Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Sızıntı Sularını Arıtma Teknikleri ve Örnek Tesisler
www.arsivbelge.com
Sızıntı Sularını Arıtma Teknikleri ve Örnek Tesisler dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Sızıntı Sularını Arıtma Teknikleri ve Örnek Tesisler başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

DEPONİ SIZINTI SULARININ ARITMA TEKNİKLERİ VE ÖRNEK TESİSLER

DİE TECHNİSCHE ANLAGEN DER DEPONİESİCKERWASSERREİNİGUNG UND BESPİELE

 

Kai-Uwe HEYER1 , Ertuğrul ERDİN2 , Sevgi TOKGÖZ2

1 Giessen Justus Liebig Üniversitesi, Uygulamalı Yer Bilimleri Bölümü

2 DEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü

 

ÖZET

Deponilerde sızıntısuyun kalitesinin ve miktarının belirlenmesi ve kontrolu deponin uzun süredeki çevresel etkilerinin neler obileceğini saptamak açısından çok büyük bir önem arzetmektedir. Deponi sızıntı sularının arıtımında havalandırmalı lagünler veya aktif çamur havuzları sık kullanılan pratik uygulamalardandır. Ancak, sızıntı suyu içerisindeki parametrelerden KOİ ve AOX değerleri oldukça yüksektir. Bu nedenle de konvansiyonel arıtma sistemlerine alternatif olarak ya da ilave olarak fiziksel-kimyasal arıtma teknikleri geliştirilmiştir. Konuya ilişkin teknoloji araştırma-geliştirme çalışmaları halen sürmektedir. Zira, deşarj standartları sıkılaştırıldıkça sızıntı suyunun arıtılması konusundaki istekler de artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Deponi sızıntı suyu, arıtma teknikleri

ZUSAMMENFASSUNG

Die Bestimmung und die Kontrolle der Sickerwasserqulaitaet und –Quantiaet bei der deponien sehr wichtig. Bis heute weit und breit wurden die belüftete teiche und belebungsbecken angewendet. Aber sickerwasser haben sehr hohe CSB und AOX Werte. Aus dem Grund reicht nicht aus mit obengenannten techniken zu begenügen. Man müsste die Forschung und Entwicklung weitertreiben um noch weitgehende Sickerwasserreinigung zu verwirklichen. Da die nach TASİ Standartwerte noch straenger geworden sind.

Sickerwasser entstehen bei aerobischen und anaerobischen abbauprozesse im deponiekörper. Ausserdem wasserhaltige abfaelle werden bei der deponiebau mit dem einbaugeraeten verdichtet, waehrend der verdichtug entsteht auch wasser, noch dazu muss man niederschalgswasser direkt auf dem deponie fallen oder zufliessen muss man auch berücksichtigen, sodurch entstehen deponie sickerwasserdurchflussmenge, die kontrolliert und auch gereinigt werden muss.

 

1. GİRİŞ

Sızıntı suyu bileşenlerini temel anlamda üç grupta toplamak mümkündür. Bunlar; (1) deponide aerobik ve anaerobik ayrışmalar sırasında oluşan sızıntı suyu, (2) deponi sahasına dökülen ve sıkıştırılan katı atığın su içeren bileşiklerinin sıkıştırılmasından oluşan sızıntı suyu ve (3) deponi yüzeyine düşen yağışların, kontrol altına alınmamışsa, deponi kütlesinden geçerek oluşturduğu sızıntı suyudur.

Asit fazında oluşan sızıntı suyunun KOİ değeri 6000–60000 mg/l, BOI5 değeri 4000-40000 mg/l, TOC değeri 1500–25 000 mg/l, AOX değeri 540–3450 mg/l, Norganik değeri 10–4250 mg/l, NH4-N değeri 30–3000 mg/l ve TKN değeri 40–3425 mg/l arasında değişmektedir (Ehring, 1990). Metan fazında diğer değerler azalırken, azot bileşikleri aynı kalmaktadır.

 

2. DEPONİ SIZINTI SUYU ARITMA TEKNİKLERİ

Sızıntı suyunu temelde anaerobik ve aerobik olarak arıtmak mümkündür. Anaerobik yöntemin en önemli avantajı havalandırma için gereksinim duyulan enerjiden tasarruf edilmesidir. Deponi kütlesinin bir kısmı zaten anaerobik reaktör gibi işlev görmektedir. Anaerobik filtre, anaerobik çamur yatak reaktörü uygulanan teknolilerdendir. Aerobik biyolojik arıtmada ise; havalandırmalı lagünler, aktif çamur sistemleri, biyodiskler ve damlatmalı filtreler kullanılmaktadır. Kimyasal oksidasyon , aktif karbon ile adsorpsiyon, fizikokimyasal proses (tersozmoz) ve flokulasyon uygulamaları ile ileri düzeyde sızıntı suları arıtılmaktadır. Seçilecek teknolojilerin kombinasyonları ve sızıntı suyunun arıtılmasının maliyeti de karar mekanizmalarını etkileyen önemli parametrelerdir. Bu aşamada ise sızıntı suyu miktarı etkendir.

Yağan yağmur suyunun deponilerdeki etkisi deponinin işletme durumuna göre değişmektedir. Uzun süredir kullanılan deponinin toprakla örtülenmiş kısımları olacağı gibi, çimlendirilmiş ve yeşillendirilmiş kısımları da olacaktır. Ayrıca, işletme binaları ve işletme sahası içinde kullanılan yollar ve alanlar, halen kullanılan çöp depolama alanları ve henüz kapatılmış alanlar gibi tüm bu farklılıkları göz önünde tutarak bir deponi sahasından oluşabilecek sızıntı su miktarını hesaplamak mümkündür. Ayrıca çöpün bileşimine bağlı olarak da biyokimyasal ayrışma sonucunda ayrışma veya sıkışma (presleme etkisi) suyu açığa çıkacaktır. Buharlaşma değerleri, çöp kütlesinin su tutma yeteneği gibi özellikler de sızıntı suyu miktarını etkileyen faktörlerdendir. Bütün bu durumlar deponi su bilançosunu etkileyen parametrelerdir.

