Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Dış Ticarette Nakliye ve Nakliye Sigortaları
www.arsivbelge.com
Dış Ticarette Nakliye ve Nakliye Sigortaları dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Dış Ticarette Nakliye ve Nakliye Sigortaları başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

Dış Ticarette Nakliye ve Nakliye Sigortaları

DIŞ TİCARETTE NAKLİYE

Taşıma Türü ve Aracın Adı: Malın taşıma türü ve taşımayı yapacak olan araç veya araçların cinsi ve adı taşıma senedinde belirtilmektedir. Taşıma senedinde taşıma biçimlerine göre;
- Demir yolu taşımalarında vagon numarası,
- Kara yolu taşımalarında kamyon ya da römorkun plaka nu’su,
- Deniz yolu taşımalarında geminin adı (bazı hallerde bayrağı),
- Hava yolu taşımalarında ilgili uçak şirketi ve konşimento nu’su gösterilmektedir.

Malın Çıkış, Aktarma ve Varış Yerleri: Gönderenin, nakliyeciye malı teslim ettiği yer, çıkış/yükleme yerini belirtir. Taşınan malın, nakliyat sırasında araç değiştirmesi halinde, aktarmanın yeri taşıma senedinde yer almalıdır. Malın, nakliyeci tarafından gönderilene teslim edileceği yer, varış/boşaltma yeri olarak taşıma senedinde belirtilir. Nakliyatçı, varış noktasında malı teslim ederek navlun ödemsine hak kazanır.

Taşıma Sözleşmesi Tarih ve Numarası ile Düzenlenme Tarihi: Taşıma sözleşmesinde taşıma sözleşmesinin yapıldığı tarih ile sözleşme numarası ve taşıma senedinin düzenlendiği tarih, ayrı bölümlerde gösterilir.

Taşıma Sözleşmesinin Nüshaları: Taşıma sözleşmesinin kaç nüsha olarak düzenleneceği genellikle ilgili malın satış sözleşmelerinde veya akreditifinde belirtilmektedir. Taşıma senetleri genellikle taşıma biçimine göre 1-3 asıl olmak üzere 7-9 suret olarak düzenlenmektedir.

Taşıma Ücreti: Mal taşıma ücreti, gönderilenin ücreti ödeyeceği hallerde, taşıma senedi üzerinde yer almaktadır. Demir yolu ve hava yolu taşımalarında taşıma ücreti, taşıma sisteminin gereği olarak taşıma senedinde belirtilmektedir.

3. Taşıyıcının Sorumlulukları: Taşıyıcı, nakliye sırasında gözetimi altında bulunan eşyayı veya paketini yolculuk boyunca korumakla sorumludur. Eşyada veya paketinde herhangi bir hasar ya da kayıp meydana gelmesi durumunda taşımacıların yükümlülükleri ulusal ticaret yasaları ile düzenlenir. Buna göre taşıyıcının sorumlulukları şunlardır:

3.1. Taşıyıcının Eşyayı Koruma Yükümlülüğü: Taşıma sözleşmesi uyarınca, taşımacı malı bütün taşıma süresince korumayı ve bunları devraldığı biçimde teslim etmeyi taahhüt eder. 

Zayi: Malın yanması, kaybolması, çalınması, yetkili makamlarca el konulması, yanlışlıkla alıcıdan başkasına teslim edilmesi ziyan halleridir. Malın tüm değerini kaybedecek derecede hasara uğraması halleri de zayidir. Taşınan malın tamamı ziyana uğrayabileceği gibi, sadece bir kısmının alıcısına teslim edilmemesi de, teslim edilmeyen kısım için zayi sayılmaktadır. 

Hasar: Nakliyecinin taşıdığı malın değerinin azalmasına neden olan her türlü maddi kötüleşme hasar olarak tanımlanır.

