Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ
www.arsivbelge.com
KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI  PERSONEL SERVİS 

HİZMET YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşlarının personel servis hizmetlerinin düzenli ve güvenli hale getirilmesi amacıyla, taşıma yapacak kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin yeterlilik ve çalışma şartları ile kullanılacak taşıtların niteliklerini belirlemektir.

Kapsam (Değ. 04.05.2005, 25805)

Madde 2– Bu Yönetmelik, kamu kurum  ve kuruluşlarını kapsar.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ekipman ve personelinin devamlılık arz eden otobüsle yapılan mutat servis taşımaları dışındaki işin niteliğine uygun taşıtlarla yapılan taşımaları bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

 

          Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik; 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 237 sayılı Taşıt Kanununa  dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 -  Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını,

Taşımacı: Kamu kurum ve kuruluşları personelinin bir ücret karşılığında taşınmasını üstlenen gerçek ve tüzel kişileri,

Taşıma: Kamu kurum ve kuruluşlarına ait öz mal  ve / veya kiralanacak taşıtlarla,  kamuya açık karayolunda personelin  ikamet yerinden işyerine, işyerinden ikamet yerine getirilip  götürülmesini,

Personel servis aracı: Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personeli taşıyan; gerçek ve tüzel kişilere ait ticari taşıtları,

Sürücü: Resmi veya ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı karayolunda süren kişiyi,

Personel: Sürücü  ile yardımcılarının dışında taşıtta bulunan ve servis hizmetinden yararlanan kişileri,

 

Taşıt: Karayolunda insan taşımak için imal edilmiş sürücüsü dahil en az dokuz koltuk kapasitesine sahip aracı,

İstiap haddi : Personel servis hizmetinde kullanılan araçların trafik tescil belgesinde belirtilen koltuk sayısını,

Durak : Kamu hizmeti yapan toplu taşıma araçlarının yolcularını, personel servis  hizmetinde kullanılan araçların ise personeli bindirmek ve indirmek için belirlenmiş yeri,

Güzergah: Personel servis hizmetinde kullanılan araçların kalkış noktası ile varış noktası arasında kalan, belediyelerce veya il-ilçe trafik komisyonlarınca belirlenen  yolları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Servis Hizmetinin İhdası ve Personel Servis Araçlarının Kiralanması,

 İşletilmesi ve Servis Araçlarından Faydalanma Esasları

Personel servis hizmetinin ihdası ve personel servis araçlarının kiralanması          (Değ.  04.05.2005, 25805)

Madde 5 - Trafiğin sıkışık bulunduğu şehir  merkezlerinde işletilen muayyen tarifeli taşıtların, çalışan personelin zamanında işbaşında bulunmalarını temin edecek nitelik ve yeterlilikte bulunmadığı hallerde, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkili organlarının, personelini işbaşına götürüp getirmek amacıyla kiralama yoluyla veya kendi öz mal taşıtlarıyla personel servis  hizmeti ihdas ve işletmesine lüzum görmesi ve bu kurumların gördükleri hizmetlerin daimi ve muntazam şekilde görülen hizmetlerden olması zorunludur.

         Kamu kurum ve kuruluşları,  kiralama yoluyla veya kendi öz mal taşıtlarıyla personel servis hizmeti ihdas ve işletebilmeleri için, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle Bakanlığa  başvurarak izin almak zorundadır.

            a) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin taşınması hizmetinin, öncelikle belediyelere ait toplu taşıma araçları ve belediyelerce toplu taşıma yapılması konusunda ruhsat, uygunluk ve güzergah izni verilen gerçek ve tüzel kişilere ait, belediyelerce belirlenen fîyat tarifelerine göre taşıma yapan halk otobüsü, minibüs ve benzeri araçlardan yararlanılarak yerine getirilmesi esastır. Bu hizmet gerek zaman tarifeleri gerekse sahip oldukları kapasiteler bakımından belediyelerce yerine getirilemeyecek ise bu hususu ve gerekçesini belirten ve servis ihdas etmek isteyen kamu kurum ve kuruluşunca ilgili belediyenin taşımacılık konusunda görevli/yetkili biriminden temin edilecek yazı,

            

 b) Servis ihdasının  hangi yerleşim yerleri  arasında yapılacağını belirten güzergah çizelgesi,

 

             c) Servis hizmetinden yararlanacak personel sayısı,

 

             d) Personel servis hizmetiyle ilgili zaman tarifesi,

 

             e) Kullanılacak servis aracının sayısı, modeli ve koltuk kapasitesi,

 

             f) Servis ihdasını kiralama yoluyla yapacak kamu kurum ve kuruluşlarından kiralama tercih gerekçesini belirten yazılı mütalaa.

            Taşımacılar, taşıma hizmetine talip olurken taşıma yapacakları personel servis araçlarının ruhsat ve kapasitelerine ilişkin belgeleri kiralama yapacak kamu kurum ve kuruluşuna sunarlar.

          

            Sözleşme süresi

Madde 6 -Bakanlıkça kamu kurum ve kuruluşlarına personel servis ihdas ve işletmesiyle ilgili verilen izin süresi iki yıl geçerli olup, 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte  her iki yılda tekrar izin alınması zorunludur.

