Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

İtirazın İptali Davası ve Dilekçe Örneği
www.arsivbelge.com
İtirazın İptali Davası ve örnek Dilekçeİtirazın İptali Davası ve Dilekçe Örneği dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
İtirazın İptali Davası ve Dilekçe Örneği başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

İtirazın İptali Davası Hakkında Bilgi ve Dilekçe Örneği

İtirazın İptali Davası

İcra takibi İcra İflas Kanunu M.68-68/a’daki belgelerden birine dayanıyorsa alacaklı itirazın iptali davasını ya da itirazın kaldırılmasını seçebilir.Ancak icra takibi İİK. m68-68/a’daki belgelerden birine dayanmıyorsa alacaklı olan bizyalnızca itirazın iptali davası yoluna gidebiliriz. 

Diyelim elinde m.68-68/a’daki belgeler var ve dolayısıyla ister itirazın iptali yoluna ister itirazın kaldırılması yoluna başvurabiliyorsun. Seçim hakkını itirazın iptali davası yolundan kullandıktan sonra artık itirazın kaldırılması yoluna başvuramazsın.Ancak önce itirazın kaldırılması yoluna başvurduktan sonra itiazın kaldırılması yolunu bırakıp genel mahkemelerde itirazın iptali yoluna başvurabilirsin.
İtirazın İptali Davasının Açılması
Bu dava müddeabihi (dava konusu) takibe konu olmuş olan ve ardından borçlunun bu takibe itiraz etmiş olduğu alacağı konu eden normal bir alacak (eda) davasıdır.Yani dava normal bir hukuk davası gibi açılır.


Takip alacaklısı olan sen davacı oluyorsun.Takip borçlusu ise davalı. Davacı olarak iki noktada karar verilmesini talep edersin;
Alacağın varlığının tespiti dava konusu yapılmış alacağın icra takibinde bulunduğun bu takipte ödenmesi istemi
Borçlunun itirazının iptaline karar verilmesi.
Eğer alacaklı olarak icra inkar tazminatına hükmedilmesini istiyorsan bunu dilekçe de ayrıyetten belirtmelisin.İİK m.67 ;
Bu davada borçlunun itirazının haksızlığına karar verilirse borçlu; takibinde haksız ve kötü niyetli görülürse alacaklı; diğer tarafın talebi üzerine iki tarafın durumuna davanın ve hükmolunan şeyin tahammülüne göre red veya hükmolunan meblağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere uygun bir tazminatla mahkum edilir. 

İtirazın iptali davası için yetkili mahkemeyi Hukuk Muhakeme Kanunu(HMK) göre belirlemen gerekiyor ;

Her dava kanunda aksine hüküm bulunmadıkça açıldığı tarihte davalının Türk Kanunu Medenisi gereğince ikametgahı sayılan yer mahkemesinde görülür. Davalının ikametgahı belli değilse davaya Türkiye’de son defa oturduğu yer mahkemesinde bakılır. Davalı birden fazla ise dava bunlardan birinin ikametgahı mahkemesinde açılır. Şu kadar ki kanunda dava sebebine göre davalıların tamamı hakkında ortak yetkiyi taşıyan bir mahkeme belli edilmiş ise davaya o mahkemede bakılır. Ancak davanın sırf davalılardan birini kendi mahkemesinden başka bir mahkemeye getirmek amacıyla açıldığı belirtiler veya başka delillerle anlaşılırsa mahkeme onun hakkındaki davayı ayırarak yetkisizlik kararı verir.Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme davacının ikametgahı veya eşlerin davadan evvel son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

İtirazın İptali davasında görevli mahkemeyi ise HMK bakılır.İtirazın İptali davası belirli bir süreye tabi bu süre de ödeme emrine itiraz edildiğinin alacaklıya tebliğinden itibaren 1 sene.
Eğer 1 yıl içinde itirazın iptali davası açmazsan başlatmış olduğun ilamsız takip düşer.Ayrıca icra inkar tazminatı da isteyebilmek için 1 yıllık süre içerisinde dava açman gerekiyor.
1 yılı geçirdikten sonra gene alacağın için dava açabilirsin.Ancak bu sefer mahkemeden alacağın ilam ile eski takibine devam edilmesini isteyemez almış olduğun ilam ile ilamlı takip yapabilirsin. 

İtirazın İptali Davası yargılama usulü bakımından genel hükümlere yani HMK tabi.Bu davada borçlu itirazın kaldırılmasından farklı olarak bildirdiği itiraz sebepleriyle bağlı değil.Borçlu bu davada daha önce yetki itirazında bulunmamış olsa bile yetkiye itiraz edebilir.Alacağın varlığı caiz olan her türlü delille ispat edilebilir.Yani itirazın kaldırılması davasındaki gibi sınırlı olarak belirtilmiş olan İİK m.68′deki belgelere bağlılık yoktur.

  • İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ SONUÇLARI 1)

 

  •  DAVANIN REDDİ 


Bu durumda mahkeme ortada mevcut bir alacağın olmadığı sonucuna varır ve itirazın iptali davasının reddine karar verir. Bu ret kararının kesinleşmesi ile de alacaklının yani yazımızda senin başlatmış olduğun icra takibi iptal edilir.Dolayısıyla aynı alacaktan ötürü borçluya karşı yeni bir alacak davası açamazsın.
Bir de şu durum var mahkeme alacaklı olan senin kötüniyetli olarak icra takibinde bulunduğun ve kötüniyetli olarak itirazın iptali davası açtığını kanaat ederse mahkemenin reddettiği alacak miktarının %20′sınden az olmayan bir tazminata mahkum edilebilirsin.

  •  2)DAVANIN KABULÜ


Davanın kabulünün icra hukuku bakımından iki önemli sonucu var.

  •  a)İcra Takibine Devam Edilebilmesi 


Mahkemenin borçlunun dava konusu alacağın borçlusu olmasına karar vermesiyle ve itirazın iptaliyle alacaklı mahkemenin verdiği bu kararı icra dairesine vererek icra takip işlemlerine kaldığı yerden devam eder.Yani haciz isteyebilirsin. 1 yıl içerisinde bu haciz talebinde bulunmalısın. (İİK.m78.2)

  • b)İcra İnkar Tazminatı


İtirazın iptali davası sonunda borçlunun haksız olduğuna karar verilmişse borç miktarının %20′si oranın bir tazminata hükmedilir borçlu aleyhine.İcra inkar tazminatına hükmedilmesi için aranan şartlar;

b1) Borçlu süresi içinde ödeme emrine itiraz etmiş olmalıdır.
b2) Süresi içinde açılmış bir itirazın iptali davası mevcut olmalıdır.
b3) Talep olmalıdır.Yani alacaklı itirazın iptali dilekçesinde icra inkar tazminatını açıkça istemiş olmalıdır.
b4) Borçlunun itirazının haksız olmalı.Yani ödeme emrine itiraz eden borçlunun itirazının haksız olduğuna karar verilmeli.Burada itirazın haklı-haksız olmasındaki ayrım borçlunun itiraz ettiği alacağın likit olup olmamasına bakılarak yapılır. Alacağın likid olmasından kasıt alacak miktarının muayyen olup-olmamasıdır.
İtirazın İptali Davasının Kesin Hüküm Oluşturması Dava sonucunda alacağın esası hakkında karar verildiğinden (itirazın kaldırılması davasından farklı olarak) mahkemenin itirazın iptali ya da itirazın iptalinin reddi kararı maddi anlamda kesin hüküm teşkil eder. Yani dava konusu alacak aynı taraflar arasında ve aynı sebepten dolayı tekrar dava konusu edilemez..................... HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI : Adı ve Soyadı T.C. Kimlik No:
Adres.......................................

VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı:
Adres......................................

DAVALI : Adı ve Soyadı:
Adres.....................................

