Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

YANGIN TESİSAT YÖNETMELİĞİ
www.arsivbelge.com
YANGIN TESİSAT YÖNETMELİĞİ dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
YANGIN TESİSAT YÖNETMELİĞİ başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

YANGIN TESİSAT YÖNETMELİĞİ

Yangın Tesisatı:

1--Yönetmelik Maddelerinden Alıntılar:

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik-Karar Sayısı : 2009/15316 

1--İtfaiye Onayı Aranması:

a)-Dükkan bulunan konutlar         b)-Büro lu işyerleri      c)-Sanayi İşyerleri     d1)-500 m2 den büyük otopark    veya  d2)-1 kattan fazla otopark bulunan  konutlar ,proje aşamasındaİtfaiye  daire Başkanlığı Merkez İtfaiye Müdürlüğüne mutlaka onaylatmak zorundadır.

2-- İtfaiye Onayı Aranmaması:

1.2.1--Toplam Kat yüksekliği 21,50 m-BK dahil 7 Kat ve 30 daireyi geçmeyen  konut amaçlı bina projeleri için   

2.1--Dükkanlı Konut Projeleri  İçin 

a)--Toplam Kat adedi 7 kat ve Toplam İnş.Alanı<=2000 m2 konut amaçlı binalar

b)--ZK da Dükkan alanı<=75 m2 aşmayan ve BK da dükkan deposu bulunmayan,

a) ve b) Nolu şartları taşıyan binalarda;  aşağıdaki şartlar hususların yapılması kaydıyla,      

İtfaiye Md. Görüşü aranmayabilir.

2.2--Bilgi:

a)-Merdiven Havalandırması için,kat alanın % 10 undan az olmayacak bir alana sahip-şekilde  çatı örtüsü üzerine  duman tahliye menfezi yapılması.

b)-Çatı piyesi bulunması halinde, bina merdivenine,piyes için 70*140 cm kapı açılması 

c)--BK teknik ve sığınak alanı var ise ,bu alanlardan merdivene giriş te 3m2 

 

d)-Toplam kullanım alanı 2000 m2 yi geçtiği takdirde  Yangın Dolabı yapılması kaydı ile İtfaiye Md. görüşü- Proje Onayı- İtfaiye Raporu aranmayabilir.

3--MADDE 5 Yangın Bölümlendirme: Bina yüksekliği 21.50 m’den fazla olan konut harici binalarda ve bina yüksekliği 30.50 m’den fazla olan konut binalarında atriumlu bölüm hariç olmak üzere, 21.50 m’den daha yukarıda olan katlarında en çok 3 kat bir yangınkompartımanı olarak düzenlenir. 

4-- MADDE 7:Yangın Tahliye Projeleri:Toplam kapalı kullanım alanı 10000 m2’den büyük imalathane, atölye, depo, otel, motel, sağlık, toplanma ve eğitim binalarında, binaya aityangın tahliye projeleri, bina girişinde ve yangın sırasında itfaiyenin kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde bulundurulur. Bu projelerde; binanın kaçış yolları, yangınmerdivenleri, varsa itfaiye asansörleri, yangın dolapları, itfaiye su verme ağızları, yangınpompaları ile jeneratörün yeri işaretlenir.”

5--MADDE 8:Döşemeden Geçen Tesisatın Yalıtılması:Su, elektrik, ısıtma ve havalandırma tesisatı ile benzeri tesisatların döşemeden geçmesi hâlinde, tesisat çevresi, açıklık kalmayacak şekilde en az döşeme yangın dayanım süresi kadar, yangın ve duman geçişine karşı yalıtılır.”

6--MADDE 52 –Kaçış Merdiveni:

6.1-- Fabrika, imalathane, mağaza, dükkân, depo, büro binaları ve ayakta tedavi merkezlerinde en az 2 bağımsız kaçış merdiveni veya başka çıkışların sağlanması gerekir. Ancak,

a) Yapı yüksekliğinin 21.50 m’den az olması,

b) Bir kattaki kullanıcı sayısının 50 kişiden az olması,

c) Bütün katlarda en fazla kaçış uzaklığının Ek-5/B’deki uzaklıklara uygun olması,

ç) Yapımda yanmaz ürünler kullanılmış olması,

d) İmalât ve depolamada kolay alevlenici ve parlayıcı maddelerin kullanılmaması,

şartlarının hepsinin birlikte gerçekleşmesi hâlinde tek kaçış merdiveni yeterli kabul edilir.”

7--MADDE 13: Kaçış Merdivenine Ulaşma:Aksi belirtilmedikçe kaçış merdivenlerine, biryangın güvenlik holünden veya kullanım alanlarından bir kapı ile ayrılan hol, koridor veya lobiden geçilerek ulaşılır. 