3.2. Taşıyıcının Malı Belli Sürede Taşıma Borcu: Nakliyeci, teslim aldığı malı, taşıma sözleşmesinde veya ticari teamüllerde veya uluslararası kurallarda belirtilen bir süre zarfında taşıyarak gönderilene teslim etmekle yükümlüdür. Taşımanın, taşıma sözleşmesindeki, ticari teamüllerdeki veya uluslararası kurallardaki süreler içinde sonuçlandırılmaması halinde nakliyeci, üstlendiği borcu zamanında yerine getirmemiş olmaktadır.

3.3. Taşıyıcının Talimatlarına Uyma Borcu: Nakliyeci, malı koruma ve süresinde taşıma borcunun yanı sıra taşıma sözleşmesinde belirtilen, ticari teamül olarak bilinen veya uluslararası kurallarda belirtilen hususlara da uymakla yükümlüdür. Taşımanın devamı sırasında nakliyeciye, gönderilenin değiştirilmesini, varış yerinin değiştirilmesini, malın kendisine iadesini veya malın belli bir depoda kendi emrinde bekletilmesini veyahut taşıma senedi üzerinde bazı değişiklikler yapılmasının talebi gibi talimatlar verebilir. Nakliyeci, gönderenin talimatlarına uymakla yükümlüdür. Nakliyeci, malı taşıma sözleşmesinde belirtilen varış yerine getirdiği andan itibaren gönderilenin, malı kendisinden başkasına teslim veya başka bir varış yerine teslim gibi, talimatlarına uygun hareket etmekle de yükümlüdür.

3.4. Taşıyıcının İhbar Borcu: Taşıyıcı, taşımanın başlamasını veya devam etmesini engelleyen bir durumun ortaya çıkması veya gönderilene teslimini engelleyen bir durumun ortaya çıkması halinde, gönderene ve gönderilene, bu durumu bildirmekle yükümlüdür.

3.5. Ara Taşıyıcılardan Dolayı Taşıyıcının Sorumluluğu: Taşımacı taşımayı kendisi gerçekleştirebileceği gibi, taşıma sırasında yardımcılarını ve ara taşıyıcıları da taşıma ile görevlendirebilir. Taşıyıcının yardımcılarının, taşımada kullandığı kişilerin ve ara taşıyıcıların fiil ve kusurlarından dolayı ortaya çıkan sorumluluk, taşıma sözleşmesinde belirtilen nakliyecinin kendi kusuru sayılır. Bu durumda, yardımcılar ve ara taşıyıcılar değil, sözleşmeye taşıma işini yapacağına dair imza koyan nakliyeci sorumlu olur.

3.6. Taşıyıcının Tazminat Ödemesi Durumu: Nakliyeci taşıma sırasında malın kayba veya hasara uğramasından ya da gönderilene geç teslim edilmesinden doğan zararı tazmin etmekle yükümlüdür. Malın, nakliyeciye teslim edilmesinden sonra ziyana ve hasara uğraması durumunda, mal değeri taşıma sözleşmesinde belirtilmiş ise bu değer üzerinden, belirtilmemiş ise teslim yerindeki piyasa değeri üzerinden veya ticari faturada belirtilen değer üzerinden tazminat ödenir. Malın, taşıma sözleşmesinde kararlaştırılan veya ticari teamüle ya da uluslararası kurallarda belirlenen süreler içinde değil de bu sürelerden daha geç bir süre içerisinde alıcısına teslim edilmesi durumunda da nakliyeci, tazminat öder.

3.7. Taşıyıcının Sorumluluğu Sigortası: Taşıyıcı, taşıma sırasında eşyanın zayi veya hasara uğramasından veya geç tesliminden doğan zararı sigorta şirketlerine “Taşıyıcının Sorumluluğu Sigortası”nı yaptırarak teminat altına aldırabilir. Taşıyıcının sorumluluğundan doğan ödeme yükümlülüğü ayrıca uluslararası anlaşmalarla da belirlenmiştir.

