Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

MUSTAFA ERDOĞAN
www.arsivbelge.com
MUSTAFA ERDOĞAN dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
MUSTAFA ERDOĞAN başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

PROF. DR. MUSTAFA ERDOĞAN

Hukuk Profesörü
 
d. 1956

 
 
Akademik Geçmiş
 
1997 Profesör (Hukuk)
1991 Doçent (Anayasa)
1988 Dr. (Kamu Hukuku-Ankara Üniversitesi)
 
İş Tecrübesi
 
01.09.2010- İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi
1991-2010 Hacettepe Üniversitesi (İİBF)
1985-1991 Ankara Üniversitesi (SBF)
1983-1985 İdari Yargı
 
Araştırma Alanları
 
Anayasa teorisi, Türkiye anayasa tarihi, özgürlük ve insan hakları teorisi, adalet teorileri, liberal siyasal teori
 
Yönetilen Tezler
 
    Yüksek Lisans 
 
            (1) Mü’min Köktaş, “Siyasal Düşünceleri ile Ahmet Hamdi Başar”, Hacettepe Üniversitesi SBE, 2003.
            (2) Uğur Ersoy, “Türkiye Örneğinde Yeni Sağ: Anavatan Partisi Üzerine Bir İnceleme”, Hacettepe Üniversitesi SBE, 2002.
            (3) Saim Şallı, “Sosyal Demokrasinin Dönüşümü ve Küreselleşme: Almanya Örneği”, Hacettepe Üniversitesi SBE, 2002.
            (4) Cem Yaşin, “Başkanlık Sistemi”, Hacettepe Üniversitesi SBE, 1997.
            (5) Bican Şahin, “Aristoteles`in Adalet Anlayışının Günümüz Adalet Anlayışlarıyla İlişkileri”, Hacettepe Üniversitesi SBE, 1997.
            (6) Muhammet Ecevit Carti, “1980'den Sonra Türkiye'de İnsan Haklarını Koruma Amaçlı Resmi ve Sivil Girişimler”, Kırıkkale Üniversitesi SBE, 1996.
                       
     Doktora
 
            (1) Mü’min Köktaş, İskoç Aydınlanması: Bir Sivil Toplum Perspektifi, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.
            (2) Cennet Uslu, İnsan Haklarının Felsefi Temelleri: Doğal Hukuk ve Doğal Haklar, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.
            (3) Gülriz Özkök, John Rawls’un Adalet Görüşü Bakımından Devlet Problemi, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999 (Prof. Dr. Ionna Kuçuradi ile birlikte).
 
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 
            (1) Mustafa Erdoğan (1999), “Islam in Turkish Politics: Turkey’s Quest for Democracy without Islam”, Critique: Journal for Critical Studies of the Middle East, No. 15 (Fall), pp. 26-49.
 
            (2) Mustafa Erdoğan (1999), “Religious Freedom in the Turkish Constitution”, The Muslim World, Nos. 3-4 (July), pp. 377-88.
 
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında 
           Basılan Bildiriler 
 
Mustafa Erdoğan (2009), “Norman Barry’s Contribution to the Study of Liberal Politics”, in Michael James (ed.), Classical Liberalism in the 21st Century: Essays in Honour of Norman P. Barry (Buckingham University Press), pp. 177-184.
 
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Başlıca Makaleler   
 
(1) Mustafa Erdoğan (2012), “Müzakereci Demokrasi ve Sınırları”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi/Hukuk Sayısı, Yıl 11 Sayı 22/2 (Güz), ss. 19.

(2) Mustafa Erdoğan (2012), “Yurttaşlık, Anayasal Yurtseverlik ve Türkiye”, Demokrasi Platformu, Yıl 8 Sayı 29 (Kış), ss. 1-15.

(3) Mustafa Erdoğan (2011), “Demokrasi, Anayasa Yargısı ve Türkiye Örneği”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi/Hukuk Sayısı, Yıl 10 Sayı 20 (Güz), ss. 27-45.

(4) Mustafa Erdoğan (2010), “Cemaat, Cemiyet ve Ulus-Devlet”, Demokrasi Platformu, Yıl 6 Sayı 23 (Yaz), ss. 1-14.

(5) Mustafa Erdoğan (2010), “Hukuk ve Siyaset İlişkisi Bağlamında Türk Anayasa Mahkemesi’nin Lâiklik Politikası”, Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu’na Armağan, ss. 59-76.

(6) Mustafa Erdoğan (2009), “Liberalizme Yeniden Bakış: Tarihi ve Felsefi Temelleri”, Liberal Düşünce, n. 56 (Güz), ss. 7-31.
 
(7) Mustafa Erdoğan (2008), “Adalet ve Eşitlik”, Muhafazakâr Düşünce, n. 15 (2008), ss. 9-22.
 
(8) Mustafa Erdoğan (2005), “Anayasa Mahkemeleri Önemli Midir? Orta Avrupa’da Anayasa Yargısı ve Demokrasinin Pekişmesi”, AÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 54/3,   ss. 1-22.

(9) Mustafa Erdoğan (2005), “Egemenliğin Dünü-Bugünü”, Hukuk ve Adalet, n. 6-7 (Ekim).
 
(10) Mustafa Erdoğan (2002) , “Küreselleşme, Hukuk ve Türkiye”, Liberal Düşünce, n. 25-26, ss. 53-65.
 
(11Mustafa Erdoğan (2000-2001), “Hikmet-i Hükümetten Hukuk Devletine Yol Var Mı?”,     Doğu-Batı, n. 13.
 
(12) Mustafa Erdoğan (1999), “Kamu Alanı ve Liberalizm: Birkaç Not”, Yeni Türkiye, n. 25, ss. 7-15.
 
