Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Harita ve Kadastro Staj Dosyası
www.arsivbelge.com
Harita ve Kadastro Staj Dosyası dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Harita ve Kadastro Staj Dosyası başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

Harita ve Kadastro Staj Dosyası

Aşağıdaki şartlara uygun şekilde bir staj defteri hazırlayabilirsiniz. Hazır staj dosyası ilerde eklenecektir.
Toplam 80 (seksen) iş günü olarak yapılacak stajın programı iki bölüme ayrılarak, 1. Bölümde 40 iş günü, 2. Bölümde 40 iş günü yapılarak tamamlanacaktır. 
1. ve 2. BÖLÜM 
1- Kadastro Çalışmalarında ; 
1.Kadastro birliğinin genel sınırlarının tespit krokisi 
2.Geriden kestirme, yandan kestirme ve önden kestirme yöntemleriyle belirlenen yer kontrol noktalarına ait tesis, röper ölçü ve hesapları 
3.Çalışma sahasında oluşturulan poligon kanavası, röper krokisi, kenar ve açı ölçü çizelgeleri, koordinat hesapları, koordinat özetleri. 
4.Detay alımı için düzenlenen ölçü krokileri (prizmatik veya kutupsal koordinat yöntemi için). 
5.Kutupsal yöntemle yapılan detay alımında kullanılan serbest istasyon noktalarının koordinat hesabı. 
6.Detay noktalarının koordinat hesabı, adaların, parsellerin alan hesabı sonuçları (fotogrametrik yöntemle yapılan çalışmalarda parsel alanlarının planimetre ile ölçü çizelgeleri). 
7.Kadastro tespit tutanak örnekleri, tapu kütüğüne kaydedilen parsellerle ilgili kütük örnekleri 
8.Kadastro parselleri için sınır tespitiyle ilgili aplikasyon krokisi. 
9.Kadastro parsellerinde cins değişikliği örnekleri 
10.Serbest çalışan harita kadastro mühendislik büroları tarafından yapılan işlemlerin kontrol örnekleri. 
11.Valilikçe yaptırılan köyler için yeni yerleşim alanlarının ölçü ve plan örnekleri. 
12.GPS yöntemiyle koordinatları belirlenen poligon noktaları için alınan ölçü sonuçları. 
1. Halihazır Harita Yapımı ile İlgili Çalışmalarda 
2.1 Ölçme sahasında oluşturulan yer kontrol noktalarının, tesis röperleme ve koordinat hesabıyla ilgili olarak ölçülen açı, kenar sonuçları, hesaplanan koordinatlar.
2.2 Bir RS noktasından veya hidrografi istasyonundan yapılan hat nivelman çizelgesi, hesaplanan kodlar. 
2.3 Detay alımı ile ilgili dökümanlar (ölçü krokileri veya ölçü çizelgeleri). 
2.4 Detay noktalarının koordinat hesapları ve özellikleri. 
2.5 Ölçme sahası için açılan paftaya teslim edilen noktalar ve oluşan haritanın örneği. 
2. İmar Planına Göre Yola Terk veya Yoldan İhdas İşlemi Yapılan Parselle İlgili Belgeler 
3. İmar Parseli Oluşturmak Amacıyla Yapılan Parselasyon Çalışmasında ; 
1.İlgili araziye ait imar planı, kadastro planı, uygulama haritası örneği, belediye encümen kararı. 
2.Geliştirilen poligonlara ait röper krokisi, poligon kanavası, poligon kenar ve açı ölçmeleri, poligon hesap çizelgesi. 
3.Oluşturulan imar adasının ve parselasyondan doğan parsel köşelerinin koordinat özetleri. 
4.Ada köşeleri, parselasyon, aplikasyon ve röleve ölçü krokileri. 
5.Parselasyon planı, Değişiklik beyannamesinin örneği. 
1. 18. Madde Uygulamasıyla İlgili Çalışmalarda ; 
5.1 Düzenleme sahasını gösteren plan veya kroki. 
5.2 DOPO hesabını gösterir çizelge. 
5.3 Düzenleme sahasına ait özet ve denge cetvelleri. 
5.4 Geliştirilen poligonlara ait poligon kanavası, röper krokileri açı ve kenar ölçü çizelgeleri, koordinat hesap çizgileri, koordinat özet çizgileri.
5.5 Tahsis ve Dağıtım Cetvellerinin örnekleri. 
