Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Yönetim Organizasyon Sınav Soruları ve Cevapları
www.arsivbelge.com
Yönetim Organizasyon Sınav Soruları ve Cevapları dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Yönetim Organizasyon Sınav Soruları ve Cevapları başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

Yönetim Organizasyon Ders Konusu

İnsanlar diğer varlıklardan farklı olarak toplu olarak birlikte yaşarlar ve ihtiyaçlarını birlikte karşılamak durumundadırlar. Bu durum insanların tek başlarına gerçekleştiremeyeceği hedeflerine ulaşmak için başkaları ile işbirliğine girerler. İnsanlar arasındaki karşılıklı ilişkiler yönetim olgusu ile yürütülür. Yönetim faaliyeti insana özgü bir faaliyet olarak insanın bulunduğu her yerde bulunur, tarihi eski bir olgu olarak ve tüm dünyada geçerli olmasından evrensel bir süreçtir.
 
Yönetim Organisazyon dersinin amacı, gelişen ve küreselleşen dünyada yönetim ve işletme yönetiminin temel kurallarını teorik ve uygulamalı olarak ülke ve dünya şartlarına uygun şekilde öğretmenktir. Ayrıca bu ders ile analitik bakış açısı kazandırılarak, kıt kaynakların en verimli şekilde kullanılması yolları gösterilmektedir. İşletmelerin, dolayısıyla ülke ekonomisinin iyi yönetilmesine katkı sağlamak, işletmelerin yerine getirdiği işlevleri, iç ve dışçevresinin tanınması, analiz yapabilme, sorunlara çözümler üretmede ve sağlıklı kararlar alabilmede yardımcı olmak hedeflenmektedir.

Yönetim Organizasyon Sınav Soruları ve Cevapları

1) Yönetim hangi organizasyon gruplarında söz konusu değildir? 

A) Pazarlama 
B) Üretim 
C) Tedarik 
D) Biçimsel olmayan 
E) Personel 

2) Aşağıdakilerden hangisi klasik yönetim yaklaşımında alt düzey yönetim analizine katkıda bulunanlar arasında yer almaz? 

A) F.W. Taylor 
B) H.Fayol
C) F.Gilbert 
D) L.Gilbert 
E) H.Gant 

3) Aşağıdakilerden hangisi davranışsal yaklaşımın temel kavramlarından değildir? 

A) İnsan ve örgütün karşılıklı bağımsız olması 
B) Bireysel farklılıklar 
C) İnsan davranışlarının bir nedene dayanması 
D) İnsanın diğer üretim faktörlerinden farklı olması 
E) Örgütün sosyal bir sistem olması 

4) Hawthorne araştırmalarının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 

A) Grup içinde çalışan kişiler, grup aracılığıyla ihtiyaçlarını giderirler. 
B) Örgütlerin iki önemli fonksiyonu vardır. Mal ve hizmet üretmek ve örgütte çalışan insanlara tatmin sağlamak. 
C) Klasiklerin ortaya koyduğu “akılcı ekonomik” insan modelinin geçerli olmadığı ortaya çıkmıştır. 
D) Çalışanların değişikliklere karşı her zaman mantıki tepki göstermesi mümkün değildir. 
E) Örgütler aralarında karşılıklı bağımlılık bulunmayan “kapalı bir sistem” dir. 

5) Açık sistemlerin yerel büyüme türleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 

A) Halka açık şirketler 
B) Şirket evlilikleri 
C) Şirket satın almalar 
D) Çokuluslu işletmeler 
E) Aile şirketleri 

6) Aşağıdaki sistemlerden hangisinde “olumsuz entropi” daha fazla görülür? 

A) Kapalı sistem 
B) Açık sistem 
C) Alt sistem 
D) Yapay sistem 
E) Sosyal sistem 

7) Çeşitli durumlarda en iyi hareket tarzının belirlenmesi amacıyla, diğer yönetim teorilerinin birlikte ya da bağımsız bir şekilde uygulanmasını içeren yönetim teorisi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Klasik yönetim teorisi 
B) İnsan ilişkileri yaklaşımı 
C) Yönetim süreci yaklaşımı 
D) Sistem yaklaşımı 
E) Durumsallık yaklaşımı 

8) Aşağıdakilerden hangisi mekanik ve organik örgüt yapısının aynı anda bulunduğu yapıyı ifade eder? 

A) Bütünleşik örgüt 
B) Yönetsel örgüt 
C) Hibrid örgüt 
D) Sosyal örgüt 
E) Beşeri örgüt

9) Aşağıdakilerden hangisi planlamanın yararları arasında yer almaz? 

A) Yetki devrini engellemesi 
B) Belirsizliği azaltması 
C) Kaynakların en iyi biçimde kullanımına yol açması 
D) Yöneticileri akılcı ve ekonomik olmaya yönlendirmesi 
E) Denetimi kolaylaştırması 

10) İşletmenin üst hiyerarşik kademelerinde gerçekleştirilen planlara ne ad verilir? 