 

            Taşıma hizmetinin birden fazla kişi tarafından üstlenilmesi

Madde 7 -  Personel servis hizmetini kiralama yoluyla temin edecek kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşıma hizmetini, birden fazla gerçek ve tüzel kişi üstlenebilir.

            Birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişinin bir araya gelip ortak girişim olarak personel servis hizmeti vermek istemeleri halinde, bu kişilere ait personel servis araçlarının toplamı ortak girişimin personel servis araç sayısı olarak kabul edilir.

Taşımacılar tarafından sağlanan servis hizmetlerinin ücreti (Değ. 04.05.2005, 25805)

   Madde 8 -Personel servis hizmetini kiralama yoluyla temin edecek kamu kurum ve kuruluşları yaklaşık maliyet tespitinde; 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar  Kanununun l25 inci maddesine göre ilgili odanın belirlediği ücret tarifelerini de dikkate alırlar.

             507 sayılı Kanunun 125 inci maddesine göre ilgili esnaf odalarınca belirlenecek personel servis hizmet ücret tarifeleri, içinde bulunulan yılın eylül ayı sonuna kadar ilan olunur.

            Kamu kurum ve kuruluşlarının taşıma işini üstlenen gerçek ve tüzel kişilere ödenecek ücretin %75'i ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından araç sahiplerinin kendisine veya bildireceği banka hesap numarasına doğrudan ödenir.

   İlgili bakanlık iznine tabi servis hizmetleri (Değ.  04.05.2005, 25805)

Madde 9 - Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın personel servis hizmeti ihdas ve işletme izinleri, 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen belge hariç diğer belgelerin tamamlanması halinde; bu kurumların ilgili/bağlı olduğu bakanlıklar tarafından verilir.

Belediyelerin mücavir alanları ile şehir ve kasabalardan uzak yerlerde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının; kendi araçları ile,kendi personeli ve bunların söz konusu yerlerde ikamet eden aile fertlerini, buralardan yakın veya uygun şehir ve kasabalara götürüp getirmek üzere ihdas edilen personel servis hizmetleri, 5 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılan belgeler aranmaksızın ilgili kamu kurum ve kuruluşunun bağlı veya ilgili olduğu Bakanlığın izni ile yapılabilir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin öz mal araçlarıyla servis ihdası ve işletilmesinde Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği hükümleri saklıdır.

 

           Personel servis hizmeti bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının sorumluluğu

Madde 10- Personel servis hizmetinin ilgili kanunlar ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun bir şekilde düzenlenmesinden ve çalıştırılmasından ilgili kurumun en üst amiri veya yetkilendireceği  personel sorumludur.

            Kamu kurum ve kuruluşları, personel servis hizmetleri ile ilgili olarak trafik komisyonlarının kararlarına uymakla yükümlüdür.

        

            Kamu kurum ve kuruluşu, servis hizmetlerindeki aksaklıkları ve kural dışı hareketleri tespit ederek sözleşmesinde belirlediği ceza ve yaptırımları uygular, ayrıca  hizmeti sürdüren taşımacının bağlı olduğu meslek odasına bildirir. Bu odalar, ilgililer hakkında kendi mevzuatınca disiplin işlemlerini bir ay içinde yapar ve sonucu ilgili kurum veya kuruluşa bildirir.

   

     Servis araçlarından faydalanma esasları

 

     Madde 11-  Servis araçlarından ilgili kamu kurum ve kuruluşunda çalışan  personel yararlanır. Bu personel kurumlarınca verilmiş kimlik kartlarını yanlarında bulundurmak ve istenildiğinde ilgililere göstermek zorundadır.

 

     Kamu kurum ve kuruluşları gerektiğinde yangın, tabii afet, asayiş ile ilgili toplumsal olaylar gibi olağanüstü durumlar ile alarm, tatbikat, eğitim, kurs, hasta sevki, yerli ve yabancı konukların gezilerinde bu servis araçlarını, sözleşmede belirtilen ücreti mukabilinde kullanabilir.

                                                                           

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personel Servis Araçlarında Aranacak Şartlar,

                                      Taşımacının Yükümlülükleri ve Çalışma Esasları

   Personel servis araçlarında aranacak şartlar

   Madde 12- Personel servis aracı olarak kullanılacak taşıtların;

   a)  Fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak kaydıyla ondokuz  yaşından küçük,

            b) 3/2/1993 tarihli ve 21485 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik ile Türk Standartları Enstitüsü’nün Kasım 2001 tarihli ve TS12257 no’lu Standardına göre;

 

1) İmal edilmiş ve iç düzenlemesi yaralanmalara karşı yumuşak bir doku malzemesi ile donatılmış,

2) Araca ait koltuk adedini gösteren tescil belgesinin, aracın içerisinde görülebilecek bir yere monte edilmiş,

 

c) Kapılarının, ikaz sinyali ile sürücülerini uyaracak nitelikte otomatik veya elle kumanda edilebilecek şekilde mekanik olarak imal edilmiş,