3.8. Taşıyıcının Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran Haller: Yukarıda belirtilen taşıyıcının sorumluluklarını incelediğimizde, taşıyıcının sorumluluğunun, taşıma sözleşmesi ile kendisine yüklenen yükümlülüklerin ihlali hallerinde yani taşıyanın kusurundan kaynaklanan bir zararın varlığı halinde söz konusu olacağını görürüz.

4. Nakliyat Sigortaları: Nakliyat sigortaları, bir yerden diğerine nakledilen, ticari nitelikte olan veya olmayan eşyanın, taşıma sırasında karşılaşabileceği kayıp, hasar ve zararlara karşı yaptırılan bir sigorta türüdür.

Uluslararası ticarette ihracatçı ile ithalatçı tarafların aralarında anlaşmaya varacakları önemli konulardan birisi de alım-satımı yapılan malın sigortalanması hususudur. Uluslararası nakliye sürecinde, yükleme ve boşaltma, depolama gibi lojistik süreçler esnasında oluşabilecek hasar, zarar ve ziyanların teminat altına alınması gerekliliği açıktır. İhracat ithalata konu olan eşyanın sigorta sorumluluğunun hangi tarafa ait olacağı sorusu, bilindiği gibi anlaşmaya varılan teslim şekilleriyle açıklığa kavuşur. Anlaşılan teslim şekline göre sigortayı ihracatçı veya ithalatçı yaptırır. Unutulmamalıdır ki 13 adet teslim şekli içerisinde sadece CIF ve CIP terimlerinde malların sigortalanması zorunludur. Üstelik bu teslim şekillerinde de en dar kapsamlı sigorta yaptırılması öngörülmüştür (sadece yangın, çalınma, hasar gibi). CIF ve CIP teslim şekilleri dışında seçilen teslim şekillerinde sigorta yaptırma zorunluluğu olmadığından ihracat ve ithalatçılar dış ticarete konu olan mallarını doğabilecek risklere karşı koruma konusunda hem fikir iseler aralarında anlaşarak malları sigortalatmalıdırlar. Yapılacak bu anlaşma ile sigorta bedelinin kim tarafından ödeneceği de ayrıca belirlenmelidir.

Nakliyat sigortalarını 4 bölümde incelemek mümkündür:
- Emtia nakliyatı sigortaları,
- Kıymet nakliyatı sigortaları,
- Tekne ve navlun sigortaları,
- Sorumluluk sigortaları.

Dış Ticarette Nakliye Sigortaları

Sigortacılık, modern zamanların en gözde çalışma kollarından biridir. Yurdumuzda da sigortacılık gün geçtikçe daha fazla önem kazanmakta ve daha fazla çeşitliliğe ulaşmaktadır. Yangına karşı sigortalar, hırsızlığa karşı sigortalar, deprem sigortaları, eşya nakliye sigortaları, araç trafik ve kasko sigortalarının yanı sıra, kıymetli eşya sigortaları, yolcu kaza sigortaları, yaşam sigortaları, sağlık sigortaları, değerli uzuv sigortaları gibi çok çeşitli sigorta tipleri de son zamanlarda hayatımıza girmiş bulunmaktadır. Bu çeşitlilik gün geçtikçe daha da artmaktadır.

Dış ticarette nakliye sigortalarını, sadece taşınan malın nakliye sırasında uğrayacağı zararların teminata bağlanması şeklinde değil, buna ilaveten, Incoterms şartları nedeniyle nakliye sigortasının gerekliliği, sigorta’nın maliyet değerlerine etkisi ve gümrük vergilerinde sigorta belgesinin rolü, olmak üzere muhtelif açılardan incelemek gerekir.

Taşınan Malın Nakliye Sırasında Uğrayacağı Zararlar

Öncelikle, mal nakliye sigortasının bir tarifini yapmak gerekirse, “ ticari malların ithal ve ihraç edilmesi veya yurt içinde taşınması sırasında uğrayacağı zararlara karşı sigortalının, mal üzerindeki para ile ölçülebilir menfeatini, poliçede yazılı teminatlar ve özel şartlar dahilinde teminat altına almasıdır “ şeklinde yapabiliriz. Genel olarak mal nakliye sigortalarını 3 başlık altında toplamak mümkündür.