DAVA KONUSU : İtirazın İptali

AÇIKLAMALAR :
1- Davalının müvekkile olan borcuna karşılık ..........ilin’de keşide edilmiş 01.05.2012 keşide tarihli 19.000 TL 01.06.2012 keşide tarihli 18.000 TL 01.07.2012 keşide tarihli 19.000 TL toplam 56.000 TL meblağlı ............. Şubesine ait 3 adet çeki keşide edip müvekkile vermiştir. Söz konusu çekler ibraz süre-sinde ............ili H...... Bankasına ibraz edilmiş ve karşılığının olmadığı çeklerin arkasına şerh düşülmüştür.
2- Çekler ödenmeyince müvekkil davacı adına ......... 1. İcra Müdürlüğü nün 2012/........ Esas sayılı dosyasıyla borçlu aleyhinde icra takibi başlatılmış ve borçlu takibe itiraz etmiştir. İtiraz üzerine takip durmuştur. Borçlunun itirazı haksız olup borçlu itirazında kötü niyetlidir.
3- Borçlu icra müdürlüğüne verdiği itiraz dilekçesinde .......... İcra Müdürlüğünün yetkisine itiraz etmiştir. Borçlunun yetki itirazı haksızdır. Çeklerin keşide yeri .............’dır. Bu nedenle söz konusu çeklerden dolayı yapılacak icra takibinin çekin keşide yerindeki İcra Daireleri tarafından yapılmasında hukuka aykırılık yoktur. Çekin keşide yerinin (sözleşmenin yapıldığı yer) ...........ili olması karşısında yetkili icra daireleri ............ili İcra Daireleridir. Konuya ilişkin Yargıtay İçtihatları ektedir.
4- Borçlunun keşide yerinin sonradan doldurulduğu yönündeki iddiasını kabul et-miyoruz. Borçlunun itirazını kabul etmemekle birlikte keşide yerinin sonradan doldurulması halinde bile bu husus hukuka aykırı değildir. Çünkü Türk Ticaret Kanununun .. maddesi yoluyla çekler hakkında uygulanması gereken Türk Ticaret Kanu-nunun ..... maddesine göre bir ticari senedin tamamen doldurulmamış biçimde düzenlenmesi mümkündür. Mevcut eksiklik alacaklı tarafından ticari senet tedavüle çıkarılırken giderilebilir. Bunun sözleşmeye aykırı olduğu iddiası ise ancak yazılı delille ispatlanabilir. Bu açıdan keşide yerinin sonradan ve anlaşmaya aykırı şekilde doldurulduğu iddiasını borçlunun yazılı delille ispatlaması gerekir.
5- Borçlunun faize ilişkin itirazlarını da kabul etmiyoruz. Borçlu açıkça takip tale-binde talep edilen işlemiş faiz miktarına (35.ooo TL) itiraz etmemiştir. Borçlunun itirazı takip talebinde talep edilen faiz oranıdır. Takip tarihi itibariyle ticari işlerde (avans faizi) uygulanan faiz oranı %...’dir. Bu nedenle borçlunun faize ilişkin itirazları da yerinde değildir. Borçlu ile alacaklı arasındaki iş ticari nitelikli iştir. Bu nedenle takipte ödenmeyen borç için %... üzerinde faiz talep edilmesi hukuka uygundur.
6- Borçlunun borca itirazını da kabul etmek mümkün değildir. Borçlu itiraz dilek-çesinde “… ödeme emrindeki borca itiraz ediyorum. Bu borçlar tarafımızdan çeşitli tarihlerde alacaklı adına ve alacaklının borçlu olduğu fabrika ve kişilere karşı ödemede bulundum. Alacaklı ile aramızda olan alışveriş ilişkisi nedeniyle kendisine bankalara PTT ye ve diğer şekillerde borcumu ödedim” şeklinde itiraz etmiştir. Borçlunun itirazında üzerinde durulması gereken konu borçlunun borcun varlığını kabul ettiği hususudur. Borçlu borcun varlığını kabul etmiş fakat ödediğini iddia etmiştir. Dolayısıyla borçlunun bu beyanı ikrar mahiyetindedir. Borçlunun bu ikrarı da niteliği itibariyle bölünebilir nitelikte ikrardır. Bu açıdan borçlunun bu beyanı karşısında borçlunun borcu ödediğini ispat etmesi gerekmektedir. Konuya ilişkin örnek Yargıtay içtihadı dilekçe ekindedir. Borçlu borcu ödediğini yazılı belgeyle ispatlaması gerekir.
7-Yukarıda da izah edildiği üzere borçlu itirazında haksız olup kötü niyetlidir. İcra takibini uzatmak maksadıyla borca itiraz etmiştir. Bu nedenle borçlunun itirazının iptali (asıl alacak ve faize itirazının iptaline) takibin devamı ve borçlunun haksız itirazı sonucu alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere inkâr tazminatına çarptırılması için mahkemenize müracaat etmek gerekmiştir.

DELİLLER : ............. İcra Müdürlüğünün 2012/......... Esas sayılı dosyası çek asılları bilirkişi incelemesi tanık beyanıyemin ve diğer yasal deliller.

HUKUKİ NEDENLER : İİK. md. 67 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle davamızın kabulüyle Borçlunun yetki itirazının iptaline takibin .......... 1. İcra Müdürlüğünün 2012/........ Esas sayılı dosyası üzerinden devamına borçlunun borca itirazının iptaline takibin devamına haksız itiraz eden borçlu aleyhine alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere inkâr tazminatına hükmedilmesine yargılama giderleriyle vekâlet ücretinin de davalıya tahmiline karar verilmesi saygıyla arz ve talep olunur. 27.09.2012

Davacı vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza


EKİ: Vekâletname - Çek fotokopileri - Yargıtay İçtihatları.

 

kaynak: kararara.com


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
Silah Bulundurma Ruhsat Yenileme Dilekçe Örneği(5422)

Dilekçe Örneği(5419)

Koruma Tedbirleri Hakkında ve Dilekçe Örneği(5413)

Dilekçe Örnekleri(5411)

Genel Vekaletname Örneği(5410)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Toplam Yorum Sayısı: 5

Önceki Yorumları Göster!

Son 5 Yorum Aşağıda Listelendi!

MEHMET - 27.02.2016, 15:43
 

EZİYET Mİ EDİYONUZ ARŞİV İÇİN AMA YİNE DE GÜZEL SİTENİZ


Ziyaretçi - 21.11.2016, 15:00
 

guzel


misafir - 17.05.2017, 09:23
 

itirazın iptali istemine cevap dilekçesi örneği de var mı?


ziyaretçi - 20.07.2017, 14:39
 

çek ile icra takibine geçilmiş ve yapılan itiraz üzerine takip nasıl durmuş çekle adi takip mi yapmış adam:) az daha gerçekçi örnek yazın mesela çek değil de fatura olsun:) 


Ziyaretçi2 - 28.08.2017, 21:00
 

Merhaba,

Asıl borcu ödedim, faiz ve diğer masraflara itiraz ettim. Alacaklı İtirazın iptali davası açmış, cevap dilekçe örneğine ihtiyacım var. Yardımcı olabilirmisiniz.


Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!