7.1--Acil durum asansörü ile yapı yüksekliği 51.50 m’den fazla olan binalarda kaçış merdiveni önüne yangın güvenlik holü yapılması zorunludur. Acil durum asansörününyangın merdiveni önündeki güvenlik holüne açılması gerekir.”

8--MADDE 14:Çıkış Sayısı:Aksi belirtilmedikçe, 25 kişinin aşıldığı yüksek tehlikeli mekânlar ile 50 kişinin aşıldığı her mekânda en az 2 çıkış bulunması şarttır. Kişi sayısı 500 kişiyi geçer ise en az 3 çıkış ve 1000 kişiyi geçer ise en az 4 çıkış bulunmak zorundadır.

9--MADDE 15:Yangın Güvenlik Hollerinin Özellikleri:Kaçış merdiveni yuvasına veyangın güvenlik holüne elektrik ve mekanik tesisat şaftı kapakları açılamaz, kombi kazanı, iklimlendirme dış ünitesi, sayaç ve benzeri cihaz konulamaz.”  

10--MADDE 18 : Kaçış Merdiveni Sayısı:

10.1-- Yapı yüksekliği 51.50 m’den yüksek olan konutlarda, birbirlerine alternatif veyangın güvenlik holü olan ve basınçlandırılan en az 2 kaçış merdiveni yapılması şarttır.

10.2-- Yapı yüksekliği 21.50 m’den fazla ve 30.50 m’den az olan konutlarda, en az 2 merdiven düzenlenmesi, merdivenlerden en az birisinin korunumlu olması ve her daireden 2 merdivene de ulaşılması gerekir.

10.3-- Yapı yüksekliği 21.50 m’nin altındaki konutlarda korunumsuz normal merdiven kaçış yolu olarak kabul edilir ve ikinci çıkış aranmaz.             

11--MADDE 22 :Kazan Dairesi Kapısı: Kazan dairesi kapısının, kaçış merdivenine veya genel kullanım merdivenlerine doğrudan açılmaması ve mutlaka bir ortak hol veya koridora açılması gerekir.”

12--MADDE 59- Sığınaklar: İlgili mevzuatına uygun olarak 100 m2’den büyük olan sığınaklarda, duman tahliye sistemi kurulması ve en az 2 çıkışın sağlanması mecburidir. Bu Yönetmeliğe göre algılama, uyarı ve söndürme sistemlerinin yapılması mecburi olan binaların sığınaklarında, belirtilen bu sistemlerin kurulması şarttır.”

13--MADDE 26 :

13.1--Açık Otopark Şartı:Motorlu ulaşım ve taşıma araçlarının park etmeleri için kullanılan otoparkların açık otopark olarak kabul edilebilmesi için, dışarıya olan toplam açık alanın, döşeme alanının % 5’inden fazla olması gerekir.

13.2-- Mekanik Duman Tahliye Sistemi Toplam alanı 2000 m2’yi aşan kapalı otoparklar için mekanik duman tahliye sistemi yapılması şarttır. Duman tahliye sisteminin binanın diğer bölümlerine hizmet veren sistemlerden bağımsız olması ve saatte en az 10 hava değişimi sağlaması gerekir.”

14-- MADDE 62- (3) Araçların asansör ile alındığı kapalı otoparklarda doğal veya mekanik havalandırma sistemi yapılması şarttır. 

14.1--MADDE 62- Toplam alanı 2000 m2’yi aşan bodrumlardaki kapalı otoparklar için mekanik duman tahliye sistemi yapılması şarttır. Duman tahliye sisteminin binanın diğer bölümlerine hizmet veren sistemlerden bağımsız olması ve saatte en az 9 hava değişimi sağlaması gerekir. 

15--Sulu Yangın Söndürme Sistemleri Kurma Şartları:

15.1--Yangın Dolabı-

a)--Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe göre RG(09.09.2009-27344) göre Konutlar İçin -Yüksek binalar(ZK+NK-21,5 m=7 kat veya 3-2.1 BK+ZK+NK+ÇK)) ve Toplam kullanım alanı-Faydalı Alan 1000 m2 den büyük yanıcı madde içeren(kağıt,kumaş vs) imalathane-atölye-depo-konaklama,sağlık,toplanma amaçlıve eğitim binalarında ,alanlar toplamı 600 m2 den büyük olan kapalı  otoparklarda ve ısıl kapasitesi 350 kw=301.000 kcal/h üzerindeki kazan dairelerinde yangın dolabı yapılması mecburidir.

