Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Mermer ( marble ) Nedir?
www.arsivbelge.com
Mermer ( marble ) Nedir? dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Mermer ( marble ) Nedir? başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

Mermer ( marble )

Mermer, metomorfizma olayı sonucunda kalker ve dolomitik kalkerlerin yeniden kristalleşmesiyle meydana gelmiş bileşimdir. Bileşimlerinin %90-98'i caco3'ten kalsiyum karbonat oluşmaktadır. düşük oranda MgCO3 magnezyum karbonat içermektedir. CaCO3 kristallerinden oluşan mermerlerde esas mineral kalsit tir. Aynı zamanda az miktarda silis, silika, feldspat, demiroksit,mika, fluorin ve organik maddeler bulunabilir. renkleri genellikle beyaz ve grimsidir. Fakat yabancı maddeler nedeniyle sarı,pembe, kırmızı, mavimtırak, esmerimsi ve siyah gibi renklerde de olabilirler. mikroskop altında incelendiğinde, birbirine iyice kenetlenmiş " Kalsit Kristalleri"nden oluştuğu görülür

Endüstriyel anlamda mermer kesilip parlatılabilen her cins taş mermer olarak kabul edilmektedir. taşın cinsi ve içeriği ne olursa olsun büyük ebatta blok elde edilebilme, kesilme ve cilalanma gibi özellikler göstermesi, o taşın mermer olarak kabul edilmesine kafi gelmektedir. Bunlardan granit, diyabaz, lösitli siyenit, fanolit ve serpantinler gibi magmadan türeyen kayaçlarda bu suretle mermer tanımının içine girmektedir.

5 haziran 2004 tarihli ve 25483 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Kanununda Mermer II. Grup madenler Mermer, Dekoratif taşlar, Traverten, Kalker, Dolomit, Kalsit, Granit, Siyenit, andezit, bazalt ve benzeri taşlariçerisinde yer almaktadır.

Kristalize kalkerler kireçtaşları kimyasal çökelme veya içine kalkerli organik bakiyelerin girmesi ile meydana gelen bu cinsmermerler, sonradan kristalleşirler. Bu arada bünyelerine grafit, k il, demir ve değişik metal oksitleri alabilirler. Bazı cinslerinde fosillere de rastlanır. Tektonik breşler ve pudingler de bu gruba dahildirler. Kristalize kalkerlerin birçokları tektonik hareketlerin tesiriyle değişik yön ve doğrultularda çatlar ve kırılırlar. Sonradan bu çatlak ve kırıklar madensel bir çimento ile dolar. Böylece tektonik breşler ve breşimsi mermerler meydana gelmiş olur.

Travertenler CaCO3'lü magma getiriminin sıcak kaynak suları atmosferle temas ettikleri yer yüzüne çıkış yerlerinde çıkış anındaki basınca, suyun sıcaklığına ve içerdikleri madensel tuzların yoğunluğuna bağlı olarak amorf veya çok küçük kristalcikler halinde CaCO3'lü çökelek meydana getririrler. Magma suyunun Sıcaklığı çok fazla ve kalsiyum bikarbonat oranı çok yüksek olursa çökelme hızla meydana gelecektir. Bu şekilde meydana gelen oluşuma traverten çökelmesi denir. Bu taşların hafif veya fazla miktarda bitki sap ve yaprakları ayrıca deniz ve kara canlılarının fosillerini içerenlerine "Kalker Tüfü" denir

Kalker Tüflerine en güzel örnek dünyada eşsiz olduğu bilinen ve sadece Türkiyede kütahya çevresinde çıkartılan üreticisine göre chocolate veya cappuccino adıyla anılan türdür. Travertenler inşaat bakımından önemli kayaçları teşkil ederler. bunlar büyük bloklar halinde uygulandığı gibi, kesmek suretiyle kaplama malzemesi olarak da kullanılırlar.

Honlama Nedir? Traverten fayansın yüzeyinin belli başlı aşındırıcılarla yarım at hale getirilmesine Honlama denir. iyibir honlanmış yüzey saten dokusunu andırır. Ne ışığı yansıtacak kadar parlak, ne de kaba mat bir yüzey. Cilalama Nedir? Traverten fayansın yüzeyinin belli başlı aşındırıcı gruplar ile ışığı yansıtacak kadar mükemmel pürüzsüz bir yüzeye ulaştırılmasına cilalama denir. Fırçalama Patinato Nedir? Traverten fayansın yüzeyinin özel aşındırıcı fırçalar ile eskitilmiş bir doku kazanıncaya kadar aşındırılmasına Fırçalama yada Patinato denir. Kenar Kırma Nedir? Traverten fayansın kenarlarının mekanik işlemler sayesinde hafifçe kırılarak antik, eskitilmiş bir doku kazanmasına kenar kırma denir. Fırçalama işlemi ile iyi bir ikili oluşturur

Eskitme Tamburlama Nedir Traverten ürünlerin çağlar boyunca maruz kalacağı erozyon ve eskimiş görünümünün mekanik yollar ile kazandırılmasına Eskitme veya Tamburlama denir. Dolgu Nedir? Travertenin bünyesinde doğal olarak bulunan boşlukların veya gözeneklerin özel çimento veya kimyasal maddeler ile doldurulmasına Dolgu denir. Cross – Amerikan Kesimi Nedir? Travertenin tabakalarına parelel olarak yapılan kesime Cross veya Amerikan kesimi denir. Bu tip kesim daha az hareketle ve durağan bir doku görünümü verir. su yolları görünmez. damar – Vein Kesim Nedir? Travertenin tabakalarına dik olarak yapılan kesime verilen ad'tır. Travertenin tüm doğal güzelliği ve çizgisel yapısallığı göz ününe serilir.

