havadan indirme askerlerini ayrı ayrı veya birlikte kapsamına alan ortaklaşa manevralar, anılan toplama erişmese bile duyuru konusu yapılabilecektir.
Avrupa’da, katılan - Devletlerden herhangi birinin ülkesinde olduğu gibi, bu ülkeye bitişik deniz ve hava alanlarında da yapılacak büyük çaptaki askeri manevralar duyuru konusu yapılacaktır.
Bir Devletin ülkesinin Avrupa’nın ötesine uzanması durumunda, Avrupalı bir katılan - Devletin karşısındaki veya onunla paylaştığı sınıra yalnız 250 kilometrelik bir alan içinde yapılan manevraların önceden duyuru konusu yapılması gereklidir. Ancak, katılan - Devletin bu alanı, katılan - Devletin Avrupa dışı - bir katılmayan - Devletle karşı karşıya veya ortak veya karşı sınırına komşu ise burada yapılacak manevraların duyuru konusu yapılması gerekli değildir.
Duyuru, manevranın başlamasından 21 gün veya daha önce ya da manevranın kısa sürede düzenlenmesi durumunda başlangıç tarihinden önce, olabilecek en kısa zamanda yapılacaktır.
Duyuru, manevranın varsa adı, manevranın genel amacı ve manevraya giren Devletler, katılan kuvvetlerin sayısı ve cinsi veya cinsleri, söz konusu manevra bölgesi ve manevranın yaklaşık olarak zaman çizelgesi ile ilgili bilgileri kapsayacaktır. Katılan - Devletler, aynı zamanda, olanak varsa, özellikle katılan kuvvetlerin unsurlarına ve bu kuvvetlerin katılma süresine ilişkin hususları da kapsamak üzere, gerekli başka bilgileri de duyuracaklardır.

BAŞKA ASKERİ MANEVRALARIN ÖNCEDEN DUYURU KONUSU YAPILMASI
Katılan - Devletler, güvenin daha fazla güçlenmesine ve güvenliğin ve durulmanın artmasına katkıda bulunabileceklerini kabul ederler ve bu amaçla, daha küçük çaptaki manevraların, katılan - Devletlere, özellikle, bu manevralar yakınında bulunanlara duyuru konusu yapabilirler.
Aynı amaçla, katılan-Devletler, yaptıkları başka askeri manevraları da duyuru konusu yapabilirler.

GÖZLEMCİ DEĞİŞİMİ
Katılan - Devletler, öteki katılan - Devletlere, gönüllü ve iki taraflı olarak, bütün katılan - Devletlere karşılıklı olma ve iyi niyet duygusu ile, askeri manevralara gözlemci gönderme çağrısında bulunacaklardır.
Çağıran - Devlet, her bir durumda, gözlemcilerin sayısını, katılma yöntem ve koşullarını saptayacak ve yararlı göreceği başka bilgileri de verecektir. Çağıran - Devlet, gerekli hizmetleri sağlayacak ve konukseverliği gösterecektir.
Çağrı, durumun elverdiği ölçüde erken olmak üzere, önceden alışılagelen diplomatik yolla yapılacaktır.

BÜYÜK ÇAPTAKİ ASKERİ KUVVET KAYDIRMALARININ ÖNCEDEN DUYURU KONUSU YAPILMASI
Helsinki Danışmanlarının son öğütleri uyarınca, katılan - Devletler, güveni güçlendirmeye yönelik bir önlem olarak, büyük çaptaki askeri kuvvet kaydırmalarının önceden duyuru konusu yapılması sorununu incelemişlerdir.
Bunun sonucu olarak, katılan - Devletler büyük çaptaki askeri kuvvet kaydırmalarını kendi isteklerine bağlı olarak ve güveni güçlendirmeye katkıda bulunmak amacı ile duyurabileceklerini kabul etmektedirler.
Aynı anlayış içinde, Avrupa’da Güvenlik ve İşbirliği konferansına katılan - Devletler, bu belgede yer alan önlemlerin uygulanmasında kazanılan tecrübeyi özellikle gözönünde tutarak, büyük çaptaki askeri kuvvet kaydırmalarının önceden duyurulması sorununu incelemeyi sürdüreceklerdir.