b)--Sulu yangın Sistemi Kurulması Şartı: Alanlarının toplamı 600 m2’den büyük olan kapalı otoparklarda otomatik yağmurlama sistemi, yangın dolap sistemi ve itfaiye su alma ağızları yapılması mecburidir.               

c)--Eski Yönetmelik ise RG(19.12.2007-26735)  Yüksek binalar(ZK+NK-21,5 m=7 kat veya 3-2.1 BK+ZK+NK+ÇK)) ve Toplam kullanım alanı-Faydalı Alan 2000 m2 den büyük yanıcı madde içeren(kağıt,kumaş vs) imalathane-atölye-depo-konaklama,sağlık,toplanma amaçlı ve eğitim binalarında ,alanlar toplamı 1000 m2 den büyük olan kapalı  otoparklarda ve ısıl kapasitesi 500 kw=430.000 kcal/h üzerindeki kazan dairelerinde yangın dolabı yapılması mecburidir.

d)--Yönetmelik   Resmi Gazete     Depo vs Kullanım Alanı     K.Otopark Alanla Topl-m2    Qk-kcal/h

     Yeni        (09.09.2009-27344)……1000 m2……………………600 m2………………301.000

    Eski……..(19.12.2007-26735) ……20000 m2…………………1000 m2…………….430.000  Yangın dolapları her katta  aralarında 30 m den fazla mesafe olamayacak şekilde  düzenlenecektir.

e)-Konutlar için kullanılacak, ( kat da  tek yangın dolabı için ) yangın dolaplarının ihtiyacı olan suyu karşılayacak yangın hidrofolarının debi ve basıncı Q=6/9 m3/h-6 bar yeterli olabilir. 

15.2--MADDE 35-- Yağmurlama Sistemi Yapılması:

1--Düşük Tehlike ve Orta Tehlike-1 kullanım alanlarında, bir adet standart yağmurlama başlığı en çok 21 m2 alanı koruyacak şekilde yerleştirilebilir.”

2--“(5) Yağmurlama sistemi tasarımının TS EN 12845’e göre yapılması gerekir.     3--“b) Yapı yüksekliği 51.50 m’yi geçen konutlarda,  

4--c) Alanlarının toplamı 600 m2’den büyük olan kapalı otoparklarda ve 10’dan fazla aracın asansörle alındığı kapalı otoparklarda,  ; 5--d) Toplam alanı 2000 m2’nin üzerinde olan katlı mağazalarda, alışveriş, ticaret ve eğlence yerlerinde,”  otomatik sprinkler sistemi ile korunacaktır.

Not:--Kapalı bir otopark da;  Sprink sistemi kurmak istemiyorsanız 600 m2 alanı,mimari olarak parçalamak uygun olabilir.

6--Alanlarının toplamı 600 m2’den büyük olan kapalı otoparklarda otomatik yağmurlama sistemiyangın dolap sistemi ve itfaiye su alma ağızları yapılmasımecburidir.

7--Toplam alanı 2000 m2’yi aşan kapalı otoparklar için mekanik duman tahliye sistemi yapılması şarttır. Duman tahliye sisteminin binanın diğer bölümlerine hizmet veren sistemlerden bağımsız olması ve saatte en az 10 hava değişimi sağlaması gerekir.” 

8-- Sprink sistemi kurma durumu için ; Çıkışlara götüren en uzun kaçış mesafeleri(m) :

Kullanım Sınıfı…..Tek yön Sprksiz…. Tek yön Sprk li……. İki yön Spsiz…. İki yön Sprk li

Yüksek Tehlike Grubu..10...………………...20…………………20……………...35 Endüstriyel……………10…………………..20………………….20……………..35  Mağaza-Dükkan..……..15...………………...25…………………45……………...60 Büro………….....……..15...………………...30…………………45……………...75 Otopark………....……..15...………………...25…………………45……………..60

Örnek ; eğer bir otopark da sprink tesisatı kurulmasını tasarımda 15 m nin altına çekmek istemiyorsanıztek yönde kaçış mesafesini mimari sağlamak zorundasınız.Bunu sağlayan en Bilinen Yol, Otoparkı Yer Üstünde Ve Duvarı Olmadan-Açık Olarak Yapmak Zorundasınız

16--MADDE 33-İtafiye Bağlantı Ağzı  Yapılması:

16.1--Yüksek binalar ile toplam kapalı kullanım alanı 1000  m2’den büyük imalathane, atölye, depo, konaklama, sağlık, toplanma amaçlı ve eğitim binalarında, alanlarının toplamı 600 m2’den büyük olan kapalı otoparklarda ve ısıl kapasitesi 350 kW’ın üzerindeki kazan dairelerinde yangın dolabı yapılması mecburîdir.”