  1. Tam ziya,
  2. Dar Teminat,
  3. Geniş Teminat (All Risks).

Tam ziya, malı taşıyan taşıma aracının tamamen hasar görmesi sonucunda malın tamamen yok olmasını teminat altına alan bir sigorta türüdür. Dar Teminat, taşınan malın bir takım hallerin oluşması sonucunda uğrayacağı hasarın tazmin edileceğini öngören bir sigorta türüdür ve bu haller dışında oluşacak hasar riskini kapsamamaktadır (çarpma, devrilme, doğal afetler sonucu taşınan malın hasar görmesi gibi). Dış ticarette genel olarak uygulanan sigorta türü Geniş Teminat yani All Risks sigortalardır. Bu tür sigortalarda bazı istisnalar haricinde tüm haller sigorta teminatı kapsamında sayılılr. Bu istisnalardan bazıları, sigorta konusu malın tür’ünden kaynaklanan hasarlar (çürüme,bozulma, kurtlanma gibi), malın yüklenmesi sırasında kendinde bulunan hasarlar (gizli ayıp, gizli kusur), ambalaj yetersizliğinden doğan hasarlar (ambalajın malı taşıyamayacak kadar zayıf olması, torbaların patlak yüklenmesi, kolilerin düzensiz yüklenmesi gibi),  sigortalının veya adamlarının kasdi kötü niyet ve kusurlarından meydana gelen hasarlar, olarak sayabiliriz. Dış ticarette nakliye sigortalarını “Ambar’dan - Ambar’a” yani “From Warehouse to Warehouse” şeklinde yaptırmak gerekir. Bu taktirde sigorta teminatı, gümrükte geçecek belirli bir süreyi de kapsayacaktır. Yurt dışından CIF olarak getirilecek mallarda sigorta poliçesi yurt dışında tanzim edilecek olduğundan, nakliye sırasında oluşacak hasarları, yurt dışındaki sigorta şirketinin Türkiye’de bulunan temsilcisi tesbit edecek, hasar tutanağı tanzim edecek ve yurt dışındaki ana sigorta şirketine bildirecektir. Bu durum hasar tesbitinde gecikmelere ve zararın tazmininde zorluklara neden olmaktadır. Bu nedenle, ithalat işlemlerinde yaptırılacak nakliye sigortalarının, ithalatçı tarafından Türkiye’de ikamet eden sigorta şirketlerine yaptırılmasında pratik yarar olduğu düşüncesindeyim. Bu sayede yapılacak sigortanın hangi kapsamda olduğu, hangi riskleri karşılayacağı alıcı tarafından tesbit edilir. Ayrıca oluşan bir hasarın tesbiti ve tazmin edilmesi konularında kendi memleketimiz insanıyla, kendi dilimizde konuşma imkanı buluruz. Hasar tesbitlerinde mala ait faturanın, konşimentonun ve sigorta poliçesi asıllarının elimizde olması şarttır. Sigorta eksperi gerekli gördüğü başka belgeleri de bizden isteyebilir. Sigorta eksperinin hasarın tesbiti ve tutanak tutulması için, hasarın görüldüğü andan itibaren gecikmeden haberdar edilmesi gerekmektedir.

INCOTERMS Şartları Gereğince Nakliye Sigortasının Önemi

Bildiğiniz gibi, Incoterms 2010 Şatış ve Teslim Şekillerinde CIF veya CIP terimlerinde “sigorta” isim olarak zikredilmektedir. Yani, Cost Insurance and Freight veya Carriage and  Insurance Paid To. Bu terimlerde nakliye sigortasının satıcı, yani ihracatçı tarafından yapılacağı kesin bir dille şart koşulmaktadır. Peki, diğer teslim şekillerinde nakliye sigortası yapılmayacakmıdır? Elbette ki yapılacaktır. Bunları sırasıyla aşağıda görelim.

