Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

AB Bakanlığı Projeleri
www.arsivbelge.com
AB Bakanlığı Projeleri dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
AB Bakanlığı Projeleri başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

AB Bakanlığı Projeleri

 Avrupa Birliği Bakanlığı, AB süreci doğrultusunda kamu ve sivil topluma yönelik olarak pek çok proje geliştirmiş ve geliştirmeye devam etmektedir. AB üyelik sürecinde Türkiye'de kamu ve sivil toplumun etkinliğinin artırılması, AB konusunda diyaloğun geliştirilmesi, AB'nin Türkiye'de daha geniş kitlelere anlatılması ve Türkiye'nin Arupa'da daha etkin tanıtılması için geliştirilmiş projeler bu sayfada gösterilmiştir.

Türk Yerel Medyası AB Yolunda

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ile İngiltere Büyükelçiliği'nin işbirliğiyle geliştirilmekte olan "Türk Yerel Medyası AB Yolunda" Projesi kapsamında "AB Süreci Yerelde Başlar" anlayışıyla özellikle kamuoyunun gündemini oluşturmada önemli role sahip olan yerel medya kuruluşlarına yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. Bu kapsamda bölgesel bilgilendirme seminerleri düzenlenecek, yerel medyaya yönelik AB rehberi hazırlanacak, yerel medya mensupları ile ABGS arasındaki iletişim ağının kurulması, Türkiye ve İngiltere yerel medya mensupları arasında iletişim ağının kurulması gibi faaliyetlerin gerçekleştirileceği proje, 25 Mayıs 2011'de Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın ABGS Ortaköy ofisinde ABGS-İngiltere Dışişleri Bakanlığı Proje Mutabakat Zaptı İmza Töreni vesilesiyle vereceği yemekle başlayacak.


Türkiye ve Avrupa Birliği Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Projesi II

Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi projesinin devamı niteliğindeki Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi-II (CSD II) başlıklı proje IPA çerçevesinde 2007 Programına dahil edilmiştir. Söz konusu bu projenin genel amacı Avrupa Birliğinin dayandığı değerler, işlevi ve politikaları ile birlikte Türk tarihi ve kültürü de dahil olmak üzere Avrupa Birliği içerisinde Türkiye'nin daha fazla tanınması ve anlaşılmasını sağlamak ve bu sayede de gelecekteki genişlemenin fırsatları ve zorlukları konusunda farkındalık oluşmasını mümkün kılmaktır.

Proje 5.3 Milyon Avro tutarında olan ve işbirliğini, ortaklıkların desteklenmesini ve Kültür ve Sanat, Balıkçılık ve Tarım konularında Türk sivil toplumları ile AB'deki benzer örgütler arasındaki diyaloğun geliştirilmesini amaçlayan Hibe Programlarının uygulamasını kapsamaktadır. Söz konusu Proje küçük ölçekli hibe fırsatları sunan Mikro Hibe Programı aracılığıyla tüm Türkiye'deki küçük ve yerel düzeydeki Sivil Toplum örgütlerine mali yardım sağlamayı da amaçlamaktadır.


“Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi” (VABpro)

“Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi” (VABpro) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında, Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde gerçekleştirilen projelerin tam olarak hayata geçirilmesi, takibinin sağlanması ve halk nezdinde AB’ye üyelik sürecimizin daha sağlıklı anlaşılabilmesi amacıyla geliştirilmiştir. VABpro, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından illere yönelik olarak uygulanmış ve uygulanmakta olan projeleri tamamlayıcı niteliktedir. Bakanlık tarafından 20 pilot ilde 2 yıl süreyle uygulanacak projenin toplam bütçesi 1.950.000 Avro’dur.


Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından AB sürecinin yerel düzeyde daha iyi anlaşılması ve kamuoyunun AB ile ilgili konularda doğru bilgiye sahip olabilmesi, AB'ye katılım sürecinde gerçekleştirilen projelerin tam olarak hayata geçirilmesi, takibinin sağlanması ve halk nezdinde AB'ye üyelik sürecimizin daha sağlıklı anlaşılabilmesi amacıyla "Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi" 2010 yılının başı itibarıyla uygulamaya geçirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı'nın 26 Ocak 2010 tarih ve 2010/6 sayılı Genelgesi ile çalışmalara başlanmıştır. Genelge çerçevesinde her ilde bir vali yardımcısı "İl AB Daimi Temas Noktası" olarak belirlenmiş; vali veya "İl AB Daimi Temas Noktası" olarak görevlendirilen vali yardımcısının başkanlığında üç ayda bir toplanacak olan "Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulları" oluşturulmuştur. Valilikler bünyesine "AB birimleri" görevlendirilmiştir. Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi'neivme kazandırmak, valiliklerde kurulmuş olan AB birimlerinin altyapısının güçlendirmek, teknik kapasitelerini ve etkinliklerini artırmak amacıyla "İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı" geliştirilmiştir.