16.2--(1) Yüksek binalarda veya bina oturma alanı 1000 m2’den büyük binalarda veya cephe genişliği 75 m’yi aşan binalarda, itfaiyenin sisteme dışarıdan su basabilmesi için, sulu yangın söndürme sistemlerine en az 100 mm nominal çapında itfaiye su verme bağlantısı yapılması şarttır.

16.3--MADDE 94- İtfaiye su verme bağlantısında 2 adet 65 mm storz tip rakor ve sistemde çek valf bulunur .Bu tip sistem tek başına sadece Düşük Tehlike ve Orta Tehlike-1 tehlike sınıflarında kullanılabilir. 

16.4-- MADDE 33:--Bir boyutu 60 m’yi geçen katlarda yangın dolabı ve itfaiye su alma ağzı yapılması gerekir 

16.4.1--İçinde itfaiye su alma ağzı olmayan yuvarlak yarı-sert hortumlu yangın dolaplarında tasarım debisinin 100 l/dak ve tasarım basıncının 400 kPa-4 bar  olması şarttır. Lüle girişindeki basıncın 900 kPa’ı-9 bar  geçmesi hâlinde, basınç düşürücülerin kullanılması gerekir. 

17--MADDE 34-Harici Hidrant Yapılması:

17.1--“(7) İçerisinde her türlü kullanım alanı bulunan ve genel yerleşme alanlarından ayrı olarak planlanan yerleşim alanlarında yapılacak binaların taban alanları toplamının 5000 m2’den büyük olması halinde dış hidrant sistemi yapılması mecburîdir.”

17.2--(2) Hidrant sistemi dizayn debisinin en az 1900 l/dak=114 m3/h  90 dakika süre ile karşılaması şarttır. Debi, binanın tehlike sınıfına göre artırılır. Hidrant çıkışında 700 kPa=7 bar  basınç olması gerekir.

17.3--(3) Hidrantlar arası uzaklık çok riskli bölgelerde 50 m, riskli bölgelerde 100 m, orta riskli bölgelerde 125 m ve az riskli bölgelerde 150 m alınır.

17.4--(4) Normal şartlarda hidrantlar, korunan binalardan ortalama 5 ilâ 15 m kadar uzağa yerleştirilir.

18--MADDE 163- Basınçlandırma sistemi

18.1--Yapı yüksekliği  21.50 m den fazla bütün binalarda

18.2--Bodrum kat sayısı 4 den fazla olan binaların yangın merdivenleri

18.3--Yapı yüksekliği 51.50 m olan konutların    kapalı merdivenler  ve

18.4--Acil durum asansör kuyusu  yangın algılama sisteminden gelen sinyalle pozitif olarak  en az 50 Pa lı olarak  tepeye konan bir fan ile basınçlandırılmalıdır.

18.5--Acil durum asansörü kuyuları basınçlandırılacaktır.

18.5--Yangın Merdiveni Basınçlandırma Hesabı:

Merdiven kovasında basınç sensörlü frekans inverterli fan kullanılacaktır.Basınç sensörüne bağlı olarak fan debiyi değiştirebilecek fazla hava basılmasını önleyecektir.   

Fan Debisi….Q(m3/h)=634xn     Fan basıncı…….Hm=50 Pa         n=kat adedi=Yang.M.kapı adedi 

Q(m3/h)=0,83xnxAxkarekök(50)……….  Q(m3/h)=0,83xnx0,03x7,07x3600=634xn                             Yangın Merd. Kapısı sızıntı alanı  e=5 mm=0,005 m  axb=0,880x2,2 m   n=kat adedi=kapı adedi A(m2)=(0,8+2,2)x2x0,005=0,03 m2      basınç farkı=50 Pa karekök(50)=7,07              Q(m3/h)=0,83xnx0,03x7,07x3600=634xn

18.6--Otopark Duman Tahliye Sistemi:Otoparklarda duman tahliyesi için 2800 d/d ile dönen aksiyal yada radyal fanlı otopark  havalandırma tesisatı uygyun olup,normal otopark havalandırmasında fan devri hız kontrolü ile 1400 d/d de  tutulurken,yagın anında duman tahliyesi için hız kontrol ile  motor devri 2800 d/d ya-normal motor devrine getirilir.Kısaca  duman tahliyesinde fan hızı,2800 d/d,normal otopark havalandırmasında hız kontrol cihazı ile 1400 d/d  e- yarıya düşürülür.