EX-WORKS (Isyerinde Teslim):

Bu teslim şeklinde mal, alıcısına, fabrika ambarında teslim edileceğinden, nakliye sigortası mal teslim alındıktan sonra yapılacaktır. Dolayısıyla nakliye sigortasını alıcı yaptıracak ve malın teslim alınmasından kendi ülkesine, kendi fabrikasına ulaşıncaya kadar mal sigortalı olacaktır. Ancak, unutmamak gerekir ki, nakliye sigortasının dışında, satıcı firmanın malın hazır ve alıcı firmanın emrine amade tutulduğunu bildirdiği andan itibaren her türlü risk alıcı firmaya geçtiğinden, malın bütün risklere karşı derhal sigortalanması gerektiği de göz önünde tutulmalıdır. Malın sigorta edilme mecburiyeti tabi ki yoktur, ancak alıcı firma kendi yararını gözetme açısından malı sigorta ettirmelidir.

FCA / FAS / FOB (Taşıyıcıda / Gemi Doğrultusunda / GemideTeslim)  :

Bu teslim şekillerinde iki defa nakliye sigortası yapılacağı anlaşılmaktadır. Birinci sigorta, satıcı firmanın malı ambarından çıkarıp Incoterms şartları gereğince teslim yeri sayılan, nakliyecinin deposuna, yükleme yapılacak gemi doğrultusuna veya yükleme yapılacak gemide teslim edene kadar olan nakliye için  yapılacaktır. Çünkü, fabrika mahalli ile belirtilen teslim yerleri arasında uzun veya kısa, bir mesafe olacak ve bu yolda meydana gelecek kaza sonucu oluşacak hasar, satıcı firmanın masraf ve sorumluluğunda olacağı için, nakliye sigortası yapılmamışsa satıcı firmayı üzecektir. Tabi nihayetinde alıcı firma da bundan etkilenecektir. Dolayısıyla bu teslim şekillerinde yapılacak ilk sigortanın muhatabı satıcı firma olacaktır. İkinci sigorta ise, teslim yerinde, risk ve sorumluluğun alıcı firmaya geçmesinden itibaren başlayacaktır. Alıcı firma, teslim yerinden kendi fabrika sahasına gelinceye kadar, yolda oluşacak hasar riskini, yaptıracağı bu sigorta ile bertaraf edecektir. Burada da unutulmaması gereken önemli konu,  mal ile ilgili teslim tamamlandığında, yani sorumluğun alıcı firmaya geçmesi aşamasında, satıcı firmanın, alıcı firmaya, yapılacak nakliye ile ilgili nakliye detaylarını (mal’a ait net, brüt kilolar, kap adedi, ambalaj şekli, yüklenecek malın bedeli, yükleme yeri, yüklenecek vasıtanın detayı, muhtemel yükleme tarihi gibi) bildirme zorunluluğudur.

CFR / CPT (Masraflar ve Navlun / Taşıma Ödenmiş Olarak):

Bu teslim şekillerinde de aynen FCA/FAS/FOB  teslim şekillerinde olduğu gibi iki nakliye sigortası sözkonusudur. Birincisi, teslim yerine kadar satıcı firma tarafından yapılacak nakliye sigortası, ikincisi, teslim yerinden itibaren alıcı firmanın ambarına kadar, alıcı firma tarafından  yapılacak nakliye sigortasıdır. Burada da satıcı firmanın, sevk edilecek mal ile ilgili yükleme detaylarını, mal ile ilgili teslim tamamlandığında, alıcı firmaya bildirme sorumluluğu vardır.