GÜVEN GETİRİCİ BAŞKA ÖNLEMLER
Katılan - Devletler ortak amaçlarına erişebilmenin başka yolları da bulunduğunu kabul ederler.
Özellikle, karşılıklı olmayı, birbirini daha iyi anlamayı gereği gibi gözönünde tutarak, askeri heyet gezilerini de kapsamak üzere, askeri personelleri arasında karşılıklı çağrılarda bulunmayı destekleyeceklerdir.
* * *
Güveni güçlendirme yolundaki ortak amaçlarına daha büyük katkıda bulunmak üzere, katılan -Devletler, büyük çapta askeri manevraların önceden duyurulması konusundaki hükümlerin uygulanma alanında askeri hareketlerde bulunurken, bu amacı gerektiği gibi gözönünde tutacaklar ve buna saygı göstereceklerdir.
Katılan - Devletler, yukarıda yer alan hükümlerin uygulanmasından kazanılan tecrübenin ve yeni çabaların güveni güçlendirmeğe yönelik önlemlerin gelişmesine ve yaygınlaşmasına götürebileceğini kabul ederler.

II
SİLAHSIZLANMAYA İLİŞKİN SORUNLAR
Katılan - Devletler, Avrupa’da siyasal yumuşamayı tamamlamak ve güvenliklerini güçlendirmek amacını taşıyan ve askeri karşılaşmaların tehlikelerini azaltmaya ve silahsızlanmayı oluşturmaya yönelik çabaların herkesin yararına olduğunu kabul ederler. Kesin ve etkili uluslararası denetim altında, genel ve tam silahsızlanmaya varmada kapsamı ve niteliği bakımından aşamalar oluşturan ve dünyada barış ve güvenliğin güçlenmesi sonucunu vermesi gereken etkin önlemleri bu alanlarda alma gereğini kabul ederler.

III
GENEL DÜŞÜNCELER
Yumuşamayı ve silahsızlanmayı oluşturmaya yönelik ortak çabalar yolu ile, Avrupa’da güvenliğin güçlenmesine ilişkin çeşitli konularda açıklanan görüşleri inceleyen katılan-Devletler, bu çabalarda bulunurken, bu çerçeve içinde, aşağıdaki temel düşüncelerden esinleneceklerdir:
— Güvenliğin siyasal ve askeri yönlerinin birbirini tamamlayıcı niteliği;
— Her katılan - Devletin güvenliği ile bir bütün olarak Avrupa’nın güvenliği arasında karşılıklı bağlılık ve dünya güvenliğinin daha geniş çerçevesi içinde, Avrupa’da güvenlik ile Akdeniz Bölgesinde güvenlik arasında bağlılık;
— Egemen eşitliklerinin ayrılmaz parçası olarak, Avrupa’da Güvenlik ve İşbirliği Konferansına katılan bütün Devletlerin güvenlik çıkarlarına saygı;
— Görüşmelere katılanların gerekli gelişmelere, ilerlemelere ve sonuçlara ilişkin bilgiyi, uygun bir yolla, Avrupa’da Güvenlik ve İşbirliği Konferansına katılan öteki Devletlere sağlamaları ve buna karşılık, bu Devletlerin görüşlerinin gözönünde tutulmasının haklı çıkarları olduğu noktalarının önemi.