18.7-- Acil durum asansörünün kabin alanının en az 1.8 m², hızının zemin kattan en üst kata 1 dakikada erişecek hızda olması ve enerji kesilmesi hâlinde, otomatik olarak devreye girecek özellikte ve 60 dakika çalışır durumda kalmasını sağlayacak bir acil durum jeneratörüne bağlı bulunması gerekir.”Bu asansörlerin kapıları, elektrik tesisat ve kabloları 2 saat yangına karşı dayanıklı olacaktır. Asansör boşluğu içindeki tesisat sudan etkilenmeyecektir.

18.8-- Asansör kuyusunda en az 0.1 m2 olmak üzere, kuyu alanının 0.025 katı kadar bir havalandırma ve dumandan arındırma bacası bulundurulması veya kuyuların basınçlandırılması gerekir.

18.9--Bu asansör, kesintisiz bir güç kaynağından beslenecek şekilde tesis edilir.

18.10--Yapı yüksekliği 51.50 m'den daha fazla olan konut dışı yapılarda, ayrıca acil durumlarda kullanılmak üzere en az 1 asansör yangın asansörü olarak düzenlenecektir. 

19--MADDE 99- Yangın  Söndürme Cihazları:

19.1--(2) Düşük tehlike sınıfında her 500 m2, orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her  250 m² yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık kuru kimyevî tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir.

19.2--(3) Otoparklarda, depolarda, tesisat dairelerinde ve benzeri yerlerde ayrıca tekerlekli tip söndürme cihazı bulundurulması mecburidir.

20--MADDE 154-Dairesel Merdiven:

 2.1--(1) Dairesel merdiven, kullanıcı sayısı 100 kişiyi aşmayan herhangi bir kattan, ara kattan veya balkonlardan zorunlu çıkış olarak hizmet verebilir.

20.2--(2) Mevcut yapılarda dairesel merdivenlerin, yanmaz malzemeden yapılması ve en az 70 cm genişlikte olması gerekir. Dairesel merdivenin genişliği, bir kattaki kullanıcı sayısının 60 kişiden fazla olması hâlinde 80 cm’den az olamaz.

20.3--(3) Dairesel merdivenler, konutlarda 51.50 m’den ve diğer yapılarda 30.50 m’den yüksek olamaz.

20.4--(4) Basamağın kova merkezinden 50 cm uzaklıktaki basamak genişliği 25 cm’den az ve basamak yüksekliği 175 mm’den fazla olamaz.

20.5--(5) Dış kaçış merdivenlerinin; korozyona karşı korunması, yeterli dayanım ve taşıma kapasitesine sahip olması ve acil durumlarda kullanılabilir olması gerekir.

20.6--(6) Yataklı sağlık hizmeti amaçlı binalarda, huzurevlerinde, anaokulu ve ilköğretim okullarında ve kullanıcı sayısı 50 kişiyi geçen eğlence yerlerinde dairesel merdivene izin verilmez.

21--MADDE 155- Kaçış merdiveni havalandırması

21.1-- (1) Mevcut yapılarda, yüksekliği 30.50 m’den fazla olan bütün kaçış merdivenleri, doğal yolla veya Altıncı Kısımdaki gereklere uygun olarak mekanik yolla havalandırılır veya basınçlandırılır.

21.2--(2) Kaçış merdiveni ile mutfak, banyo ve servis merdiveni gibi kullanım alanları, aydınlatma ve havalandırma amacıyla aynı aydınlığı veya baca boşluğunu paylaşamaz.

21.3--(3) Yüksekliği 51.50 m’den fazla olan veya dörtten çok bodrum kata hizmet veren

 

 

22--Kazan daireleri ve Doğalgaz Tesisatı:

22.1---Isıl kapasiteleri 50 kW-350 kW arasında olan kazan dairelerinde en az bir kapı, döşeme alanı 100 m2’nin üzerindeki veya ısıl kapasitesi 350 kW’ın üzerindeki kazan dairelerinde en az 2 çıkış kapısı olur.

22.2--Kazan dairesi tabanına sıvı yakıt dökülmemesi için gerekli tedbir alınır ve dökülen yakıtın kolayca boşaltılacağı bir kanal sistemi yapılır.

22.3--Sıvı yakıtlı kazan dairesinde en az 0.25 m3 hacminde uygun yerde betondan pis su çukuru yapılır. Zemin suları uygun noktalardan bodrum süzgeçleri ile toplanarak pis su çukuruna akıtılır ve bu pis su çukuru kanalizasyona bağlanır. Kot düşük ise, pis su çukuru pompa konularak kanalizasyona bağlanır. Sıvı yakıt akıntıları yakıt ayırıcıdan geçirildikten sonra pis su çukuruna akıtılır ve kontrollü bir şekilde kazan dairesinden uzaklaştırılır.