5.6 İmar Adalarının Aplikasyon ve Röleve Ölçü krokileri 
5.7 İmar Parsellerinin aplikasyon ve röleve ölçü krokileri 
5.8 İmar adası ve imar parsellerinin koordinatlarla alan hesabı 
5.9 Röleve ölçülerine göre teslim edilen parsellerin parselasyon planı örneği. 
10.Kadastro kontrol mühendisi tarafından yapılan kontrol sonuçları, düzenlenen rapor örneği. 
11.Kadastro Müdürlüğü tarafından yeni oluşan parsellerin tapuya kaydı için Tapu Sicil Müdürlüğüne sevkine ait belge örneği. 
12.Tarımsal (veya miras) Amaçlı İfraz Tevhid veya Sınır Düzeltmelerine Ait Değişiklik Beyannamesinin Hazırlanması. 
13.Hakiki Şahıs veya Tüzel Kişilik adına bir parselde irtifak hakkının tesisi ile ilgisi değişiklik beyannamesinin hazırlanması. 
14.Tarımsal amaçla veya Organize Sanayi Bölgelerinde yapılan fabrikalar için Arazi tesviyesiyle ilgili ölçü ve hesaplamaların sonuçları. 
15.İskan bölgelerinde yapılacak bir binaya, kot verilmesiyle ilgili ölçü ve hesaplar. 
16.Belediyelerde (Fen işleri veya İmar işleri Servisinde Harita Kadastro mühendisi istihdam eden Belediyelerde). Yapılan Harita ile ilgili Çalışmalarda 
10.1 Parsellere ait imar çapının düzenlenmesi 
10.2 Belediye elemanlarıyla yola terk işleminin yapılması. 
10.3 Belediyenin gerekli gördüğü alanlarda görevli harita mühendisiyle imar uygulamasına katılmak ve konuyla ilgili belgelerin örneklerinin düzenlenmesi. 
10.4 Serbest mühendislik büroları tarafından yapılacak imar planı uygulamalarında, encümen kararı alınmak üzere gelen projelerin örneklerinin hazırlanması. 
10.5 İmar ile ilgili kamulaştırma planlarının örneklerinin hazırlanması, kamulaştırılacak arazi ile ilgili aplikasyon ve röleve ölçü krokilerinin düzenlenmesi. 
10.6 Bir Belediyede Kent Bilgi Sisteminin kurulmasında toplanan verilerin, kurulan sistemin çalışmasının belirtilmesi. 
10.7 18. madde uygulaması için Encümen tarafından belirlenen düzenleme sahalarını gösteren planın hazırlanması. 
10.8 Belediye adına İller Bankası Genel Müdürlüğünce yapılan çalışmalar varsa (imar, inşaat ve harita) belirtilmesi. 
10.9 Belediye tarafından yaptırılacak yer altı tesislerinin haritada yerlerinin belirtilmesiyle ilgili ölçü ve plan sonuçları. 
17. Kanal veya Yol Aplikasyonu ile ilgili Çalışmalarda ; 
11.1 Kanal veya yolun geçeceği araziye ait şeritveri haritanın hazırlanması için arazide yapılan çalışmalar (nirengi, poligon tesis, röper ile ölçüler, hesaplanan koordinatlar). 
2.Kanal veya yolun halihazır haritadaki konumu. 
3.Kanal veya yolun başlangıç, bitiş ve some noktalarının aplikasyona ait krokiler. 
4.Kanal veya yolun boyuna kesit ve enine kesit ölçülerinin yapılması, işaretlenen noktaların kotlarının hesaplanması. 
5.Kanal veya yolun boyuna ve enine kesitlerinin çıkarılması. 
6.Enine kesit alanlarının, kesitler arasındaki hacimlerinin hesabı, toprak dağıtım tablosunun ve brükner diyagramının düzenlenmesi, taşıma momentlerinin hesabı. 
1.Kontrollük Hizmetlerinde (Kontrol Bürolarında) ; 
12.1 Bir parsele yapılacak yapının köşe noktalarının ve subasman seviyesinin zemine aplikasyonu ve röleve ölçü krokisinin düzenlenmesi. 
12.2 Yapılan bir yolun proje eğiminin kontrolü. 
12.3 18. Madde uygulamalarında sonuçların kontrolü. 
2.GPS Alıcısıyla Yapılan Çalışmalarda ; 
13.1 Kullanılan GPS alıcısının çalışma prensiplerinin belirtilmesi. 
13.2 GPS alıcısıyla ölçülen değerlerle ilgili noktalara ait koordinatların elde edilmesi. 