EKONOMİ, BİLİM, TEKNOLOJİ ve ÇEVRE ALANLARINDA İŞBİRLİĞİ
Katılan - Devletler,
Ticaret, sanayi, bilim ve teknoloji, çevre alanlarında ve ekonomik uğraşların başka kesimlerin de işbirliğini geliştirme yolundaki çabalarının, Avrupa’da ve bir bütün olarak dünyada barış ve güvenliğin güçlendirilmesine yardımcı olacağı kanısı ile,
Bu alanlardaki işbirliğinin ekonomik ve sosyal ilerlemeyi oluşturacağını ve yaşam koşullarını iyileştireceğini kabul ederek,
Ekonomik ve sosyal sistemlerin çeşitliliğinin bilinci içinde,
Aralarında böyle bir işbirliğini, sistemlerine bakmaksızın, yoğunlaştırma iradelerini yeniden açıklayarak,
Böyle bir işbirliğinin, ekonomik gelişmenin değişik düzeyleri gözönünde tutularak, eşitlik ve tarafların karşılıklı tatmini ve karşılaştırılması olanağı bulunan yararların ve yükümlülüklerin bir bütün olarak, adaletli biçimde paylaşılmasına olanak verecek, karşılıklı olma temeli üzerinde, ikili ve çok taraflı anlaşmalara da saygıyla, geliştirilebileceğini kabul ederek,
Ekonomik açıdan gelişmekte oldukları sürece, katılan ülkeler arasında bulunanları da kapsamak üzere, bütün dünyadaki gelişen ülkelerin çıkarlarını gözönünde tutarak, Birleşmiş Milletlerin ilgili kurullarında gelişme konusundaki belgelerde yer alan amaç ve ereklere varmak için, en az gelişmiş ülkeleri özellikle dikkate alarak ve her katılan - Devletin bu belgelere ilişkin tutumlarını sürdürdükleri anlayışı içinde, işbirliği yapacaklarını yeniden açıklayarak,
Dünya çapında büyümekte olan karşılıklı ekonomik bağımlılığın, besin, enerji, ana ham maddeler, parasal ve mali sorunlar gibi dünyadaki başlıca ekonomik sorunların çözümüne yönelik ortaklaşa ve etkili çabaların arttırılmasını gerektirdiğini ve bunun sonucu olarak, dengeli ve adaletli uluslararası ekonomik ilişkileri geliştirme ve böylece bütün ülkelerin sürekli ve çeşitlendirilmiş ekonomik kalkınmalarına katkıda bulunma gereğine inanarak,
İlgili uluslararası örgütlerce şimdiden girişilmiş çalışmaları gözönünde tutarak ve Konferansın son belgelerinde yer alan hükümleri uygulamaya koymak için, bu örgütlerin, özellikle Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun olanaklarından yararlanmak isteği ile,
Aşağıdaki metinlerde yer alan genel yönlendirmelerin ve somut öğütlerin, karşılıklı ekonomik ilişkilerinin daha da gelişmesini oluşturma amacını güttüğünü düşünerek ve bu alandaki işbirliğinin, ilgili belgede yer aldığı üzere, katılan - Devletler arasında ilişkilere yol gösteren ilkelere tam saygı ile yapılması kanısı ile,
Aşağıdaki hususları kabul etmişlerdir.