22.4--(8) Kazan dairesinde en az 1 adet 6 kg’lık çok maksatlı kuru kimyevi tozlu yangınsöndürme cihazı ve büyük kazan dairelerinde en az 1 adet yangın dolabı bulundurulur.

22.5--MADDE 22 – (4) Kazan dairesi kapısının, kaçış merdivenine veya genel kullanım merdivenlerine doğrudan açılmaması ve mutlaka bir ortak hol veya koridora açılması gerekir.”

23--MADDE 112-Doğalgaz Tesisatı

23.1--Doğalgazın kazan dairelerinde kullanılması hâlinde, kazan dairesinde bulunan ve enerjinin alınacağı enerji tablosunun, etanj tipi patlama ve kıvılcım güvenlikli olması,

23.2-- Herhangi bir gaz sızıntısında veya yanma hadisesinde, gaz akışı, kesme vanasından otomatik olarak durdurulur.

23.3--Kazan dairelerinde aydınlatma sistemleri; tavandan en az 50 cm sarkacak şekilde veya üst havalandırma seviyesinin altında kalacak şekilde veya yan duvarlara etanj tipi fluoresan veya contalı glop tipi armatürler ile yapılır ve tesisat antigron olarak tesis edilir.

23.4 --Isı merkezlerinin girişinde 1 adet emniyet selonoid vanası bulunması ve bu vananın en az 2 adet patlama ve kıvılcım güvenlikli kademe ayarlı gaz sensöründen kumanda alarak açılması gerekir.

23.5--Kazan dairelerinde, muhtemel tehlikeler karşısında, kazan dairesine girilmesine gerek olmaksızın dışarıdan kumanda edilerek elektriğinin kesilmesini sağlayacak biçimde ilave tesisat yapılır. 

24--Doğalgaz ve LPG tesisatlı kazan daireleri:

24.1--Sayaçların kazan dairesi dışına yerleştirilmesi gerekir.

24.2--Doğalgaz tesisatlı kazan dairesi tavanının mümkün olduğu kadar düz olması ve gaz sızıntısı hâlinde gazın birikeceği ceplerin bulunmaması gerekir.

 

24.3--MADDE 44: Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde bulunan otel ve motel gibi konaklama tesisleri, toplanma amaçlı binalar, sağlık, eğitim, ticaret ve sanayi binaları ile yüksek binaların ana girişinde, sarsıntı olduğunda gaz akışını kesen tertibat, gaz dağıtım şirketi veya yetkili kıldığı kuruluş tarafından yaptırılır ve belediye gaz dağıtım şirketi tarafından kontrol edilir

24.4-- MADDE 59--Doğalgaz kullanılan kombi ve şofbenlerin bacaları ile cihazları bacaya bağlayan boruların paslanmaz çelik ve birleşme noktalarındaki kelepçelerin sızdırmaz olması gerekir. Bacaların yapımı, yıllık bakımı ve temizliği gaz dağıtım şirketlerinin belirleyeceği uzman ve eğitimli kişiler tarafından yaptırılır ve bu kişiler tarafından bacalar ve temiz hava girişleri kontrol edilir. Baca gazı sensörü olmayan cihazların kullanılmasına izin verilmez.”  

25--Yangın Tesisatı-Elektrik Tesisat:

25.1--Kaçış Yolları her zaman aydınlatılmış olacaktır.

25.2--Patlayıcı Madde-Sıv.Petrol gazları-Tiyatro-Sinema-İbadethane-Okul-Banka-Otel- vs Yıldırımdan Korunma Tesisatı yapılacaktır.

25.3--Acil Durum Aydınlatması:Elektrik dağıtım-Jeneratör Odaları-yangın dolapları-otoparklar-pompa istasyonları-yangın hidr.odaları için …..Toplanma /sağlık amaçlı yapılar-büro binaları-endüstriyel binalar-otel-daire sayısı 20 den fazla apartmanlar- yüksek binalar da. 

25.4--Yangın Algılama ve Uyarı(Yangın İhbar)  Sistemi:

25.4.1--Tehlike sınıfı orta ve toplam kullanım alanı 1000 m2 yi geçen binalar-yapıyüksekliği 51.50 m fazla apartman binaları-endüstriyel binaların/kaçış yoları-koridorlar-asansör/merdiven kovaları-depo-tesisat-sprink olmayan bölümlerine-yanmaya elverişi maddelerin bulunduğu bölümler-yüksekliği 25 cm fazla asma tavalı maaller-  duman algılama cihazı(duman dedektörü) tesis edilecektir.

25.4.2--Yangın uyarı butonları yerden 1.1 m ve en fazla 1.4 m yükseklikte monte edilecektir.