 

d) 18/7/1997 tarihli 23053 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde belirtilen;

 

1) Standartlara uygun nitelikte ve sayıda kullanılabilir durumda araç, gereç, malzeme ile donatılmış,

 

2)Esaslara uygun olarak koltuklarında emniyet kemeri,

 

3) Periyodik trafik muayeneleri ile bir yıllık mutad bakım ve onarımlarının yapılmış ve (EK-1, EK-1/A) daki formların tanzim edilmiş,

olması zorunludur.                                                                                                                                           

Taşımacının yükümlülüğü

Madde 13 - Taşımacılar;

a) Taşınacak personeli taahhüt edilen yere kadar rahat bir şekilde götürüp getirmekle,  servis hizmetinden yararlanacak personelden başka yolcuyu servis taşıtına  almamakla,

b) Taşıt içi düzeni sağlamakla,

c) Taşıma hizmeti sırasında sürücünün dikkatini dağıtacak ve yolcuları rahatsız edecek nitelikte, görüntülü ve sesli müzik alet ve sistemlerini  kullanmamak veya kullandırmamakla,

d) Belediyelerce veya il - ilçe trafik komisyonlarınca verilen güzergah izin belgesini (EK-2) araçta bulundurmak, bu belgede tayin edilen güzergahın dışına servis aracını çıkartmamak ve trafik komisyonlarının diğer kararlarına uymakla,

e) Çalıştırdıkları personelin sosyal güvenlik yönünden sigorta işlemlerini yaptırmakla,

f) Gerçek kişi ise, 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununa tabi meslek odalarına, özel hukuk tüzel kişisi ise, ilgili ticaret veya sanayi odaları ile ticaret ve sanayi odalarına kayıtlı olmakla,

          yükümlüdürler.

Taşıma işlerinde çalışanlar

Madde 14 - Personel servis araçlarını kullanan sürücülerin;

a) Türk Ceza Kanununun 403, 404, 414, 415, 416, 418, 429, 430, 431, 432, 435, 436  ve 572 nci maddelerinde belirtilen suçlardan hürriyeti bağlayıcı hüküm giymemiş olması,

b) Kullanacakları personel servis aracının niteliğine uygun sınıfta en az üç yıllık sürücü belgesine sahip olması, 

        c) Asli kusurlu ve bilinçli taksirli olarak birden fazla ölümlü trafik kazasına karışmamış olması, alkollü olarak araç kullanma ile hız kuralını ihlal nedeniyle sürücü belgelerinin  birden  fazla geri alınmamış olması,

 zorunludur.

Personel servis araçlarında sürücü yardımcısı bulunmakta ise, bu kişilerde birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlar aranır.

Bu maddede belirtilen şartlara uymayanların güzergah izin belgesi, ilgili belediye veya valilikçe  iptal edilir.

 

DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM

Sigorta

Sigorta zorunluluğu 

Madde 15 - Kamu kurum ve kuruluşları ile taşımacılar, personel servis hizmetinde kullanacakları taşıtlara, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunuyla getirilen Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasını yaptırmak zorundadırlar. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası bulunmayan servis araçları ile personel taşımacılığı yapılamaz.

 Bu madde hükmüne aykırı olarak faaliyet gösteren araçlar hakkında 29l8 sayılı Karayolları Trafik  Kanununun ilgili  hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ  BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Denetim

Madde 16 -  Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, valilikler, belediyeler, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar mevzuatı çerçevesinde servis hizmetleriyle ilgili her türlü denetimi yaparlar.

Güzergah izin belgesinin iptali

Madde 17- Bu Yönetmeliğe aykırı davranışlara ilişkin şikayetler, emniyet ve jandarma trafik  ekipleri ile belediye zabıta ekiplerince tutanakla tespit edilir. Denetim veya şikayetler sonucu düzenlenen tutanaklar gereği için güzergah izni veren ilgili valiliğe veya belediyeye gönderilir.

Bir yıl içerisinde bu Yönetmelikte belirtilen kuralları beş kez ihlal ettiği tutanakla tespit edilen servis taşımacılarının güzergah izni, ilgili valilik veya belediye tarafından iptal edilir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 18 - 17/9/1963 tarihli ve 6/2206 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 237 Sayılı Taşıt Kanununun 7 nci Maddesine Göre Kurumlar Tarafından İhdas Edilecek Otobüs Seferlerinin İşletme Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 - Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre; kamu kurum ve kuruluşlarınca satın alınarak devam eden veya satın alma süreci başlamış personel servis hizmet alımları, sözleşme sürelerinin bitimine kadar geçerlidir.   

Yürürlük

Madde 19 - Bu Yönetmeliğin;

a) 12 nci maddesinin (a) bendi, yayımlandığı tarihten bir yıl sonra,

b) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu  yürütür.


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
TÜRK KAMU YÖNETİMİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ(5375)

Türk Kamu Yönetiminde Bürokratik Siyaset(5361)

Pazarlama ve Hizmet Pazarlaması(5357)

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun Görevleri ve 2013 Raporu(5354)

Hizmet Sözleşmesi (Satış Sözleşmesi)(5354)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!