1. TİCARİ MÜBADELELER
GENEL HÜKÜMLER
Katılan - Devletler,
Uluslararası ticaretin büyüyen rolünün ekonomik gelişme ve sosyal ilerlemede en önemli etkenlerden biri olduğu bilinci ile,
Ticaretin, aralarında işbirliğinin başlıca kesimlerinden birini temsil ettiğini kabul ederek ve yukarıdaki başlangıçta yer alan hükümlerin, özellikle, bu kesime uygulanacağını göz önünde tutarak,
Katılan - Devletler arasındaki ticaret oylumunun (hacminin) ve yapısının bugünkü ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişme düzeylerinin yarattığı olanaklara her durumda uymadığı düşüncesi ile,
aralarındaki ekonomik işbirliği biçimleri temeline dayanarak, mal ve hizmetlerde karşılıklı ticaretlerinin genişlemesini oluşturmakta ve böyle bir gelişmeye uygun koşulları yaratmakta kararlı bulunmaktadırlar;
en çok kayrılan ülke kuralının uygulanmasının ticaretin gelişmesinde doğurabileceği yararlı sonuçları kabul ederler;
çeşitli ekonomik ve ticaret olanaklarından yararlanmaya çaba gösterme düşüncesi ile, ticaretin olabildiğince geniş çok taraflı bir temel üzerinde genişletilmesini teşvik edeceklerdir;
ticaretin uzun sürede gelişmesi için hükümetler arası ikili ve çok taraflı ve başka anlaşmaların önemini kabul ederler;
uluslararası ticaretin gelişmesi için parasal ve mali sorunların önemini ve ticaretin sürekli gelişmesine katkıda bulunmak üzere bu sorunlara özenle eğilmeye çaba göstereceklerini belirtirler;
ticaretin gelişmesine her türlü engelin azaltılmasına ve giderek ortadan kaldırılmasına çaba göstereceklerdir;
ticarette sert dalgalanmalardan olanak ölçüsünde kaçınarak ticaretin kesintisiz büyümesini sağlayacaklardır;
çeşitli ürünlerdeki ticaretleri ve bu ürünler için ulusal pazarlarda ve özellikle bu ürünler benzeri veya doğrudan bunlara rekabet edebilecek ürünlerin ulusal üreticilerinin çıkarına ciddi bir zarar - duruma göre, pazar karışıklığı - vermeyecek veya buna yol açmayacak biçimde yürütülmesi gerektiğini düşünürler; pazar karışıklığı kavramından, bu yola uluslararası anlaşmalarda yer alan ilgili hükümlerle bağdaşmayacak bir biçimde başvurulmaması gerektiği anlaşılmaktadır; koruma önlemlerine başvururlarsa, bu alanda taraf bulundukları uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerine uygun olarak böyle davranacaklar ve doğrudan doğruya ilgili olan tarafların çıkarlarını gözönünde bulunduracaklardır;
ticaretin geliştirilmesi ve yapısının çeşitlendirilmesi için önlemler almağa özen göstereceklerdir;
ticaretin geliştirilmesinin ve çeşitlendirilmesinin, malların seçim olanaklarını genişletmeye yardımcı olacağını kaydederler;
ticaretin gelişmesinde firmaların, örgütlerin ve şirketlerin katılması için gerekli koşullar yaratılmasını uygun görürler.

İŞ TEMASLARI VE KOLAYLIKLAR
Katılan - Devletler,
İş temaslarının iyileştirilmesinin ve bunun yanı sıra iş ilişkilerinde güvenin güçlendirilmesinin, ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine yapacağı katkının bilinci ile,
ticari olanaklarını inceleme, sözleşmeler yapma, bunların uygulanması ve satış sonrası hizmetlerin sağlanması amacıyla, resmi kuruluşlar, çeşitli örgütler, şirketler, firmalar ve dış ticaretle uğraşan bankalar temsilcileri arasında, özellikle - yararlı olacaksa - mal ve hizmet satıcıları ve tüketicileri arasında, temasların genişletilmesini sağlamak için gerekli koşulları geliştirmek üzere önlemler alacaklardır;
dış ticaretle uğraşan örgütleri, şirketleri, firmaları, iş görüşmelerini çabuklaştıracak önlemler alma yolunda destekleyeceklerdir;
ayrıca, yabancı örgütler, şirketler, firmalar ve dış ticaretle uğraşan bankalar temsilcilerinin çalışma koşullarını düzeltmeye yönelik, özellikle aşağıdaki önlemleri alacaklardır:
— yukarıda anılan kuruluşlarca, sürekli temsilciliklerin kurulmasına ve işlemesine ilişkin yasa ve yöntemler konusunda bilgiyi de kapsamak üzere, gerekli bilginin sağlanması;
— bu amaçla sürekli temsilcilik ve bürolar kurulması yolundaki isteklerin, gerekirse iki veya daha çok sayıda firmanın ortak büro açmalarını da kapsamak üzere, olanak ölçüsünde olumlu biçimde incelenmesi;

Dokümanın Tamamı İçin Tıklayın...


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     
Çalışmalarınız ve ödevleriniz için her türlü kaynak ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!
          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!