A) Orta vadeli planlar 
B) Kısa vadeli planlar 
C) Uzun vadeli planlar 
D) Belirsiz planlar 
E) Amaçsız planlar 

11) Satış faaliyetlerinde etkinlik sağlamayı amaçlayan işletmelerde uygulanan bölümlendirme türü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Müşteri temeline göre bölümlendirme 
B) Coğrafi temele dayalı bölümlendirme 
C) Ürüne dayalı bölümlendirme 
D) Fonksiyonlara dayalı bölümlendirme 
E) Zamana dayalı bölümlendirme 

12) Organizasyon yapısı içinde yer alan bütün birimlerin temel hedeflere yönelik olmasını ifade eden örgüt ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kumanda birliği 
B) Yönetim alanı 
C) Amaç birliği 
D) Yönetim birliği 
E) Yetki ve sorumluluk dengesi 

13) Aşağıdakilerden hangisi işletmenin gelecekteki işgücü arz ve talebinin sayısal ve nitelik olarak tahmin edilmesini ifade eder? 

A) İşletmelerin işgücü arzı 
B) Personel devir oranı 
C) Yedek personel ihtiyacı 
D) İşletmelerin gerçek personel ihtiyacı 
E) İnsan kaynakları planlama

14) Gelecekteki işgücünün tahmininde dikkate alınması gereken faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 

A) Yasal değişiklikler 
B) İşgücü piyasasındaki değişiklikler 
C) Rekabet koşullarındaki değişiklikler 
D) Ekonomik değişiklikler 
E) Kültürel değişiklikler 

15) İşe alıştırma programının süreçleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz ? 

A) İş ile ilgili bilgilerin aktarımı 
B) Tanıştırma 
C) Personel haklarının açıklanması 
D) Referansların kontrolü 
E) İşletmenin tanıtımı 

16) Belli görevlerin yerine getirilebilmesi için yetkinin bir yönetici veya örgütsel birimden diğerine verilmesine ne ad verilir? 

A) Güç konusu 
B) Güç alanı 
C) Yetki göçerimi 
D) Güç kaynakları 
E) Sorumluluk dağılımı 

17) Aşağıdakilerden hangisi kişilerin etkileyebileceği kişilerin toplamını belirleyen kavramdır? 

A) Güç 
B) Yetki 
C) Güç konusu 
D) Güç alanı 
E) Güç kaynakları 

1 Aşağıdakilerden hangisi “klasik anlayışın tersine, tek ve en iyi yönetim biçimi olmadığı” görüşünü savunan liderlik teorisi yaklaşımıdır? 

A) Dönüşümcü liderlik 
B) Durumsallık yaklaşımı 
C) Gücün kullanımı ve etkileme süreci ile ilgili yaklaşım
D) Liderlik davranışı ve özellikleri ile ilgili yaklaşım 
E) Otokratik liderlik yaklaşımı 

19) Aşağıdakilerden hangisi denetim sürecinin ilk aşamasını ifade eder? 

A) Faaliyete geçilmesi 
B) Yetki ve sorumlulukların düzenlenmesi 
C) Standartların oluşturulması 
D) Performansın ölçümü
E) Performans ile standartların karşılaştırılması 

20) Aşağıdaki denetim türlerinden hangisi “kaliteli ürün kaliteli sistemden çıkar” düşüncesine dayanmaktadır? 

A) Çevresel denetim 
B) Paydaş denetim 
C) Grup denetim 
D) Düzeltici denetim 
E) Önleyici denetim 

21) İşini tamamlamak için öğle yemeğini ertelemeye karar vermek aşağıdaki denetim türlerinden hangisine örnek olarak verilebilir? 

A) Paydaşlar – Önleyici 
B) Grup – Önleyici 
C) Örgüt – Önleyici 
D) Bireysel – Önleyici 
E) Grup – Düzeltici 

22) Danışmanlık yapma, önerilerde bulunma ve görüş bildirme işlevini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İşlevsel yetki 
B) Fonksiyonel yetki 
C) Komuta yetkisi 
D) Kurmay yetki 
E) Hat yetkisi 

23) Aşağıdakilerden hangisi komuta yetkisini sınırlayan unsurlar arasında yer almaz? 

A) Yönetimde önemi giderek artan insan ilişkileri 
B) Hiyerarşik yapı 
C) Yetki çatışması 
D) İşletmenin amaçları ve politikaları 
E) Ekip çalışması ve uzmanlık

24) İşlevlere göre bölümlendirilmiş organizasyon üzerine ürünlere göre bölümlendirilmiş organizasyonun yerleştirilmesi ile elde edilen yapıya ne ad verilir? 

A) Fonksiyonel organizasyon yapısı 
B) Komuta organizasyon yapısı 
C) Matriks organizasyon yapısı 
D) Kurmay organizasyon yapısı 
E) Komuta–kurmay organizasyon yapısı 

25) Organizasyon üyeleri tarafından paylaşılan; nelerin iyi nelerin kötü, nelerin onaylanan veya onaylanmayan olduğunu belirleyen unsurlara ne ad verilir? 

A) Semboller 
B) Hikayeler 
C) Mitler 
D) Örgütsel değerler 
E) Örgüt iklimi 

26) Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünün somut olarak görülüp, algılanabilen unsurları arasında yer almaz? 