25.5--MADDE 30: Sesli Uyarı Cihazları :Sesli uyarı cihazları binanın her yerinde, yerden 150 cm yükseklikte ölçülecek ve ses seviyesi ortalama ortam ses seviyesinin en az 15 dBA üzerinde olacak şekilde yerleştirilir. Uyuma maksatlı bölümler ile banyo ve duşlarda, ses seviyesinin en az 75 dBA olması gerekir. Sesli uyarı cihazlarının 3 m uzaklıkta en az 75 dBA ve en çok 120 dBA ses seviyesi elde edilecek özellikte olması şarttır. Acil anons sistemi hoparlörü olan hacimlerde ayrıca siren sistemi konulması gerekli değildir.”

 

 

2--Teknik Bilgiler:

2.1--Yangın Tesisatı Hesapları:

2009 Yılı Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliği Dahilinde:

2.1.1-Sprink Su İhtiyacı Hesabı:

 

    Sınıf...........Tasarım Yoğunluğu.....Sprink Maks Kor Al......Kor Alan Çapı........Süre

Düşük Tehlike................2 lt/dk.m2............20,9 m2..........D=5,2 m...........30 dk

Orta Tehlike1,2,3,4........7,7  lt/dk.m2..........12,1 m2.........D=3,9 m.........60-90 dk

Yüksek Tehlike-1...........15  lt/dk.m2...........9,3 m2.........D=3,5 m..........90-120 dk

Yüksek Tehlike-2...........20  lt/dk.m2..............9,3 m2.........D=3,5 m..........90-120 dk

Yüksek Tehlike-3...........25  lt/dk.m2.............9,3 m2.........D=3,5 m..........90-120 dk

Tasarım Yoğunluğu Hesabı:: 5 mm/dkx(1000/60)/12,1 m2x1,1=7,7 lt/dk.m2

 

Örnek Hesap-1:

Sprink Su İhtiyacı: Hesap Alanı =A=200 m2  Sprink Su İhtiyacı Q=200x7,7=1540 lt/dk

Sprink Sayısına Bağlı Siyah Patent Boru Çapı Formülü: d(DN-mm)=0,7xSpr+35

 

 2.1.2--Yangın Dolapları ve Hidrant Sistemi İçin İlave Edilecek Su İhtiyaçları:Ek/8/C

    Sınıf............Yang.Dolap Debisi  ..............Hidrant. Debisi.............Süre

Düşük Tehlike...........100 lt/dk.......................400 lt/dk..................30 dk

Orta Tehlike-1-2.........100 lt/dk......................400 lt/dk...................60 dk

Orta Tehlike-3-4.........100 lt/dk.....................1000 lt/dk................60 dk

Yüksek Tehlike...........200 lt/dk.....................1500 lt/dk................90 dk

 

Örnek Hesap:  Sprinkler standart upright tip olarak seçilebilir.

Sprink Su İhtiyacı: Hesap Alanı =A=200 m2 ......Sprink Su İhtiyacı Q=200x7,7=1540 lt/dk

Örnek H-1- Yangın Dolapları Su İhtiyacı Q=100 lt/dk , İtfaiye Su Alma Ağzı Su İhtiyacı Q=400 lt/dk  Toplam Yangın Rezerv  Su İhtiyacı Q=1540+100+400=2040  lt/dkx60/1000=122,4 m3/h

1GPM=0,227 m3h olup       Q=122 m3/h/0,227=540GPM  eder

Seçilen Pompa: Q-H=120 m3/h-9 bar   ,Seçilen Jokey Pompa Q-H=2,26 m3/h-9 bar

 

2.1.3--Yangın Suyu Depo Hesabı:Ek-8

3.1--    Sınıf...................En Alt-En Üst Yağ. Başl h(m)..........Sprink Su Depo Hacmi

Düşük Tehlike-Islak.............h<=15 m................9

Düşük Tehlike-Islak.............h(15-30) m...........10

Orta Tehlike-1-Islak.............h<=15 m...........55

Orta Tehlike-1-Islak.............h(15-30) m...........70

Orta Tehlike-2-Islak.............h<=15 m..............105

Orta Tehlike-2-Islak.............h(15-30) m...........125

Orta Tehlike-3-Islak...........h<=15 m...........135

Orta Tehlike-3-Islak.........h(15-30) m.............160

Orta Tehlike-4-Islak.............h<=15 m.............160

Orta Tehlike-4-Islak..........h(15-30) m.......185

Örnek Hesap-2:

1--Orta Tehlike-2 için Sprink Su Deposu hacmi V=105 m3

2-- Yangın Dolapları için İlave  V=6 m3

3-Toplam Su deposu Hacmi V= 105+6=111 m3....Seçilen V=120 m3...V=60 m3x2 adet...betonarme

2.1.4--Ek-1/B -İşyerlerinin Türlerine Göre Orta Tehlike Sınıfları:     

1--OFİS-MAĞAZALAR:  

Bilgi İşlem Ofisleri(veri sakl.hariç).................     Orta Tehlike-1

Büyük Mağazalar........................................     Orta Tehlike-3

Alışveriş Merkezleri....................................  Orta Tehlike-3 

Sergi Salonları..........................................   Orta Tehlike-4  

Sinema-Tiyatro-Konser Salonları.....................    Orta Tehlike-4                 

2--ÇEŞİTLİ:  Hasataneler................................   Orta Tehlike-1

Oteller ..............................................................   Orta Tehlike-1

Konutlar..............................................................  Orta Tehlike-1

Lokantalar......................... ................................. Orta Tehlike-1

Kütüphaneler......................................................   Orta Tehlike-1

Okullar......................... ............................................  Orta Tehlike-1

Bürolar......................... ..............................................     Orta Tehlike-1

Kitap Depoları.........................................................  Orta Tehlike-1

3--AHŞAP İŞLEME FAB:    

Koltuk-Kanape İşl.Atölyeleri......................................................    Orta Tehlike-3

Ahşap İşleme-Mobilya Fab...................................   Orta Tehlike-3

Mobilya Mağazaları................................................      Orta Tehlike-3

Yonga Levha-Kontraplak-Odun Talaşı Fab...................................   Orta Tehlike-4 

4--KİMYASAL MADDE:       

Cam Fab............................................ Orta Tehlike-3

Çimento İşl.............................................Orta Tehlike-1

Fotoğraf Laboratuarları-Film Fab........................Orta Tehlike-2

Boyahaneler............................................... Orta Tehlike-4  

Sabun Fab......................................................Orta Tehlike-3

Mum-Balmumu-Kibrit  Fab.............................. Orta Tehlike-4 

Boyama İşlemeleri...............................  Orta Tehlike-3   

5-MÜHENDİSLİK: Metal Levha Üretimi............................Orta Tehlike-1

Otomotiv Fab- Otomotiv Tamirhaneleri..................Orta Tehlike-2

Elektronik Fab................................Orta Tehlike-3

Beyaz Eşya-Buzdolabı-Çamaşır Mak Fab.............Orta Tehlike-3  

6--ZİRAAT-HAYVANCILIK:  

Mezbahalar-Mandıralar.........................Orta Tehlike-1

Hayvan Yemi Fab....................................Orta Tehlike-2

Meyve Kurutma Fab.............................. Orta Tehlike-2

Hazır Sebze Çorba Fab.............................Orta Tehlike-2 Şeker

İmalathaneleri..............................Orta Tehlike-2

Un Fabrikaları.............................Orta Tehlike-2

Alkol Damıtma Fab........................Orta Tehlike-4

Tütün İşl. Fab..................................Orta Tehlike-4

7--GIDA:

Fırınlar.........................................Orta Tehlike-2

Bisküvi-Şekerleme-Çikolata İmalathaneleri............Orta Tehlike-2

Fırınlar....................................Orta Tehlike-2

Bira  Fab.............................. Orta Tehlike-2

8--KAĞIT:

Matbaalar-Baskı İşl-Cilthaneler............ Orta Tehlike-2

Mukavva-Kağıt Fab........................ Orta Tehlike-2

Atık Kağıt Fab...............................Orta Tehlike-4

 

9--LASTİK-PLASTİK:

Kablo Fab................................................................................... Orta Tehlike-2

Plastik Döküm-Plastik Eşya Fab................................................ Orta Tehlike-2

Kauçuk Eşya Fab........................................................................ Orta Tehlike-2

Sentetik İplik Fab........................................................................ Orta Tehlike-2

Halat Fab ...................................................................................... Orta Tehlike-4

10--GİYİM-HALI-İPLİK:

Dikim Atölyeleri.........................................................................     Orta Tehlike-3 Dokuma

Atölyeleri......................................................................      Orta Tehlike-3

Yünlü Kumaş Atölyeleri..............................................................  Orta Tehlike-3

Pamuk İplikhanesi.......................................................................   Orta Tehlike-4

Kumaş ve Giysi Fab...................................................................      Orta Tehlike-3

Ayakkabı İmalathaneleri..........................................................         Orta Tehlike-3

Triko-Örgü Atölyeleri..................................


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
Yangın Alarm ve Söndürme Sistemleri(5092)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!