İl Özel İdareleri AB'ye Hazırlanıyor Projesi

Yerel yönetimlerin, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecini destekler nitelikte hareket edebilmelerinin ve Avrupa Birliği'nin bu süreçte sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmelerinin en az teknik müzakere sürecinin başarılı sürdürülmesi kadar önemli olduğundan hareketle, İl Özel İdareleri'nin Avrupa Birliği ile ilgili konularda idari kapasitelerinin güçlendirilmesi ve farkındalığının artırılması amacıyla Avrupa Birliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Vilayetler Hizmet Birliği tarafından işbirliği içinde yürütülecek olan İl Özel İdareleri AB'ye Hazırlanıyor Projesi 28 Kasım 2011 tarihinde imzalanarak hayata geçirilmiştir.


İstanbul AB'ye Hazırlanıyor

“İstanbul AB’ye Hazırlanıyor Projesi” Avrupa Birliği Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında 26 Nisan 2012 tarihinde düzenlenen protokol imza töreniyle hayata geçmiştir. Proje ile İstanbul ilindeki yerel yönetimlerin Avrupa Birliği sürecinde farkındalıklarının artırılmasının yanında ilgili birimlerin alt yapısını güçlendirmeye, teknik kapasitelerini ve etkinliklerini artırmaya katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Proje kapsamında Şehir Eşleştirme Programı, İstanbul İli En Başarılı Proje Yarışması, AB Sürecinde Türkiye’de Yerel Yönetimler Sempozyumu, Müktesebat Eğitimleri ve Proje Sergileri düzenlenecek olup çeşitli yayınlar basılacaktır.


Ankara AB'ye Hazırlanıyor

Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, kaymakamlıklar, valiliğe bağlı il müdürlükleri ve Ankara ili Avrupa Birliğine Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu (AB UDYK) üyesi kuruluşların AB müktesebatı ve uyum süreci ile AB mali yardımları hakkında bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesi ve farkındalığının artırılması amacıyla Avrupa Birliği Bakanlığı, Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Ankara AB’ye Hazırlanıyor Projesi 27 Mart 2012 tarihinde imzalanan protokolle hayata geçirilmiştir.


Jean Monnet Burs Programı

Yaklaşık 20 yıldır yürütülen ve AB müktesebatı konusunda bilgi sahibi personel ihtiyacının karşılanmasına destek sağlayan Jean Monnet Burs Programı, Türkiye'deki en köklü ve en prestijli burs programlarından biridir.

1989 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında yapılan anlaşma ile oluşturulan Jean Monnet Burs Programı Türkiye-AB ilişkilerinin en dinamik ve en renkli boyutlarındandır. Türkiye'deki kamu sektörü çalışanları, özel sektör çalışanları, sivil toplum kuruluşu mensupları, üniversitelerin öğrencileri ile akademik ve idari personeline AB üyesi ülkelerde eğitim imkânı sağlayan Jean Monnet bursları, Türkiye'de toplumun her kesiminden AB ile ilgili konularda uzmanlar yetiştirilmesine katkı sağlayan çok özel bir programdır.


Belediyeler AB'ye Hazırlanıyor

AB müktesebatının önemli bir bölümü belediyelerin yetki alanına girmektedir. Bu sebeple, belediyelerin AB ile ilgili konularda yeterli bilgiye ve kapasiteye sahip olması müktesebatın doğru uygulanabilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu çerçevede, belediyelerimizin AB ile ilgili konularda idari kapasitelerinin güçlendirilmesi ve farkındalığının artırılması amacıyla Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanlığı, Proje Uygulama Başkanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği tarafından ortaklaşa yürütülecek bir projenin hazırlık çalışmaları tamamlanmıştır. "Belediyelerimiz AB'ye Hazırlanıyor" adıyla uygulanacak projenin hedef kitlesi nüfusu 50.000 üzerinde olan il ve ilçe belediyelerimizdir. 2011 yılı ile uygulaması başlayan proje kapsamında çeşitli faaliyetler gerçekleştirilecektir.


SEI Mali Kaynağı

Kurumların proje hazırlama ve müktesebat uyum çalışmalarına yönelik kısa dönemli teknik destek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, "AB Entegrasyon Sürecinin Desteklenmesi Faaliyetleri" (Support Activities to Strengthen the European Integration Process - SEI) isimli finansman projesi 2002 yılından bu yana yıllık AB Katılım Öncesi Mali Yardım Programlarına dahil edilmektedir. SEI Kaynağı öncelikle müktesebat uyum ve uygulama yükümlülüğü olan kamu kurum ve kuruluşlarımızın çalışmaları için kullanılmakta olan bir uygulamadır.

SEI ONLINE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

SORULARINIZ VE BİLGİ EDİNME İÇİN sei@ab.gov.tr


Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: STK Hibe Programı

"Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Hibe Programı" katılım öncesi süreçte Türkiye'de sivil toplumu güçlendirerek, siyasal reformların ve AB'ye uyum çabalarının genişlemesine ve kalıcı hale getirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Türkiye için 2005 Yılı Katılım Öncesi Mali Yardım Programı kapsamında yer almakta plan program kapsamındaki sekiz farklı hibe programı için ayılan toplam bütçe 10,5 Milyon Avro'dur. Söz konusu hibe programlarının beşi merkezi olmayan uygulama sistemi kapsamında Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından yürütülmüştür. Diğer üç hibe programı ise merkezi uygulama sistemi kapsamında Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından yürütülmüştür. Bu projenin uygulaması sona ermiştir.