CIF / CIP ( Masraflar, Sigorta ve Navlun / Taşıma ve Sigorta Ödenmiş Olarak):

Bu teslim şekillerinde nakliye sigortasını, Incoterms şartları gereğince, satıcı firma yaptıracaktır. Bu sigorta, “Ambardan - Ambara” ve “All Risk” teminatlı sigorta olmalıdır. Burada önemli olan nokta, nakliye sigortası’nın satıcı firma tarafından yapılıyor olmasına rağmen, hasar risk ve sorumluluğunun teslim yerinden itibaren alıcı firmaya geçmesidir. Yani, mal’a teslim yerine kadar olan mesafede oluşacak hasar nedeniyle takip sorumluluğu satıcı firmada, teslim yerinden sonra oluşacak hasar nedeniyle takip sorumluluğu alıcı firmada olacaktır. Çok önemli olan diğer bir nokta ise, INCOTERMS sartlari, CIF / CIP teslim şekillerinde,nedense satıcı firmalara, asgari teminat sağlayan nakliye sigortalari yapma imkanı tanımış olmasıdır. Bu özelliğe dikkat etmeyen alıcı firmalar, ithal ettikleri malda hasarla karşılaştıklarında, ellerindeki sigorta poliçelerinin birçok teminatı karşılamadığını hayretle görmektedirler. Daha geniş bir teminatla nakliye sigortası yaptırmak isteyen alıcı firmalar, ya bu konuda satıcı firma ile mümkün olduğunca açık anlaşmalı veya kendisi ek sigorta yaptırmalıdır. Uygulanacak uygun sigorta klozlarının neler olduğu, bankaların akreditif küsat mektuplarında görülebilir.

DAT/DAP/DDP (Terminalde Teslim / Belirlenen Yerde Teslim / Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim):

Bu teslim  şekilleri varış kontratlarını oluştururlar. Incoterms 2010 kurallarında bu teslim şekilleri için yapılması gereken herhangi bir nakliye sigortasından söz edilmemektedir. Varış kontratlarında, satıcı firmanın hasar risk ve sorumluluğu, varıştaki teslim yerine kadar uzanmaktadır. DAT teslim şeklinde, teslim yeri olarak belirtilen varma yerinde veya limanında, belirlenen terminalde, gelen taşıma aracından boşaltılmasına kadar, DAP teslim şeklinde, belirlenen varma yerinde, gelen taşıma aracından boşaltılmadan öncesine kadar,  DDP teslim şeklinde ise, belirlenen varma yerinde, ithalat için gümrüklenmiş olarak, gelen taşıma aracında boşaltmaya hazır oluncaya kadar bütün hasar riski ve masraflar satıcı firmaya ait olmaktadır. Tabidir ki, bu teslim şekillerinde de alıcının malı teslim almasını takiben, hasar riski ve masraflar alıcı firmaya geçmektedir.

Sigortanın Maliyet Değerlerine Etkisi

Yukarıda anlatılan Incoterms teslim şekillerine gore yapılacak nakliye sigortası, ihmal edilmesi halinde büyük zararlara neden olabilmektedir. Ex-Works teslim şekli dışında kalan bütün teslim şekillerinde satıcı firmanın, anlaşma konusu malı teslim yerine kadar taşıma sorumluluğu vardır ve bu taşıma sırasında mala gelecek ciddi bir hasar, satıcı firmanın bütün maliyet hesaplarını alt üst edecektir. Malı yeniden imal etmesi gerekebileceği gibi, alıcı firma ile olan anlaşma şartlarına da uymamış olması gündeme gelecektir. Bu durumdaki bir satıcı firmanın nakliye sigortasını ihmal etmeden yapmış olması, en azından mala gelebilecek hasarın zararını telafi etmesini sağlayacaktır. Yoldaki malın herhangi bir sekilde sigorta edilmesinin ihmali veya gözden kaçmasını önlemek için, satıcı firma ile anlaşma yapıldığında, siparişi verilen malın ilk detay bilgileri ile bir FLOTAN (MUVAKKAT) SİGORTA yaptırılmasında fayda vardır. Böylece, sigorta yaptırmakta gecikilse bile, mal yine de sigorta güvencesi altına alınmış olur. Mal sevk edildiğinde sevk detayları sigorta şirketine bildirilerek Flotan Sigorta, Kat’i Sigorta’ya dönüştürülür. Özellikle bankalar, kendilerince yapılan bir ithalat akreditifi açılışında, nakliye sigortası kendileri tarafından yapılacaksa, akreditif açıldığında malı derhal flotan poliçeye bağlayarak nakliyeyi teminat altına alırlar.