Oniks Mermerler Magma getirimi CaCO3'lü suyun sıcaklığı oldukça düşük, içeriği bakımından daha fazla madeni tuzlariçermekte ve su miktarı da az ise çökelme işlemi daha yavaş bir şekilde gerçekleşecektir. Bu şartlarda meydana gelen taş kristalize, yoğun ve oldukça saydamdır. Bu taşlara onik mermer veya "Su Mermeri" denilmektedir. Genellikle beyaz, kırmızı,sarı ve yeşil renkte olup yarı saydamdırlar. Işık 1-3,5 cm derinliğine geçebilir. Gerçek Oniks bileşimi silis olan bir Kalsedun taşıdır. Ziynet eşyası olarak kullanılır. Oniks mermeri ise bünyesi Gerçek Oniks’e az çok benzer olmakla beraber, bileşim olarak CaCO3'ten oluşmaktadır. kristal taneleri Aragonit'tir

mermerin sınıflandırılması Mermerler, oluşum esnasındaki şartlara bağlı olarak farklı mineralojik, kimyasal ve yapısal özelliklere sahip olmaktadır. Buna bağlı olarak, mermerler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır.

Mineral tane boyutlarına göre ince taneli mermer 1 mm Orta taneli mermer 1-5 mm iri taneli mermer 5 mm ile 1-2 cm Mineral bileşim ve oranlarına göre Memmer %95 kalsit CaCO3 içerir. Masif yapıda ve taneli dokuya sahiptir. Kuvars ve mikagibi diğer mineralleri içerebilir.

Kalkşist %60-70 kalsit içerir. Şisti yapıda ve yönlü dokuya sahiptir. Klorit, epidot, m,ka ve lepidolit gibi diğer mineralleri içerebilir.

S polen %80 kalsit içerir. Şisti yapıda ve yönlü dokuya sahiptir. Flaapit, tremotil, diopsit, plajioklas ve gröna gibi diğer mineralleri içerebilir.

Mermer-Skarn %80-90 kalsit içerir. Masif yapıda ve taneli dokuya sahiptir. Epidot, diopsit, gröna, olivin ve plajioklas gibi diğer mineralleri içerebilir.

yapı ve dokularına göre Masif mermer kompakt görünümlü, ince ve iri tanelidir. Laminal mermer renkli şeritli görünümde, ince taneli şeritler farklı mineral veya elementler içerirler.

Şisti mermer yapraklı yapıda ve önemli miktarda mika içermektedir. Breşik mermer tekrar kırılmış ikincil minerallerle dolgulanmıştır. Ana d olgular farklı renk ve mineral içerikli olabilirler.

Magmatik kökenli taşlar Gerçekte mermer olmadıkları halde, mermerin, endüstriyel tanımı içerisinde değerlendirilen, güzel görünümlü, cila kabul eden ve yeterince büyüklükte blok elde edilebilen magmatik kökenli kayaçlardır. Bileşimlerinde kuvars, hornblend ve diğer silikatlar bulunur. Bu yüzden blok üretimleri, kesilip parlatılabilmeleri oldukça zordur. Fakat diğer mermer cinslerine göre daha dayanıklıdırlar. Granit, diyabaz, lösitli siyenit ve serpantinler Türkiye'de en çok tanınan magma kökenli mermer örnekleridir.

granitler Bileşimi kuvars, feldspat ve mika olan magmatik taşlardır. içerisindeki silis miktarı %68-72 oranındadır. Tane büyüklüğü her granitte farklıdır ve rengi feldspata bağlıdır. Yüksek basınç dayanımına 1500-2000 kg/cm² sahiptirler ve aşınmaya karşı da oldukça dirençlidirler.

Diyabazlar Yeşil ve yeşilin tonlarında görünüme sahip sert mermerler grubunu oluşturan, derin magma kökenli yarı derinlik kayaçlarıdır. Kimyasal bileşimdeki silis oranı %45-52 arasında değişmektedir. Mineral bileşimleri proksen ve plajioklaslardan oluşmaktadır. Hiçbir zaman kuvars ve feldspatları içermezler.

Siyenitler kabaca kuvarssız granit olarak bilinirler. Renkli elemanlarına göre isim alırlar. Biototli siyenit, horblendli siyenit, ojitli siyenit ve lösitli siyenit gibi. Granitlerden kuvarsın azalması ile ayrılan bu taşlar nadiren porfirik dokulu, iri veya ince tanelidirler.

Serpantinler Olivin ve olivinli peridot, gabro ve diyabaz gibi magma taşlarının, suyun tesiri ile hidratlaşmasıyla meydana gelirler. Bazen de dolomitin sıcak SiO2'li sudan etkilenmesinden meydana gelirler. SiO2 içerikleri %45’ den azdır. Renkleri yeşil,sarımsı, kırmızı, kahve ve siyahımsıdır. Değişik renkler nedeniyle genelde lekeli ve alacalı görünüştedirler. Oldukça yoğun ve serttirler.


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
Mermer Rezervi(4254)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!