Türkiye ve Avrupa Birliği Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Projesi I

2005 yılında Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği ve aday ülkeler arasında sivil toplum diyaloğunun daha fazla güçlendirilmesi için hedef ve önceliklerin belirlendiği bir strateji geliştirmiştir. Bu strateji bilgi açığını azaltabilmek, karşılıklı anlayışı ve böylece Avrupa Birliği'nin genişlemesiyle ortaya çıkacak fırsat ve zorlukların daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla vatandaşlar ve farklı kültürler ile politik ve ekonomik sistemleri yakınlaştırmayı amaçlamaktadır. Bu diyalog sürecini desteklemek üzere Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu'nun Geliştirilmesi-I (CSD I) projesi tasarlanmıştır. Proje, Avrupa Komisyonu finansmanıyla Türk sivil toplumu ve Avrupa Birliği'ndeki benzer örgütler arasındaki diyaloğu geliştirmek, potansiyel faydalanıcıların birbirleriyle, diğer kuruluşlarla işbirliği yapması için fırsatlar geliştirmek amacıyla Türkiye için 2006 Katılım Öncesi Yardım Programı kapsamında geliştirilmiş projenin uygulaması sona ermiştir.


Genç Çevirmenler Yarışması

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından, Türkiye'deki üniversitelerin Mütercim-Tercümanlık ve Çeviribilim Bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine ilişkin olarak farkındalıklarını artırmak ve bu alanda ihtiyaç duyulacak çevirmenlerin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla, AB konulu bir çeviri yarışması düzenlenmiştir.


AB Yolunda Genç İletişimciler Yarışması

AB Yolunda Genç İletişimciler Yarışması, Avrupa ülkelerinin ve Türkiye'nin kamuoylarındaki karşılıklı önyargılar ve eksik bilgilerden kaynaklanan sorunları aşmak için genç iletişimcilerin yaratıcılığından faydalanmak açısından bir ilk teşkil etmektedir. Bu çalışma ile hem iletişim öğrencilerinin Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecine dahil edilmesi hem de "Neden Avrupa Birliği üyesi Türkiye?" sorusuna yaratıcı cevapların sunulması hedeflenmektedir.


İletişim Gönüllüleri Projesi

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından 2011 Avrupa Gönüllülük Yılı etkinlikleri kapsamında AB İletişim Gönüllüleri Programı hayata geçirilmiştir. Türkiye çapında gerçekleştirilecek bilgilendirme çalışmalarında AB üyelik sürecine destek verecek, bu süreçte aktör olmak isteyen gönüllüler belirlenecektir. Belirlenen aday AB iletişim gönüllülerine öncelikle Ankara ve İstanbul'da eğitim verilecektir. Programı tamamlayanlara AB İletişim Gönüllüsü sertifikası ve kimliği verilerek iletişim çalışmalarına katılmaları sağlanacaktır.


Avukatlar için Yargı ve Temel Haklar Projesi

“Avukatlar için Yargı ve Temel Haklar Projesi” fikri, Bakanlığımız tarafından“İllerimiz AB’ye Hazırlanıyor Programı” kapsamında yürütülmüş olan “AB Yolunda Kırıkkale” projesine dayanmaktadır. Kırıkkale Valiliği ile işbirliği içerisinde yürütülmüş olan projede Kırıkkale Barosu’na kayıtlı 30 avukata Avrupa Birliği sürecinde Yargı ve Temel Haklar konusunda eğitimler verilmiş ve proje başarılı çıktılarla sonuçlandırılmıştır. Projenin başarılı çıktılarının yaygınlaştırılmasını amacı ile yeni bir proje fikri Siyasi İşler ve AB Hukuku Başkanlıkları ile işbirliği içerisinde geliştirilerek İngiltere Büyükelçiliği’nin “Avrupa’yı Birleştirme Programı”na sunulmuş ve destek almaya hak kazanmıştır.  


Paylaştığımız Avrupa Proje Yarışması

Avrupa Birliği Bakanlığı ve British Council işbirliğinde üniversite öğrencilerine yönelik olarak bir proje yarışması başlatılmıştır. Proje yarışması kapsamında, üniversite öğrencileri tarafından gerçekleştirilecek projeler ile ilk ve orta öğrenim öğrencilerinin Avrupa Birliği konusunda bilinçlendirilmesi hadeflenmektedir.

 

Kaynak: abgs.gov.tr


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
AB Ekonomik Kriterleri ve Türkiye(5419)

I. icra Vekilleri Heyeti(5415)

Tübitak 4006 Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Bilgiler(5415)

SYDV ve Başvuru işlemleri(5413)

Avrupa Birliği Hakkında(5405)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!