Ampirik hesaplarda deponideki inşaa halindeki çöp yığınları (su içeriğinden doygun olmayan tarla kapasitesine kadar) için açık kısma gelen yağmur suyunun %25'nin sızıntı suyuna geçtiği kabul edilir. Doygun olanlar da bu değer %50 -60'lara ulaşır. Genelde, arazi ölçümlerine göre de bu değerin %4 ile %22 arasında olduğu saptanmıştır. Buradan hareketle; birim hektar alan başına günlük sızıntı suyu miktarı q =0,8-8,6 m3/ha.gün yaklaşık olarak bulunur. Genelde hesaplamalarda ortalama bir değer olarak; 5,0 m3/ha.gün değeri alınmaktadır. Günlük yağış miktarının 4mm’den az olması durumunda bu değerin altındaki günler için sızıntı su miktarı ihmal edilebilir. Deponi yüzeyi otlarla kaplı olsa ve bitkilendirilmiş olsa bile, bunlardan da suyun sızdığı ve yaklaşık olarak yağışın sızıntıya geçen oranının da, ortamdaki tarla kapasitesi sağlandıktan sonra, %35-40 civarında olduğu kabul edilir. Zira, yeşil örtü suyu tutmakta ve yüzeysel akışa geçmesini engellemektedir. Dolayısı ile sızma oranı artmaktadır. Deponi inşaa halinde iken açık kısma gelen yağmurun %24'i sızıntı suyunu oluşturmaktdaır. Arazi çalışmalarında yapılan çok sayıdaki ölçümlere göre bu değer % 3.3 ile 21.6 arasındadır. Bu da; qs = 0.7-5.9 m3/ha.gün'e eşdeğerdir. Yönetmeliklerde qs = 0.9-8.6 m3/ha.gün olarak verilmektedir. Hesaplar için ortalama olarak; qs = 5 m3/ha.gün değeri alınmaktadır. Sızıntı suyunun organik kirlilik içeriği Tablo 1’de verilmektedir.

Tablo 1. Sızıntı suların ve atıksuların organik kirlilik yükleri

Parametreler

(mg O2/l)

Evsel çöpten gelen sızıntı suyu

Evsel atıksu

Silaj suyu

(pancar)

Yeni deponi

Eski deponi

KOİ

4 000 - 60 000

250 - 10 000

500 - 800

> 30 000

BOİ5

3 000 - 45 000

80 - 5 000

300 - 500

> 20 000

TOC

2 000 - 20 000

1 000 - 5 000

200 - 350

> 10 000

Katı atıkların bertaraf yöntemlerinden yakma prosesinin uygulanması durumunda da kül ve curuf deponilerinden kirlilik konsantrasyonu yüksek atıksu oluşmaktadır. Bu atıksuya ait ortalama değerler Tablo 2’de verilmektedir.

Tablo 2. Evsel çöp yakma tesisi kül ve cüruf deponisinden sızan sıvı ve emisyon değerleri

Parametreler Değerleri

Parametreler Değerleri

Görünümü; kokusu sarı, berrak; şiddetli

pH-değeri 6 - 10

Elektriksel iletkenlik, m S cm-1 19.000 - 53.000

Buharlaşma kalıtısı, mg/l 15 000 - 34.000

Amonyum, mg/l 10 – 140

Klorür, mg/l 6 500 - 20 000

Sulfat, mg/l 70 - 1 300

Nitrat, mg/l 0.10 - 183

Sülfür, hidrojensülfür, mg/l <0,2

TOC, mg/l 10 - 44

Sodyum, mg/l 2 000 - 8 200

Potasyum, mg/l 2 000 - 10 000

Magnezyum, mg/l 10 – 80

Kalsiyum, mg/l 100 - 1 400

Kurşun, mg/l < 0,1 - 0,9

Krom (Toplam), mg/l < 0,05 - 0,10

Bakır, mg/l < 0,05 - 0,30

Çinko, mg/l < 0,05 - 0,30

Kadmiyum, mg/l < 0,02 - 0,15

Nikel, mg/l < 0,05 - 0,60

 Kül monodeonilerinde ise herhangi bir yüzey sızdırmazlık önlemi alınmadığı takdirde yağan yağmurun yaklaşık % 50' si sızıntısu olarak zeminden akışa geçmektedir. Sızıntısuyun KOİ değeri 12.000-65.000 mg/l arasında değişmektedir. Çamur monodeponisinde sızıntı suyunun oluşup oluşmadığı ve miktarı konusu tam açıklığa kavuşmamıştır. Zira, çamurun kf-değeri 10-7 ile 10-11 m/s arasında değişmektedir. Bu nedenle de uzun bir period için sızıntı suyunun oluşabileceğini düşünmek gerekir. Çamur monodeponilerinde oluşacak sızıntısuyu kirleticilerinin konsantrasyonları Tablo 3’de verilmektedir.

Dokümanın Tamamı için tıklayınız...


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
Proje Taslağı Örneği(5338)

Biokim Arıtma(5329)

Defansif Sürüş Teknikleri(5327)

Öğretim Yöntem ve Teknikleri(5325)

Baskı Teknikleri(5322)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!