(13) Mustafa Erdoğan (1999), “Türkiye’nin Anayasa Sorunu”, Yeni Türkiye, n. 30.
 
(14) Mustafa Erdoğan (1998), “Sivil Toplum: Bir Kavramın Anatomisi”, Liberal Düşünce, n. 10-11, ss. 5-21.
 
(15) Mustafa Erdoğan (1998), “Türkiye’de Asker ve Siyaset”, Yeni Türkiye, n. 23-24/II, ss. 1208-1215.
 
(16) Mustafa Erdoğan (1998), “Cumhuriyet ve Demokrasi Arasında Türkiye”, Yeni Türkiye, n. 23-24/II, ss. 1042-1052.
 
(17) Mustafa Erdoğan (1997), “Cultural Diversity, Institutional Rivalry, and Democracy”,         HÜİİBF Dergisi, C. 15, n. 1, ss. 143-164.
 
(18) Mustafa Erdoğan (1996), “İslam ve Liberalizm: Kısa Bir Bakış”, Liberal Düşünce, No. 4 (Güz), ss. 7-21.
 
(19) Mustafa Erdoğan (1993), “İnsan Hakları Öğretisine Giriş”, Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, n. 11, ss. 23-40.
 
(20) Mustafa Erdoğan (1990), “Silâhlı Kuvvetlerin Türk Anayasa Düzeni İçindeki Yeri”, AÜSBF Dergisi, C. XLV, n. 1-4, ss. 309-334.
 
(21) Mustafa Erdoğan (1989), “Başbakanlık Hükümeti Mi?”, AÜSBF Dergisi, C. XLIV, n.  3-4, s. 229-247.
 
Ulusal, Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında 
            Basılan Bildiriler
 
(1) Mustafa Erdoğan, “Eğitim ve Öğretimi Özgürleştirmek”, Türk Eğitim Sisteminde Yeni Paradigma Arayışları: Bildiriler Kitabı” (Ankara: Eğitimciler Birliği yayını, 2007) içinde, ss. 285-289.
(2) Mustafa Erdoğan (2002), “Sivil Özgürlük Olarak Din ve Vicdan Özgürlüğü”, Demokratik Hukuk Devletinde Din ve Vicdan Hürriyeti içinde.
(3) Mustafa Erdoğan (2000), “Türkiye’nin Sistem Arayışı”, Siyasal Sistem Tartışmaları (TESEV yayını) içinde, ss.
(4) Mustafa Erdoğan (1994), “Özgürlük, Adalet ve Refah”, Güriz, A.. (ed.), Adalet Kavramı (Ankara: TFK yayını) içinde, ss. 115-30.
 
Kitaplar 
 

 1. 28 Şubat Günlüğü: Post-Modern Darbenin Anatomisi ( 2012).
 2. Bizi Kürtler Özgürleştirecek (2011).
 3. Anayasal Demokrasi (8.b., 2010; ilk baskı 1996).
 4. Liberalizm, Demokrasi ve Türkiye Modeli (2009).
 5. Anayasa Hukuku (7. b., 2011; ilk baskı 2004).
 6. Türkiye’de Anayasalar ve Siyaset (7. b., 2011; ilk baskı 1997).
 7. İnsan Hakları: Teorisi ve Hukuku (2. b. 2011; ilk baskı 2007).
 8. Aydınlanma, Modernlik ve Liberalizm (2006).
 9. Anayasa ve Özgürlük (2002).
 10. Türkiye Özgürleşebilir Mi? (2002).
 11. Demokrasi, Lâiklik, Resmi İdeoloji (2. b. 2000; ilk baskı 1995).
 12. Anayasacılık, Parlamentarizm, Silâhlı Kuvvetler (1993).
 13.   Liberal Toplum, Liberal Siyaset (2. b. 1998; ilk baskı1992)

 
 
Çeviri Kitaplar
 
1. Norman P. Barry, Modern Siyaset Teorisi (Ankara: Liberte, 2004).
2. Norman P. Barry, Komünizm Sonrası Dönemde Klasik Liberalizm (Ankara: LDT, 1997).
3. Jack Donnelly, Teoride ve Uygulamada Evrensel İnsan Hakları (Ankara:TDV, 1995)
4. F. A. Hayek, Sosyal Adalet Serabı (Ankara: TİB, 1995).
 
Raporlar
 
            (1) “Türkiye’nin Yeni Anayasasına Doğru” (Serap Yazıcı’yla birlikte) 2011.
            (2) “Türkiye İçin Bir Demokratikleşme ve Sivilleşme Perspektifi”, 2005.
            (3) “Siyasi Sistemin Yeniden Yapılandırılması: İlkeler ve Temel Tercihler”, 2001.
 
Bilimsel Kuruluşluklara Üyelikler
 
            Türk Siyasi İlimler Derneği (1989’dan beri)
 
Burslar
 
            (1) Department of Political Science, University of Utah, Visiting Scholar, 2007-2008.
 
            (2) National Endowment for Democracy, Democracy Fellow, 2003.
 
            (3) Fulbright Scholarship for Research (Constitutional Interpretation), 1997-1998
 
Ödüller          
 
(1)   Liberal Düşünce Topluluğu Özgürlük Onur Ödülü (2012)
 
(2)   Mazlumder İnsan Hakları Ödülü (2001)


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
Recep Tayyip Erdoğan Kimdir?(5023)

İdeal Mühendis (Mustafa Akkurt ) - Tavsiyeler(5002)

Mustafa Erdoğan(4993)

Mustafa ARMAĞAN(4992)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!