A) Sloganlar 
B) Büro yerleşimi 
C) Giysiler 
D) Anlayış biçimi ve değerler 
E) Semboller

27) Örgütsel toplumsallaşma sürecinin birey açısından olumlu gelişmesi durumunda aşağıdaki durumlardan hangisi ortaya çıkmaz 

A) Açıkça belirlenmiş roller 
B) Örgütsel değerlerin benimsenmesi 
C) İş doyumu 
D) Düşük çalışma temposu 
E) İşletmenin amaçlarına gönüllü katkı 

28) Aşağıdakilerden hangisi bir ürünün albenisi ve duyulara seslenebilme yeteneğini ifade eder? 

A) Uygunluk 
B) Performans 
C) Algılama 
D) Servis görebilirlik 
E) Estetik 

29) Personeli güçlendirmenin ve katılımını sağlamanın önemli olmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 

A) Personel, müşteri ile iletişim içindedir. 
B) Personel tedarikçi ile çalışır. 
C) Personel, işletmeye olan bağlılığı ile orantılı olarak işletmeye katkıda bulunur. 
D) Personel, bir süreci diğeri ile kıyaslamaktadır. 
E) Personel, bireysel amaçlarını genel amaçların üstünde tutar. 

30) Müşteri istek ve gereksinimlerine önem verilerek; işletmede şikayet bölümü ve departmanlarının oluşturulduğu toplam kalite yönetimi uygulama aşaması aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İyileştirme aşaması 
B) Geliştirme aşaması 
C) Geleneksel aşama 
D) Müşteri bilinci aşaması 
E) Yenilik aşaması 

31) Aşağıdakilerden hangisi Hammer ve Champy’ e göre yeniden yapılanmanın önemli kavramlarından biri değildir? 

A) Temelden yeniden düşünme 
B) Köklü tasarım 
C) Süreç odaklı olma 
D) Yapısal küçülme 
E) Çarpıcı sonuçlar 

32) Aşağıdakilerden hangisi yeniden yapılanmanın başarılı olması için gerekli olan ilkelerden biri değildir? 

A) Açık bir stratejik vizyon 
B) Müşteri odaklı olma 
C) Örgütsel öğrenmeyi sürekli kılmak 
D) Çalışanları güçlendirmek 
E) Dikey yapı üzerinde yoğunlaşmak 

33) Aşağıdakilerden hangisi yeniden yapılanmanın değer kademe boyutlarından biridir? 

A) Politik güç 
B) Yönetim usulleri 
C) Süreç yapısı 
D) Teknoloji yapısı 
E) Örgüt yapısı 

34) Aşağıdakilerden hangisi krize neden olan ekonomik faktörlerden biri değildir? 

A) Ülkedeki ödemeler dengesindeki bozulmalar 
B) Tüketici gelirlerindeki değişmeler 
C) Hükümetlerin işletmelerin standartlara uygun mal satmaları ile ilgili tedbirler alması 
D) Yabancı işletmelerin ülkeye girişleri 
E) Devlet harcamalarının azaltılması 

35) Sigaraya karşı savaş kampanyalarının medyanın yardımıyla geniş halk kitlelerini etkilemesi ve sigara üreten firmaların zor durumda kalması aşağıdaki kriz nedenlerinden hangisine örnektir? 

A) Teknolojik gelişmeler 
B) Hukuki ve politik düzenlemeler 
C) Rekabet koşullarındaki değişiklik 
D) Ekonomik faktörler 
E) Sosyo – kültürel faktörlerdeki değişmeler 

36) Krizde hatalı davranışlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 

A) Yöneticilerde artan demokratik davranış biçimi görülmesi 
B) Daha önce kullanılmış yöntemlerin yeni problemleri çözmede de tek yol olarak görülmesi 
C) Üst yönetimin aldığı stratejik kararların sayısında azalmalar görülmesi 
D) Üst yönetimin aldığı kararların daha basit yapıda olması 
E) Yöneticilerin, olumsuz gelişmelere kendi kişisel görüş ve tecrübelerine göre karşılık vermesi

1. D - 
2. B - 
3. A - 
4. E - 
5. D - 
6. B - 
7. E - 
8. C - 
9. A - 
10. C - 
11. A - 
12. C - 
13. E - 
14. E - 
15. D - 
16. C - 
17. D - 
18. B - 
19. C - 
20. E - 
21. D - 
22. D - 
23. C - 
24. C - 
25. D - 
26. D - 
27. D - 
28. E - 
29. E - 
30. D - 
31. D - 
32. E - 
33. A - 
34. C - 
35. E - 
36. A

kaynak: aofdestekmerkezi.com


Ekleyen:Yahya Polatkan
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
9. Sınıf Isı ve Sıcaklık Fizik Soruları(5708)

Yönetim Bilişim Sistemi ( Management Information Systems )(5537)

EBYS ( Elektronik Belge Yönetim Sistemi )(5530)

Yerinden Yönetim Kuruluşları(5514)

YGS Deneme Sınavları Soruları ve Cevapları(5492)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!