Ayrıca, ithalatçı veya ihracatçı şirketler, daha da ileri derecede bir sigorta güvencesi sağlamak ve gerçekleştirilecek sevkiyatlarının çokluğunu bağlı olarak daha indirimli prim avantajından yararlanabilmek için, sigorta şirketi nezdinde, belli bir süre içerisinde yapılacak ithalat veya ihracatlarını (mesela 1 yıl içerisinde), toplu şekilde önceden bir ABONMAN SÖZLEŞMESİ ‘ne bağlayabilirler. Bu taktirde, bu global miktar içerisinde beyan edilen sevkiyatlar tek tek gerçekleştikçe, gerçekleşen her sevkiyat için Kat’i Sigorta Sertifikası (Certificate of Insurance) tanzim edilir. Abonman Sözleşmesine bağlanan miktarlar süresi içerisinde gerçekleştirilmediği taktirde bunun bir cezai sorumluluğu yoktur, ancak bir dahaki sözleşmede bu durum ilgili sigorta şirketi tarafından göz önünde bulundurulabilir.

Gümrük Vergilerinde Sigortanın Önemi

Bilindiği üzere, Türkiye’ye yapılacak ithalatta ödenecek gümrük vergisi CIF değer üzerinden alınmaktadır, yani mal bedeli + Sigorta + Navlun bedeli ve diğer bazı ödemeler (Ardiye, Banka Komisyonu, KKDF gibi) toplanarak bulunacak rakam, ithal sırasında alınacak gümrük vergisinin matrahını oluşturur. CIF değerin bulunması için ithalatçı firma, mal’a ait fatura, navlun faturası, sigorta poliçesi ve gümrük vergisine matrah oluşturan diğer ödemelere ait belgeleri gümrüğe ibraz etmek durumundadır. İthalatçı, eğer nakliye sigortası yaptırmamışsa, CIF değerin bulunması için gümrük tarafından sigorta primi yerine itibari bir bedel matraha eklenir, ki bu bedel mal bedeli ve nakliye tutarının % 3 ‘ü dür. Bu değer oldukça fazla bir değerdir ve nakliye sigortası yapılmadığı için gereksiz yere daha fazla gümrük vergisi ödenmiş olur. Bunu önlemek isteyen bazı ithalatçılar, malları gümrüğe salimen inmişse, daha az prim ödeyerek bir sigorta yaptırırlar ve bu poliçeyi gümrüğe ibraz ederler. Ancak gümrükler genel olarak bu tür, sadece gümrük vergisini etkilemek için yaptırılmış poliçelerde, önceden yaptırılmış bir Abonman Sözleşmesi olup olmadığına bakarlar ve eğer yoksa bu poliçeyi kabul etmezler.

Sonuç olarak söylenecek şey, dış ticaret işlemlerinde yaptırılacak nakliye sigortasının zamanında ve en geniş teminat alınarak yaptırılmasında, hem şirketlerimizin ve hem de ülkemizin yararının bulunduğudur.

 Yalçın ÖZYAVUZ

 Kaynak : Muhtelif Internet Kaynakları - INCOTERMS 2010


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
Ağız ve Diş Sağlığı(5336)

Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve örnekleri(5330)

Nakliye Risk Analizi(5328)

Diş Hekimliği Mesleği(5326)

Soğuk Savaş Döneminde Türk-Amerikan Dış Politikası(5325)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!