14-Taşocağı veya Maden Sahalarının Belirlenmesi 
14.1 Klasik yöntemle yer kontrol noktalarına bağlı olarak elektronik uzaklık ölçerle ilgili sahaya ait noktaların ölçülmesi, ölçü sonuçlarının değerlendirilmesi. 
14.2 Açık maden işletmelerinde çıkarılan maden miktarının belirlenmesi ile ilgili ölçüler ve sonuçları. 
14.3 E/GPS alıcısıyla veya hassas GPS alıcısıyla maden veya taşocağı sahasına ait noktalarda yapılan ölçülerin sonuçları, oluşturulan haritanın örneği. 
15- Arazi Toplulaştırılmasıyla ilgili Çalışmalarda ; 
15.1 Toplulaştırma sahasının halihazır haritasının yapımı ile ilgili olarak oluşturulan yer kontrol noktalarının koordinatlarının belirlenmesi için, yapılan tesis, röper ve diğer ölçüler ve sonuçları. 
15.2 İlgili sahada oluşturulan poligon kanavası. 
15.3 Arazi gruplarının belirlenmesi, haritada gösterilmesi 
15.4 İlgili sahada oluşturulan yol ve kanal projeleri ve bunların aplikasyonuyla ilgili belgeler.
15.5 Yeni oluşturulan parsellerin arazide aplikasyonu için gerekli aplikasyon krokisinin ve röleve ölçü krokisinin düzenlenmesi. 
15.6 İlgili sahada yeni parsellerin alanlarının hesaplanması. 
16- DSİ Tarafından Yapılan Sulama ile İlgili ve Diğer Teknik Çalışmalarda ; 
16.1 Görev veya baraj sahasına ait nerergi veya poligon kanavası. 
16.2 Oluşturulan poligon veya nirengilerin koordinatlarının ve kotlarının hesabıyla ilgili ölçüler ve hesaplanan koordinatlar ve kotlar. 
16.3 İlgili arazide yapılan yüzey nivelmanı ölçüleri ve sonuçları. 
16.4 Ölçme sahasına ait açılan pafta ve oluşturulan harita. 
16.5 Halihazır haritada kanal ekseninin, su kaynaklarının yerlerinin aplikasyonu için krokilerin düzenlenmesi. 
16.6 Nehirlerin ıslahıyla ilgili düzenleme çalışmalarının sonuçları. 
16.7 Kitle saati yöntemiyle veya diğer yöntemlere kitle yönünün belirlenmesindeki dökümanlar. 
16.8 Yeraltında yapılacak harita alımı ile ilgili çalışmalarda kuyudan çekülleme, yeraltında poligon oluşturma, açı ve kenar ölçmesi, kot taşınmasındaki değerler. 
16.9 Televizyon yayın direklerinin yerden yüksekliklerinin belirlenmesinde yapılan ölçüm sonuçları. 
16.10 Bir su kaynağından bir yere getirilecek suyun ilgili yerde akıp akmayacağının araştırılmasına ait ölçüler.
16.11 Bir noktadan itibaren belirli bir kot farkının arazide aplikasyonuna ait ölçüler. 
STAJ DEFTERİ HAZIRLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 
1.Staj defterinin ilk sayfasına işletmenin kısa bir özgeçmişi ve işletmenin organizasyon şemasının eklenmesi. 
2.Staj defterine yapılan günlük işler, tarih belirtilerek o gün için işlenir. 
3.Staj defterine yazılan tüm sayfalar, ilgili yönetici tarafından kaşelenerek imzalanır. 
4.Staj defteri bilgisayar veya daktilo ile yazılmalıdır. 
5.Staj dosyasının Yüksekokul Müdürlüğüne elden ve şahsen teslimi zorunludur. 

kaynak: forumlordu.com


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
Staj Dosyası Hazırlama ve Örnekler(6672)

Muhasebe Staj Dosyası Örneği(6153)

Sosyal Hizmetler Staj Bilgileri ve Örnek Staj Faaliyet Formu(5831)

Bilgisayar Programcılığı Staj Defterleri ve Staj Konuları(5768)

Okul Deneyimi Staj Dosyası örnekleri ve kılavuzu(5711)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Toplam Yorum Sayısı: 2

Önceki Yorumları Göster!

Son 5 Yorum Aşağıda Listelendi!

onur arslan - 21.05.2015, 19:06
 

kolay gelsin


Ziyaretçi - 05.12.2018, 10:54
 

sevdim bunu


Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!